Laulības reģistrācija (Jēkabpils novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Jēkabpils novada pašvaldība
Īss apraksts:
Personām, kuras vēlas doties laulībā, par to jāiesniedz kopīgs noteikta parauga iesniegums dzimtsarakstu nodaļā. Pēc iesnieguma pieņemšanas laulību izsludina, izliekot  uz vienu mēnesi dzimtsarakstu nodaļā redzamā vietā. Laulību dzimtsarakstu nodaļā noslēdz  pēc izsludināšanas termiņa (viena mēneša), ja šajā laikā nav kļuvuši zināmi šķēršļi laulības noslēgšanai, bet ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc izsludināšanas termiņa beigām. Reģistrējot laulību, tiek izsniegta laulības apliecība.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pilngadīgas personas (LR pilsoņi, nepilsoņi un bezvalstnieki ar derīgu termiņuzturēšanās atļauju, ārzemnieki, kuri legāli uzturas LR (ja abi ir ārzemnieki, tad vienam no viņiem jābūt pastāvīgās uzturēšanās atļaujai), kurām nav Civillikuma 32. – 38. pantā norādītie šķēršļi laulības noslēgšanai.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāgriežas Jēkabpils novada Dzimtsarakstu nodaļā.

Nepieciešamie dokumenti: personu apliecinošs dokuments (uzrādot oriģinālu), personām, kuras agrāk sastāvēja citā laulībā – bijušā laulātā miršanas apliecība vai laulības šķiršanas apliecība, izraksts vai izziņa no laulības šķiršanas akta ieraksta, likumīgā spēkā esošs tiesas spriedums, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par neesošu; ja persona, kuras vēlas stāties laulībā, ir nepilngadīga, nepieciešams nepilngadīgās personas vecāku vai aizbildņu, vai bāriņtiesas rakstveida atļauja –jāuzrāda oriģināls; ārzemniekam – attiecīgās valsts kompetentas institūcijas izsniegts dokuments par to, ka personai nav šķēršļu laulības noslēgšanai Latvijas Republikā – dokumentam jābūt noteiktā kārtībā legalizētam un tulkotam Latvijas valsts valodā – jāiesniedz oriģināls.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Rīgas iela 150A, Jēkabpils, LV-5202
Tālrunis: 65220739
Fakss: 65220731
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Rīgas iela 150A, Jēkabpils, LV-5202
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Telefons 65220739
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Personu apliecinošs dokuments
Personu apliecinošs dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Rīgas iela 150A, Jēkabpils, LV-5202
Tālrunis: 65220739
Fakss: 65220731
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Rīgas iela 150A, Jēkabpils, LV-5202
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Telefons 65220739