Atbalsta personāla pakalpojuma sniegšana izglītojamiem, pedagogiem un vecākiem (Alūksnes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Īss apraksts:
Atbalsta personāla (logopēds, psihologs, speciālās izglītības skolotājs) pakalpojumu sniegšana izglītojamiem, pedagogiem un vecākiem.
Psihologs - speciālists, kurš, izmantojot dažādas izpētes metodes, izvērtē izglītojamo intelektuālās spējas, emocionālās īpatnības un personības iezīmes; nosaka izglītojamo stiprās un vājās puses. Sniedz ieteikumus vecākiem un pedagogiem, kā organizēt mācību procesu atbilstoši izglītojamo spējām. Konsultācijām līdz 14 gadu vecumam nepieciešama saskaņošana ar vecākiem. Ja izglītojamais apdraud savu vai citu drošību, krīzes situācijā konsultācija var notikt bez tūlītējas saskaņošanas ar vecākiem. Psihologs konsultē izglītojamos, vecākus un pedagogus psiholoģisku problēmu gadījumos.
Logopēds - speciālists, kurš palīdz konstatēt un labot izglītojamo valodas problēmas - runas, fonemātiskās uztveres, lasīšanas un rakstu valodas traucējumus.
Speciālās izglītības skolotājs – izvērtē izglītojamo mācīšanās grūtības, organizē individuālas vai grupu korekcijas nodarbības, iesaka iespējamos palīdzības veidus izglītojamiem ar specifiskiem mācīšanās vai fiziskās attīstības  traucējumiem.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Steidzamības gadījumā pakalpojums tiek sniegts trīs dienu laikā. Pārējos gadījumos             pakalpojuma sniegšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 1 mēneša laikā pēc pieteikuma saņemšanas.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu var pieprasīt izglītojamā likumiskais pārstāvis vai izglītības iestādes saziņā ar izglītojamā likumisko pārstāvi. Pakalpojumu var pieteikt telefoniski, tālrunis 64321675.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Klātiene: Izglītības pārvalde
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis: 64381479
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Telefons 64381479
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Atbalsta personāla speciālisti izvērtē sniedzamā pakalpojuma steidzamību, sarežģītību un apjomu. Nosaka konsultāciju biežumu un laiku.  Vienojas ar izglītojamo un vecākiem par pakalpojuma saņemšanu.

Pakalpojums klātienē saņemams Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes atbalsta personāla telpās, Pils ielā 21, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301, tālrunis 64321675.
Steidzamības gadījumā pakalpojums tiek sniegts trīs dienu laikā. Pārējos gadījumos             pakalpojuma sniegšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 1 mēneša laikā pēc pieteikuma saņemšanas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Klātiene: Izglītības pārvalde
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis: 64381479
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki