Laulības reģistrācija Aizputē
Izvēlētā organizācija: AIZPUTES NOVADA DOME
Īss apraksts:
Personas, kuras vēlas noslēgt laulību, Aizputes novada Dzimtsarakstu nodaļā personīgi iesniedz noteikta parauga iesniegumu un laulības reģistrācijai nepieciešamos dokumentus. Pēc laulības reģistrācijas Dzimtsarakstu nodaļas amatpersona laulātajiem izsniedz laulības apliecību.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Ne agrāk kā pēc mēneša un sešu mēnešu laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iesniegumu ar tam klāt pievienotiem dokumentiem iespējams iesniegt klātienē vai elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
Laulības reģistrācijai vismaz mēnesi iepriekš abām personām jāierodas Aizputes novada Dzimtsarakstu nodaļā, jāuzrāda derīgi personu apliecinoši dokumenti (pases vai ID kartes) un jāiesniedz noteikta parauga iesniegums (paraugu sk. „Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem” Ministru kabinets; noteikumi; 761; 2013.09.18. „4. pielikums”).

Personas, kuras agrāk bijušas citā laulībā un ziņas par laulības šķiršanu nav iekļautas Iedzīvotāju reģistrā, uzrāda vienu no šādiem dokumentiem:
• dzimtsarakstu nodaļas vai zvērināta notāra izsniegtu laulības šķiršanas apliecību;
• likumīgā spēkā stājušos tiesas spriedumu, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par spēkā neesošu;
• izrakstu vai izziņu no laulības šķiršanas reģistra vai laulības reģistra ar ziņām par laulības šķiršanu;
• bijušā laulātā miršanas apliecību.

Nepilngadīgas personas pievieno vecāku, aizbildņu vai bāriņtiesas rakstveida atļauju.

Ārzemnieks papildus minētājiem dokumentiem iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas  izsniegto apstiprināto dokumentu par ģimenes stāvokli un uzrāda dokumentu, kas ļauj likumīgi uzturēties Latvijas Republikā (Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis vai citas valsts pilsonis, bezvalstnieks, bēglis vai persona, kurai piešķirts alternatīvais statuss un kura laulības noslēgšanas brīdi ir tiesīga uzturēties Latvijas Republikā visus dokumentus iesniedz ar tulkojumu valsts valodā)

Pakalpojuma maksa:
• Valsts nodevas likmes samaksa par laulības reģistrāciju EUR 14,00
• Svinīga, literāri muzikāla laulības reģistrācija Dzimtsarakstu nodaļas zālē EUR 30,00
• Laulības reģistrācija ārpus Dzimtsarakstu nodaļas telpām Aizputes novada teritorijā (bez pašvaldības nodrošināta muzikālā pavadījuma) EUR 50,00
• Laulības reģistrācija ārpus Dzimtsarakstu nodaļas telpām Aizputes novada teritorijā (ar pašvaldības nodrošināta muzikālā pavadījuma) EUR 80,00
Informatīvs dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Aizputes novada dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Atmodas iela 22, Aizpute, Aizputes nov., LV-3456
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Telefons 63459152; 23116920
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasītajam veidam un vienojoties:
• Dzimtsarakstu nodaļas telpās vai
• citā piemērotā telpā vai vietā Aizputes novada administratīvajā teritorijā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Aizputes novada dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Atmodas iela 22, Aizpute, Aizputes nov., LV-3456
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Telefons 63459152; 23116920