Civilstāvokļa aktu reģistru aktualizēšana un atjaunošana
Izvēlētā organizācija: Ventspils pilsētas dome
Īss apraksts:
Dzimtsarakstu nodaļa aktualizē – labo, papildina vai anulē un atjauno dzimšanas, laulības un miršanas ierakstus un ja nepieciešams, izsniedz atkārtoti civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošu dokumentu.
Dzimtsarakstu nodaļa uz tiesas sprieduma, zvērināta notāra paziņojuma, administratīva akta, dzimtsarakstu nodaļas sastādīta atzinuma un personas iesnieguma pamata papildina vai labo, atjauno un anulē ziņas dzimšanas, laulības un miršanas reģistru ierakstos, sastāda atkārtoti dzimšanas reģistra ierakstu, kas reģistrēts ārvalstī, ja tajā jāveic papildinājums, un izsniedz atkārtoti dzimšanas, laulības vai miršanas apliecības pēc paternitātes atzīšanas, noteikšanas vai apstrīdēšanas, vai paternitātes fakta konstatēšanas; ieraksta par bērna vecākiem vai vienu no viņiem anulēšanas, laulības šķiršanas vai atzīšanas par spēkā neesošu, vārda, uzvārda, valstiskās piederības, tautības, personas vai bērna vecāku personas koda maiņas gadījumos, pēc mirušas nezināmas personas identificēšanas, labojot kļūdainus ierakstus reģistros.                                                 Civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta atjaunošana ir iepriekš reģistrēta, bet bojā gājuša vai pazuduša civilstāvokļa akta pārreģistrēšana.
Civilstāvokļa reģistrācijas dokumentu labošana ir nepareizu ziņu vai kļūdas izlabošana civilstāvokļa aktu reģistrā un uz ieraksta pamata personai izsniegtajā dzimšanas, laulības vai miršanas apliecībā. Civilstāvokļa reģistrācijas dokumentu papildināšana ir trūkstošo ziņu ierakstīšana civilstāvokļa aktu reģistrā un uz ieraksta pamata personai izsniegtajā apliecībā. Civilstāvokļa reģistrācijas dokumentu atjaunošana notiek, ja civilstāvokļa reģistrs ir gājis bojā. Civilstāvokļa reģistrācijas dokumentu anulēšana tiek veikta, ja sastādīti divi reģistri par vienu un to pašu faktu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Persona, uz kuru civilstāvokļa reģistra ieraksts attiecas vai nepilngadīgas personas likumiskie pārstāvji.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Termiņš:
Administratīvā procesa likumā noteiktajā termiņā un kārtībā.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
1. Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments - jāuzrāda oriģināls (pase vai personas apliecība);
2. iesniegums, norādot civilstāvokļa reģistru ieraksta labošanas, papildināšanas, pārreģistrācijas, anulēšanas vai atjaunošanas iemeslu;
3. reģistra izmaiņas pamatojošie dokumenti vai to notariāli apliecinātas kopijas;
4. dokumenti, kuros veicamas izmaiņas - jāiesniedz oriģināli;
5. ārvalstīs reģistrēta  bērna dzimšanas fakta  pārreģistrācijai  ārvalsts kompetentās iestādes (kurā bērna dzimšanas fakts sākotnēji ir reģistrēts) izsniegts dokuments par atteikumu veikt papildinājumu bērna dzimšanas reģistra ierakstā.

Klātiene - persona, kura atklāj kļūdas savos vai nepilngadīga bērna civilstāvokļa aktu reģistrācijas dokumentos vai ir mainījušās ziņas par personas vārdu, uzvārdu, valstisko piederību, dzimumu un vēlas veikt izmaiņas, vai sastādīti divi reģistri par vienu un to pašu faktu, dzimšanas reģistra papildināšanai pēc paternitātes atzīšanas – abi bērna vecāki, iesniedz iesniegumu dzimtsarakstu nodaļā, pēc paternitātes noteikšanas tiesā – prasītājs uzrāda tiesas spriedumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Ventspils pilsētas domes Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Raiņa iela 10, Ventspils, LV-3601
Tālrunis: 63601242; 63601244
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Valsts nodeva par civilstāvokļa akta reģistra ieraksta aktualizēšanu vai atjaunošanu –
7 EUR - Ministru kabineta 24.09.2013. noteikumi Nr.906  "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu".
Maksāt var klātienē Dzimtsarakstu nodaļā – ar norēķinu karti, vai ar bankas pārskaitījumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Ventspils pilsētas domes Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Raiņa iela 10, Ventspils, LV-3601
Tālrunis: 63601242; 63601244
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc iesnieguma un nepieciešamo dokumentu saņemšanas Dzimtsarakstu nodaļa aktualizē un/vai atjauno reģistra ierakstu vienotajā Civilstāvokļa aktu reģistrācijas  informācijas sistēmā un izsniedz pieprasīto dokumentu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Ventspils pilsētas domes Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Raiņa iela 10, Ventspils, LV-3601
Tālrunis: 63601242; 63601244
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki