Laulības reģistrācija ( Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļa)
Izvēlētā organizācija: KANDAVAS NOVADA DOME
Īss apraksts:
Personas, kuras vēlas noslēgt laulību, Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā personīgi iesniedz noteikta parauga iesniegumu un laulības reģistrācijai nepieciešamos dokumentus.
Dzimtsarakstu nodaļa reģistrē laulības un izsniedz laulības apliecību.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Laulību noslēdz ne agrāk kā viena mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc iesnieguma iesniegšanas dzimtsarakstu nodaļā.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Dokumentu iesniegšana
Personas, kuras vēlas noslēgt laulību, personīgi iesniedz dzimtsarakstu nodaļā iesniegumu un uzrāda:
1.      Derīgu personu apliecinošu dokumentu;
2.      Personas, kuras agrāk bijušas citā laulībā – bijušā laulātā miršanas apliecību, laulības šķiršanas apliecību vai tiesas spriedumu par laulības šķiršanu.
3.      Ārzemnieks, kurš laulības noslēgšanas brīdī ir tiesīgs uzturēties Latvijā, var noslēgt laulību ar Latvijas pilsoni, Latvijas nepilsoni, Eiropas Savienības vai citas valsts pilsoni, bezvalstnieku, bēgli papildus iesniedzot attiecīgās ārvalsts kompetentas institūcijas izsniegtu dokumentu par ģimenes stāvokli.
Nepilngadīgas personas pievieno vecāku, aizbildņu vai bāriņtiesas rakstveida atļauju.
Laulāšana notiek personīgi klātesot līgavainim un līgavai, kā arī diviem pilngadīgiem lieciniekiem.
Pēc personu lūguma laulību var reģistrēt citā piemērotā vietā, ja personas, kuras vēlas noslēgt laulību, nodrošina laulības reģistrācijai atbilstošus apstākļus.
Ja personas vēlas noslēgt laulību pie garīdznieka, tad dzimtsarakstu nodaļā jāsaņem izziņa par laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi un jāsamaksā valsts nodeva.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Dārza iela 6, Kandava, Kandavas nov., LV-3120
Tālrunis: 63107374
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Apstrāde
1. ir jāveic Valsts nodevas likmes samaksa par laulības reģistrāciju EUR 14,00 apmērā (noteikts  LR Ministru kabineta 2013. gada 24. septembra  noteikumos Nr. 906 „Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu”
2. Saskaņā ar Kandavas novada domes noteikumiem “Par Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem”. Apstiprināti  Kandavas novada domes sēdē 2015.gada 26.novembrī. maksa ir atkarīga no klientu vēlmēm.
3.Valsts nodevas  samaksa un maksa par Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumiem  veicama klātienē ar bezskaidras naudas norēķinu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Dārza iela 6, Kandava, Kandavas nov., LV-3120
Tālrunis: 63107374
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
3. solis / Saņemšana
Pakalpojuma saņemšana ir atbilstoši pieprasītajam veidam un par to vienojoties, laulības var notikt:
1. Kandavas novada  Dzimtsarakstu nodaļas telpās  
2.citās piemērotās telpās vai vietā Kandavas novada teritorijā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus