Izziņa no Iedzīvotāju reģistra
Izvēlētā organizācija: LR IeM PILSONĪBAS UN MIGRĀCIJAS LIETU PĀRVALDE
Īss apraksts:
Personai, veicot valsts nodevas samaksu, ir iespēja Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē pieprasīt un saņemt ziņas no Iedzīvotāju reģistra par sevi, savu nepilngadīgo bērnu (līdz 18 gadiem), aizbildnībā vai aizgādnībā esošu personu, kā arī par citu personu uz motivēta pieprasījuma pamata, kuram pievienots pamatojumu apliecinošs dokuments (oriģināls vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecināta kopija) un norādīts tiesisks ziņu izmantošanas mērķis.
Ziņas par personas, viņa nepilngadīgā bērna vai aizbildnībā, aizgādnībā esošas personas aktuālo deklarētās dzīvesvietas adresi jeb mirušas personas pēdējo deklarētās dzīvesvietas adresi izsniedz jebkurā Pārvaldes teritoriālajā nodaļā vai pašvaldībā, ja personas dzīvesvieta ir deklarēta vai reģistrēta attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Persona, kurai ir tiesisks pamats saņemt informāciju no Iedzīvotāju reģistra.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Termiņš:
Ziņu izsniegšanas termiņi noteikti MK 14.07.2015. noteikumu Nr.391 "Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra" 2.3., 2.5. un 2.7.apakšpunktā.

Paziņojums

Izskatot ziņu pieprasījumu, iestāde atbildi sniedz saprātīgā termiņā, bet ne ilgāk kā mēneša laikā.

Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu var pieprasīt klātienē, pa pastu vai elektroniskā veidā, ja pieprasījums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai iesniegts portālā www.latvija.lv "Iesniegums iestādei".
Jāiesniedz motivēts iesniegums, pamatojumu apliecinoši dokumenti, kā arī valsts nodevas samaksu apliecinošs dokuments (kopija). Ja izziņa tiek pieprasīta 1 darbdienas laikā, maksājumu var veikt Pārvaldē uz vietas ar maksājumu karti.
Valsts nodeva par izziņu:
divu stundu laikā - EUR 14.94;
1 darbdienas laikā - EUR 8.54;
5 darbdienu laikā - EUR 4.28;
par izziņu par savu vai sava nepilngadīgā bērna, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas aktuālo deklarētās dzīvesvietas adresi - EUR 2.50;
par izziņas saņemšanu elektroniskā veidā, kas parakstīta ar drošu elektronisko parakstu - EUR 2.13.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
PMLP Aizkraukles nodaļa
PMLP Alūksnes nodaļa
PMLP Bauskas nodaļa
PMLP Cēsu nodaļa
PMLP Daugavpils nodaļa
Parādīt visus...
Pasts
PMLP Bauskas nodaļa
PMLP Cēsu nodaļa
PMLP Daugavpils nodaļa
PMLP Dobeles nodaļa
PMLP Gulbenes nodaļa
Parādīt visus...