Bērna aizgādības tiesības
Izvēlētā organizācija: Ventspils pilsētas bāriņtiesa
Īss apraksts:
Bāriņtiesa lemj par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākam.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Bērna pārtraukto aizgādību tiesību atjaunošana vecākiem.
Termiņš:
Viena mēneša laikā, bet objektīvu iemeslu dēļ, bāriņtiesa to var pagarināt Administratīvā procesa likuma 64.pantā noteiktajā kārtībā.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana un nepieciešamie dokumenti
Izskatot visus iesniegtos dokumentus, uzklausot lietā iesaistīto personu viedokli, bāriņtiesa pieņem lēmumu, vai konkrētā darbība atbilst bērna/aizgādnībā esošās personas vislabākajām interesēm. Bāriņtiesa lemj par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākam, ja:
1)ir faktiski šķēršļi, kas liedz vecākam iespēju aprūpēt bērnu;
2)bērns atrodas veselībai vai dzīvībai bīstamos apstākļos vecāka vainas dēļ (vecāka apzinātas rīcības vai nolaidības dēļ);
3) vecāks ļaunprātīgi izmanto savas tiesības vai nenodrošina bērna aprūpi un uzraudzību;
4) vecāks ir devis piekrišanu bērna adopcijai, izņemot gadījumu, kad viņš kā laulātais ir devis piekrišanu tam, ka bērnu adoptē otrs laulātais;
5)konstatēta vecāka vardarbība pret bērnu vai ir pamatotas aizdomas par vecāka vardarbību pret bērnu.
Bāriņtiesa lemj par pārtraukto bērna aizgādības tiesību atjaunošanu, ja aizgādības tiesību pārtraukšanas iemesli ir zuduši.
Ja gada laikā no aizgādības tiesību pārtraukšanas nav iespējams tās atjaunot, bāriņtiesa lemj par prasības celšanu tiesā aizgādības tiesību atņemšanai, izņemot gadījumu, kad aizgādības tiesības nevar atjaunot no vecāka neatkarīgu apstākļu dēļ.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Ventspils pilsētas bāriņtiesa
Adrese: Sarkanmuižas dambis 5 - 47, Ventspils, LV-3601
Tālrunis: 63601248
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Izvērtējot visus lietā esošos dokumentus, uzklausot lietas dalībniekus, bāriņtiesas darbinieki pieņem attiecīgu lēmumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Ventspils pilsētas bāriņtiesa
Adrese: Sarkanmuižas dambis 5 - 47, Ventspils, LV-3601
Tālrunis: 63601248
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki