Domstarpību izšķiršana

1.Bāriņtiesa lemj par bērna uzvārda, vārda vai tautības ierakstu, ja vecāki par to nevar vienoties. 2. Bāriņtiesa izšķir vecāku domstarpības bērna aizgādības jautā...

Dienas centrs bērniem

Dienas centrs bērniem sniedz pakalpojumus bērniem no trūcīgām ģimenēm un ģimenēm, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi. Pakalpojums tiek sniegts no 3 l...

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA