Apliecinājuma izdarīšana (Kārsavas novada bāriņtiesa)
Izvēlētā organizācija: Kārsavas novada pašvaldība
Īss apraksts:
Bāriņtiesa savā darbības teritorijā veic šādus uzdevumus:
1) apliecina darījumu, ja to slēdz attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā savu dzīvesvietu deklarējušie iedzīvotāji savstarpēji un ar citām personām un darījuma summa nepārsniedz 8537 euro;
2) apliecina līdzmantinieku un kopīpašnieku vienošanos par mantojuma vai kopīpašuma sadali (neatkarīgi no īpašuma vērtības), ja sadalāmā manta vai tās daļa atrodas attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;
3) ieraksta testamentu grāmatā to iedzīvotāju testamentus, kuru deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā, pieņem glabāšanā šo iedzīvotāju privātos testamentus (neatkarīgi no novēlētās mantas vērtības), kā arī pieņem bāriņtiesai glabāšanā nodoto testamentu atsaukumus (neatkarīgi no testatora dzīvesvietas);
4) apliecina to iedzīvotāju pilnvaras (izņemot universālpilnvaras), kuru deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā, un pieņem šo iedzīvotāju pilnvaru atsaukumus;
5) apliecina uz dokumentiem to iedzīvotāju paraksta īstumu, kuru deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;
6) apliecina tāda dokumenta noraksta, kopijas vai izraksta pareizību, kurš attiecas uz konkrēto personu;
7) pēc līdzēju iesnieguma saņemšanas izsniedz paziņojumu par līguma grozīšanu vai uzteikšanu līdzēju pretējām pusēm, ja to deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;
8) apliecina parakstus uz nostiprinājuma lūguma zemesgrāmatai (Zemesgrāmatu likuma 60.pants), ja viens no lūdzējiem ir deklarējis savu dzīvesvietu attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;
9) sagatavo dokumentu projektus.
Bāriņtiesas apliecinājums juridiskā spēka ziņā pielīdzināms notariālajam apliecinājumam.
Valsts nodevas par bāriņtiesas pakalpojumiem ieskaita pašvaldības budžetā.

Bāriņtiesa iekasē šādas valsts nodevas:
1) par darījuma akta projekta sagatavošanu — 11,38 euro;
2) par darījuma apliecināšanu — 7,11 euro;
3) par testamenta sastādīšanu vai atsaukšanu...
Lasīt vairāk >
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
1-3 darba dienas
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Personīgi jāierodas bāriņtiesā, līdzi ņemot personas apliecinošu dokumentu un apliecināšanai vai dokumentu sagatavošanai nepieciešamos dokumentus
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Kārsavas pilsēta
Mežvidu pagasts
Mērdzenes pagasts
Salnavas pagasts
E-pasts
Telefons
26489801, 28686389
28302531
28686146
28723357
Fakss 65781395
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Kārsavas pilsēta
Mežvidu pagasts
Mērdzenes pagasts
Salnavas pagasts
E-pasts
Telefons
26489801, 28686389
28302531
28686146
28723357
Fakss 65781395