Atļauja publiska pasākuma rīkošanai Rēzeknes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā
Izvēlētā organizācija: RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Īss apraksts:
Pašvaldība izskata iesniegumu un tam pievienotos dokumentus un
pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu publiska pasākuma rīkošanai vai atteikumu izsniegt atļauju.

Darbību uzskaitījums, kas jāveic klientam, lai saņemtu pakalpojumu:
Publiska pasākuma organizators iesniedz iesniegumu Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma 5. un 6.pantā noteiktajā kārtībā. Ja pašvaldība pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu publiska pasākuma rīkošanai, pasākuma organizators apdrošina savu civiltiesisko atbildību un ne vēlāk kā divas dienas pirms plānotā publiskā pasākuma norises sākuma iesniedz pašvaldībā savas civiltiesiskās apdrošināšanas faktu apliecinošu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus

Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likums http://likumi.lv/doc.php?id=111963
Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 3.decembra saistošie noteikumi Nr.11 “Par Rēzeknes novada pašvaldības nodevām” http://rezeknesnovads.lv/wp-content/uploads/2014/04/SN_Nr_11_pasvaldibas-nodevas-kosolideta_redakcija_15_09_2016.doc
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pilngadīga fiziskā persona, kurai nav nodibināta aizgādnība, juridiskā persona, valsts vai pašvaldības iestāde
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Iesnieguma izskatīšanu var atlikt ne ilgāk kā uz piecām darbdienām, pamatojoties uz Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma 7.panta trešo daļu
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / 1.Solis
Pašvaldība izskata iesniegumu un tam pievienotos dokumentus un pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu publiska pasākuma rīkošanai vai atteikumu izsniegt atļauju. Publiskus pasākumus piemiņas dienās rīko, ievērojot Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma 4.pantu. Atļaujas saņēmējs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā maksā pašvaldības nodevu par izklaides pasākumu rīkošanu publiskās vietās. Ja publiska pasākuma organizators neiesniedz civiltiesiskās apdrošināšanas faktu apliecinošu dokumentu kopijas, pašvaldība neizsniedz atļauju attiecīgā publiskā pasākuma rīkošanai. Iesniegumā norāda un tam pievieno Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma 5. un 6.pantā minēto informāciju un dokumentus.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / 2.Solis
Publiska pasākuma organizators iesniedz iesniegumu Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma 5. un 6.pantā noteiktajā kārtībā. Ja pašvaldība pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu publiska pasākuma rīkošanai, pasākuma organizators apdrošina savu civiltiesisko atbildību un ne vēlāk kā divas dienas pirms plānotā publiskā pasākuma norises sākuma iesniedz pašvaldībā savas civiltiesiskās apdrošināšanas faktu apliecinošu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus. Pakalpojums neattiecas uz Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma 3.panta otrajā daļā minētajiem pasākumiem. Par Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma 5.panta otrajā daļā minēto publisku pasākumu, kuru rīkošanai atļauja nav nepieciešama, rīkošanu pašvaldību informē Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma 5.panta trešajā un trešajā viens daļā noteiktajā kārtībā
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA