Skolēnu transporta izdevumu kompensācija

Pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās pirmsskolas, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādes izglītojamajiem Rēzeknes novada p...

Pedagoģiski medicīniskā komisija

Pakalpojums nosaka atzinuma par izglītojamā vecumam, spējām, veselības stāvoklim un attīstības līmenim atbilstošu izglītības programmu pirmsskolas vecuma bērniem u...

Mājmācības vai mājas apmācības pieteikums

Gadījumā, kad vecāki rakstiski izvēlētajai izglītības iestādei pamato, ka izglītojamā veselības stāvokļa dēļ, ko apliecina ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta izziņa,...

Bērna reģistrācija 1. klasē Liepājā

Bērna likumiskajam pārstāvim ir iespēja pieteikt/reģistrēt bērnu Liepājas pilsētas pašvaldības dibinātajā vispārējās izglītības iestādes 1. klasē gan klātienē, gan...

Uzņemšana izglītības iestādē

Pakalpojums nosaka uzņemšanas kārtību Rēzeknes novada vispārizglītojošajās skolās, profesionālās ievirzes skolās. Izglītojamo uzņem izglītības iestādē, pama...

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA