Atļaujas izsniegšana publisku pasākumu rīkošanai (Dobeles novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Dobeles novada pašvaldība
Īss apraksts:
Publisks pasākums ir fiziskās vai juridiskās personas plānots un organizēts sabiedrībai pieejams svētku, piemiņas, izklaides, sporta vai atpūtas pasākums publiskā vietā neatkarīgi no īpašuma piederības. Publiska vieta ir jebkura vieta, kura neatkarīgi no tās faktiskās izmantošanas vai īpašuma formas kalpo sabiedrības kopējo vajadzību un interešu nodrošināšanai un kura par maksu vai bez maksas ir pieejama ikvienai fiziskajai personai, kas nav attiecīgās vietas īpašnieks, tiesiskais valdītājs, turētājs, algots darbinieks vai cita persona, kuras atrašanās attiecīgajā vietā ir saistīta ar darba pienākumu izpildi, pasākuma organizēšanu vai ir uz uzņēmuma līguma pamata. Atļauja publiska pasākuma rīkošanai ir pašvaldības izsniegts dokuments, kas pasākuma organizatoram dod tiesības noteiktā vietā un laikā rīkot vienreizēju publisku pasākumu attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā. Ja publiska pasākuma norises vieta atrodas vairāku pašvaldību administratīvajā teritorijā, pasākuma organizatoram ir nepieciešams saņemt visu attiecīgo pašvaldību atļaujas.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Pasākuma organizators — rīcībspējīga fiziskā persona, juridiskā persona vai arī valsts vai pašvaldības iestāde, kas plāno un organizē publisku pasākumu.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Atļauju iespējams saņemt ierodoties Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā vai pagastu pārvaldē.
Pasākuma organizators, ne vēlāk kā 15 darba dienas pirms plānota publiskā pasākuma iesniedz pieteikumu, norādot šādu informāciju:
1) juridiska persona - juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tālrunis, e-pasta adrese; fiziska persona - vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, tālrunis;
2) pasākuma veids un mērķis;
3) pasākuma norises vieta, datums, plānotais sākuma, beigu laiks;
4) par tehnisko drošību atbildīgā persona;
5) par sabiedrisko kārtību un drošību atbildīgā persona;
6) kārtības uzturētāji;
7) plānotais pasākuma apmeklētāju un dalībnieku skaits;
8) pasākumā izmantojamās bīstamās iekārtas;
9) pasākuma netraucētai un drošai norisei nepieciešamais valsts un pašvaldību iestāžu atbalsts.
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
1) iesniegums;
2) uzņēmuma reģistrācijas apliecība (juridiskai personai) vai pase (fiziskai personai);
3) to līgumu kopijas, kurus pasākuma organizators noslēdzis ar kārtības uzturētājiem, personām, kas atbildīgas par publiska pasākuma tehnisko drošību, kā arī sabiedrisko kārtību un drošību, uzrādot oriģinālus;
4) pasākuma norises vietas shēma, pasākuma apraksts;
5) pasākuma norises vietas īpašnieka rakstveida piekrišanu tā rīkošanai, ja viņš nav pasākuma organizators;
6) ja publiska pasākuma norises vietā atradīsies vai tiks izmantotas bīstamas iekārtas, pasākuma organizators iesniegumam pievieno normatīvajos aktos paredzēto bīstamo iekārtu valdītājam to lietošanai nepieciešamo atļauju un citu šo iekārtu ekspluatācijai nepieciešamo dokumentu kopijas;
7) līguma par medicīniskās palīdzības nodrošināšanu kopija (ja attiecināms);
8) Valsts Ugunsdzēsības dienesta saskaņojums, ja pasākumā izmanto pirotehniku;
9) salūta organizatoriem - licences un līguma kopija.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Annenieku pagasta pārvalde
Auru pagasta pārvalde
Bērzes pagasta pārvalde
Bikstu pagasta pārvalde
Dobeles Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrs
Parādīt visus...
E-pasts apic@dobele.lv
Pasts Dobeles Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centra pasta adrese
Adrese: Brīvības iela 15, Dobele, Dobeles nov., LV-3701
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Jāuzrāda uzņēmuma reģistrācijas apliecība (juridiskai personai) vai pase (fiziskai personai).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Annenieku pagasta pārvalde
Auru pagasta pārvalde
Bērzes pagasta pārvalde
Bikstu pagasta pārvalde
Dobeles Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrs
Parādīt visus...

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA