Koledža
Izvēlētā organizācija: Sociālās integrācijas valsts aģentūra
Īss apraksts:
Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) Koledžā iegūstama 1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība, kas atbilst 4.profesionālās kvalifikācijas līmenim un piektajam Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim. SIVA Koledža realizē septiņas studiju programmas, kuru ietvaros iespējams iegūt personāla speciālista, grāmatveža, mārketinga un tirdzniecības speciālista, viesnīcu pakalpojumu organizatora, surdotulka, programmētāja, datorsistēmu un datortīklu administratora kvalifikācijas.
Personām ar invaliditāti un prognozējamu invaliditāti ir iespēja pretendēt uz valsts finansētām studijām.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Latvijas Republikas pilsoņi un personas, kurām ir izdota Latvijas Republikas nepilsoņa pase vai izsniegta pastāvīgās uzturēšanās atļauja un kuras iegūtā izglītība atbilst Latvijas Republikas noteiktajam vidējās izglītības līmenim.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
0
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai pieteiktos studijām SIVA Koledžā, ir jāiziet profesionālās piemērotības noteikšana, jāiesniedz sekojoši dokumenti:
1)iesniegums ar lūgumu piešķirt pakalpojumu,
2) ārstējošā ārsta izsniegtā rehabilitācijas plāna kopija, ja personai ir noteikta prognozējama invaliditāte,
3)pašvaldības sociālā dienesta izstrādāta individuālā rehabilitācijas plāna kopija, ja personai ir noteikta invaliditāte,
4)ģimenes ārsta atzinums par personas veselības stāvokli, kas izsniegts ne agrāk kā mēnesi pirms atzinuma iesniegšanas Sociālās integrācijas valsts aģentūrā,
5)vidējo izglītību apliecinoša dokumenta kopija ar pielikumu vai sekmju izraksts (uzrādot oriģinālu),
6)uzvārda/vārda maiņu apliecinoša dokumenta kopija, ja mainīts uzvārds/vārds,
7)personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Koledža
Adrese: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015
Tālrunis: + 371 29466508
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Koledža
Adrese: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015
Tālrunis: + 371 29466508
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
3. solis / Valsts finansētais pakalpojums
Valsts finansētais pakalpojums tiek piešķirts:
1)Pilna laika un nepilna laika studijās personām ar invaliditāti, kā arī personām ar prognozējamu invaliditāti, kurām Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinumā ir ieteikums par profesionālās rehabilitācijas nepieciešamību, un kuras saņēmušas SIVA Profesionālās piemērotības nodaļas rekomendāciju studijām pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā;
studiju programmā "Surdotulks" personām: kurām ir sekmīgi centralizēto eksāmenu rezultāti latviešu valodā un svešvalodā, personām, kurām ir sekmīgi rezultāti profesionālās piemērotības testā specialitātē "Surdotulks".

Par maksu pilna laika un nepilna laika studijās konkursa kārtībā uzņem personas, pamatojoties uz centralizēti eksāmenu rezultātiem. Personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004.gadam, kā arī personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs, uzņem, pamatojoties uz vērtējumiem vidējās izglītības dokumentā. Ja persona izglītības dokumentu vai grādu ir ieguvusi ārvalstīs, tā iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds.
Maksājumi: Skatīt maksājumus

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA