Mantisko interešu aizsardzība

Bāriņtiesa, aizstāvot bērna vai personas ar ierobežotu rīcībspēju mantiskās intereses lemj par: 1.Atļauju pieņemt vai atraidīt viņam piekritušo mantojumu. 2.Par...

Domstarpību izšķiršana

1.Bāriņtiesa lemj par bērna uzvārda, vārda vai tautības ierakstu, ja vecāki par to nevar vienoties. 2. Bāriņtiesa izšķir vecāku domstarpības bērna aizgādības jautā...

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA