Vienreizējs pabalsts ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu (Aizkraukles novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Aizkraukles novada pašvaldība
Īss apraksts:
Aizkraukles novada dome piešķir ģimenei vienreizēju pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu, lai sniegtu materiālu atbalstu jaundzimušā vajadzību nodrošināšanai un veicinātu dzimstību.
Pabalsta apmērs ir 250 EUR par katru jaundzimušo bērnu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Iesniegumu izskata 10 dienu laikā.
Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt un par pieņemto lēmumu rakstveidā paziņo pabalsta pieprasītājam, lēmumā norādot tā apstrīdēšanas kārtību.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / 1.solis
Personas, kurām piešķirts personas kods un pamata dzīves vieta vienam no vecākiem, adoptētājiem vai aizbildņiem ne mazāk kā pēdējos 12 mēnešus pirms bērna piedzimšanas ir deklarēta Aizkraukles novada administratīvajā teritorijā, un, reģistrējot bērna dzimšanu, viņa pirmreizējā dzīves vieta norādīta Aizkraukles novadā.
Klātienē pabalsta pieprasītājs Aizkraukles novada Dzimtsarakstu nodaļā uzrāda nepieciešamos dokumentus un aizpildot iesniegumu, norāda pabalsta piešķiršanai un izmaksai nepieciešamo informāciju.
Pabalstu var pieprasīt 6 mēnešu laikā no bērna piedzimšanas dienas.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Aizkraukles novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Spīdolas iela 2, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101
Tālrunis: 65122275
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / 2.solis
Iesniegumu izskata 10 dienu laikā.
Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt un par pieņemto lēmumu rakstveidā paziņo pabalsta pieprasītājam, lēmumā norādot tā apstrīdēšanas kārtību.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / 3.solis
Pabalsts tiek izmaksāts Aizkraukles novada pašvaldības kasē vai pārskaitīts uz pabalsta pieprasītāja norādīto bankas kontu 15 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Cits Atbilstoši iesniegumā norādītā veidā