Laulības reģistrācija (Mārupes novada dome)
Izvēlētā organizācija: Mārupes novada dome
Īss apraksts:
Pakalpojums sniedz iespēju noslēgt laulību Mārupes novada Dzimtsarakstu nodaļā. Laulību dzimtsarakstu nodaļā noslēdz ne ātrāk kā pēc 1 mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc  iesnieguma iesniegšanas, klātesot personām, kuras vēlas noslēgt laulību un diviem pilngadīgiem lieciniekiem.
Reģistrējot laulību, tiek izsniegta laulības apliecība. Ja laulību reģistrē ārpus Dzimtsarakstu nodaļas, reģistrācijas laikā paraksta protokolu, bet laulības apliecību saņem nākamajā darba dienā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pilngadīgas personas (LR pilsoņi, nepilsoņi, bezvalstnieki ar derīgu termiņuzturēšanās atļauju, ārzemnieki, kuri legāli uzturas Latvijas Republikā, kurām nav Civillikuma 32.-38.p. norādītie šķēršļi laulības noslēgšanai.
Termiņš:
Laulību noslēdz ne ātrāk kā pēc viena mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc  iesnieguma iesniegšanas
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāuzraksta kopīgs noteikta parauga iesniegums.
Jāiesniedz šādi dokumentus:
1) jāuzrāda derīgi  personu apliecinoši dokumenti- oriģināls, 2)personām, kuras agrāk bijušas citā laulībā, dokuments, kas pierāda iepriekšējās laulības izbeigšanos, ja nav ziņu Iedzīvotāju Reģistrā,
3) nepilngadīgai personai, kura vēlas stāties laulībā – vecāku, aizbildņu, vai bāriņtiesas rakstveida atļauja (oriģināls),
4) ārzemniekam, kurš laulības noslēgšanas brīdī Latvijā uzturas likumīgi – attiecīgas ārvalsts
kompetentas institūcijas izsniegts dokuments par to, ka personai nav šķēršļu laulības noslēgšanai Latvijas Republikā (dokumentam jābūt tulkotam latviešu valodā – jāiesniedz oriģināls).
Ārvalstīs izdotos dokumentus nepieciešams legalizēt, vai apliecināt ar apostilli. Papildus informāciju par dokumentu legalizāciju un apliecināšanu ar apostilli var iegūt Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā (www.mfa.gov.lv, tālrunis informācijai 67016364).

Iesniegumu iesniedz klātienē Dzimtsarakstu nodaļā vai iesniedz elektroniski, nosūtot uz Dzimtsarakstu nodaļas oficiālo e-pasta adresi, ja iesniegumu abas personas ir parakstījušas ar drošu elektronisko parakstu un tam ir laika zīmogs.
Pēc sniegto datu pārbaudes,  klients ar Dzimtsarakstu nodaļas amatpersonu vienojas par laulības noslēgšanas laiku un vietu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
Tālrunis: 67149878
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Informācija par pakalpojuma maksu
Valsts nodeva par laulības reģistrāciju – 14,00 EUR;
•  svinīgas laulības reģistrāciju, ceremonijas sagatavošanu un vadīšanu, telpas un muzikālais noformējumu - 27,00 EUR, citu pašvaldību iedzīvotājiem 32,00 EUR.
•  svinīgas laulības reģistrāciju, ceremonijas sagatavošanu un vadīšanu, telpas noformējumu un pianista pakalpojumiem -  66,00 EUR, citu pašvaldību iedzīvotājiem 79,00 EUR;
•  svinīgas laulības reģistrācijas ceremonijas vadīšana ārpus Dzimtsarakstu nodaļas telpām - 203,00 EUR, citu pašvaldību iedzīvotājiem 243,00 EUR.

Valsts nodevu jāsamaksā iesnieguma iesniegšanas dienā.
Maksu par svinīgo ceremoniju jāsamaksā 10 dienas pirms līdz noteiktai laulību noslēgšanas dienai.
Samaksu var veikt Mārupes novada domes kasē skaidrā naudā vai ar maksājumu karti, vai veicot pārskaitījumu uz Mārupes novada domes norēķiinu kontu.

Maksājumu rekvizīti:
Saņēmējs: Mārupes novada dome
Daugavas iela 29, Mārupe
Mārupes novads, LV-2167
Reģ.nr. 90000012827
Konts LV69UNLA0003011130405
AS “SEB Banka”
Kods UNLALV2X
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Mārupes novada domes kase
Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
Tālrunis: 67149859
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
- Tiek veikta laulības reģistrācija, klātesot personām, kuras stājas laulībā un diviem pilngadīgiem lieciniekiem.
Pēc laulības reģistrācijas tiek izsniegta laulības apliecība.
- Ja laulību paredzēts reģistrēt baznīcā vai citā Dzimtsarakstu nodaļā, izsniedz izziņu par laulības reģistrēšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus