Aizgādnība
Izvēlētā organizācija: Ventspils pilsētas bāriņtiesa
Īss apraksts:
Pieteikuma iesniegšana personas atzīšanai par piemērotu aizgādņa pienākumu pildīšanai, tiesas nodibinātas aizgādnības (personai vai mantojumam) gadījumā.
Aizgādnībā esošas personas mantisko interešu aizstāvība.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Persona, kura vēlas kļūt par aizgādni,   iesniedz iesniegumu  ar izteikto lūgumu un lūguma pamatojumu;
Termiņš:
Viena mēneša laikā, bet objektīvu iemeslu dēļ, bāriņtiesa to var pagarināt Administratīvā procesa likuma 64.pantā noteiktajā kārtībā.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana un nepieciešamie dokumenti
Persona, kura vēlas kļūt par aizgādni, iesniedz iesniegumu, attiecīgu tiesas nolēmumu (par aizgādnības nodibināšanu/par pagaidu aizgādnības nodibināšanu) vai notāra taisītu notariālo aktu par aizgādnības nodibināšanu mantojumam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Ventspils pilsētas bāriņtiesa
Adrese: Sarkanmuižas dambis 5 - 47, Ventspils, LV-3601
Tālrunis: 63601248
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Bāriņtiesa par aizgādni var iecelt personas izraudzīto aizgādni, Ieceļot personai aizgādni, bāriņtiesa saskaņā ar tiesas nolēmumu savā lēmumā norāda, kādā apjomā aizgādnis rīkojas kopā ar aizgādnībā esošo personu un kādā patstāvīgi šīs personas vietā, kā arī lēmuma darbības termiņu, ja tāds ir noteikts tiesas nolēmumā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Ventspils pilsētas bāriņtiesa
Adrese: Sarkanmuižas dambis 5 - 47, Ventspils, LV-3601
Tālrunis: 63601248
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki