Pabalsts ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu (Kuldīgas novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Kuldīgas novada pašvaldība
Īss apraksts:
Kuldīgas novada pašvaldība izmaksā vienreizēju pabalstu par katru jaundzimušo bērnu, kura dzīvesvieta ir deklarēta Kuldīgas novadā. Pabalstu var saņemt, ja viena vai abu vecāku, aizbildņa vai adoptētāja deklarētā pamata dzīvesvieta vismaz sešus mēnešus pirms bērna piedzimšanas ir Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā. Pabalsta apmērs ir 200 vai 100 EUR. Pabalstu izmaksu administrē Sociālais dienests. Pabalstu var pieprasīt 6 mēnešu laikā no bērna dzimšanas dienas, adopcijas vai aizbildnības nodibināšanas dienas.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pakalpojuma saņēmējs ir fiziska persona – viens no jaundzimušā, Kuldīgas novadā deklarēta bērna vecākiem vai persona, kura adoptējusi vai ņēmusi aizbildnībā bērnu līdz 6 mēnešu vecumam, ja pabalsts nav izmaksāts bērna vecākiem.
Termiņš:
Pabalstu piešķir un izmaksā viena mēneša laikā no pabalsta pieprasīšanas dienas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Iesniegums pabalsta saņemšanai
Lai saņemtu pabalstu, pabalsta pieprasītājs, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību), iesniedz Kuldīgas novada pašvaldībā iesniegumu pabalsta saņemšanai.
Ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu pabalsta saņemšanai var iesniegt arī elektroniski, nosūtot to uz Kuldīgas novada pašvaldības e-pasta adresi dome@kuldiga.lv , dzimtsaraksti@kuldiga.lv , uz oficiālo e-adresi vai portālā https://www.latvija.lv .
Ja bērna piedzimšana ir reģistrēta ārvalstīs, dokumentiem, kas apliecina bērna piedzimšanas fakta reģistrāciju (ja dokuments sastādīts svešvalodā un tam nav pievienots tulkojums latviešu valodā), nepieciešams pievienot likumā noteiktajā kārtībā apliecinātu tulkojumu valsts valodā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv E-pakalpojums „E-iesniegums”
Klātiene
Dzimtsarakstu nodaļa
Kuldīgas novada pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas un informēšanas centrs
Sociālais dienests
E-pasts
Pasts Izmantojot pasta pakalpojumus
Adrese: Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Informācijas apstrāde
Dzimtsarakstu nodaļa reģistrē iesniegumu un pārbauda pabalsta pieprasītāja sniegto informāciju, izmantojot valsts datu reģistros pieejamās ziņas un iegūstot nepieciešamo informāciju no valsts un pašvaldību institūcijām, un izdara atzīmi par ziņu pareizību.
Lēmumu par pabalsta piešķiršanu un izmaksu pieņem Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests”.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pabalsta saņemšana
Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests” viena mēneša laikā no pabalsta pieprasīšanas dienas izmaksā pabalstu no Kuldīgas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem (pabalsti iedzīvotājiem), ieskaitot to pieprasītāja iesniegumā norādītajā kredītiestādes norēķinu kontā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv E-pakalpojums „E-iesniegums”
Klātiene
Dzimtsarakstu nodaļa
Kuldīgas novada pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas un informēšanas centrs
Sociālais dienests
E-pasts
Pasts Izmantojot pasta pakalpojumus
Adrese: Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: