Viesģimenes statusa piešķiršana
Izvēlētā organizācija: Krustpils novada pašvaldība
Īss apraksts:
Viesģimene ir laulātie vai persona, kas uz laiku uzņem savā dzīvesvietā bērnu aprūpes iestādē ievietotu bērnu vai bērnu aprūpes iestādē kontaktējas ar tur ievietotu bērnu. Bērni viesģimenē iepazīst ģimenisku vidi, sajūt ģimenisku siltumu un rūpes, iegūst priekšstatu par mātes un tēva lomu ģimenē.  
Bērnu aprūpes iestāde var atļaut bērnam iestādē tikties ar personu vai nodot bērnu uz laiku šīs personas aprūpē, ja tai atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likuma 45.3 pantam piešķirts viesģimenes statuss un bērnu aprūpes iestāde ir guvusi pārliecību, ka viesģimene sniegs šim bērnam nepieciešamo atbalstu un spēs atbilstoši bērna vajadzībām viņu aprūpēt un uzraudzīt.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Iesniegums tiek izskatīts mēneša laikā, ja objektīvu iemeslu dēļ minēto termiņu nav iespējams ievērot, bāriņtiesa to var pagarināt Administratīvā procesa likuma 64.pantā noteiktajā kārtībā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Ja persona (laulātie) vēlas iegūt viesģimenes statusu, viņiem ir jāvēršas dzīvesvietas Bāriņtiesā.
Bāriņtiesa nosaka, kādi dokumenti iesniedzami papildus, kā piemēram:    
1) dokumentu, kas apliecina nodrošinājumu ar dzīvojamo platību;  
2) ģimenes ārsta izsniegtu izziņu par personas pašreizējo veselības stāvokli, kā arī psihiatra atzinumu par personas psihiskās veselības stāvokli un narkologa atzinumu par personas atkarību no narkotiskām un psihotropām vai citām atkarību izraisošām vielām;  
3) informāciju par ienākumiem;  
4) psihologa atzinumu.

Atgādinājums
1) Viesģimenei jānoslēdz līgums (rakstveidā jāvienojas) ar bērnu aprūpes iestādi, nosakot bērna uzturēšanās ilgumu viesģimenē, pušu tiesības un pienākumus. Noslēgtās vienošanās apliecinātu kopiju bērnu aprūpes iestāde nosūta viesģimenes dzīvesvietas bāriņtiesai.
2) Bērnu aprūpes iestāde izmaksā tai piešķirto bērna uzturnaudu vai pabalstu uzturam atbilstoši laikposmam, kurā bērns atrodas citas personas aprūpē.
3) Lai laulātie vai persona, kas veikusi viesģimenes pienākumus, varētu šo bērnu adoptēt vai ņemt aizbildnībā, ir nepieciešams par bērna ārpusģimenes aprūpi lēmušās bāriņtiesas atzinums, ka tas atbilst bērna labākajām interesēm.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Krustpils novada bāriņtiesa
Adrese: Rīgas iela 150A, Jēkabpils, LV-5202
Tālrunis: 65237612
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Mob.: 26469360
Darba laiki
Pasts Korespondence
Adrese: Rīgas iela 150A, Jēkabpils, LV-5202
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma apstrāde
Viesģimenes statusu piešķir laulāto vai personas dzīvesvietas bāriņtiesa.
Pirms lēmuma pieņemšanas bāriņtiesa izvērtē iespējamās viesģimenes piemērotību viesģimenes statusa iegūšanai, tajā skaitā:
1) izvērtē laulāto vai personas motivāciju kļūt par viesģimeni, savstarpējās attiecības ģimenē un spējas aprūpēt bērnu;
2) pārbauda un izvērtē laulāto vai personas sadzīves un materiālos apstākļus;
3) pieprasa ģimenes ārsta atzinumu par laulāto vai personas veselības stāvokli;
4) nosūta laulātos vai personu pie psihologa, lai saņemtu atzinumu par piemērotību viesģimenes statusa iegūšanai;
5) pieprasa informāciju par Sodu reģistrā iekļautajām ziņām par laulātajiem vai personu.
     Par viesģimeni nedrīkst būt persona:
1) kura sodīta par tīšu noziedzīgu nodarījumu, kas saistīts ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu, — neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;
2) kura sodīta par noziedzīgu nodarījumu pret tikumību un dzimumneaizskaramību, — neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;
3) kura atcelta no aizbildņa pienākumu pildīšanas nekārtīgas to izpildes dēļ;
4) kurai atņemts audžuģimenes vai viesģimenes statuss, jo persona nav pildījusi pienākumus atbilstoši bērna interesēm;
5) kurai ar tiesas spriedumu atņemtas aizgādības tiesības;
6) kurai tiesa ir piemērojusi Krimināllikumā noteiktos medicīniska rakstura piespiedu līdzekļus par nepieskaitāmības stāvoklī izdarītu Krimināllikumā paredzētu noziedzīgu nodarījumu.
Bāriņtiesa, kas pieņēmusi lēmumu par viesģimenes statusa piešķiršanu, ne retāk kā reizi gadā izvērtē viesģimenes piemērotību viesģimenes statusam atbilstoši šā panta otrās daļas 1. un 2.punktā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem un pārliecinās, vai viesģimene arī turpmāk var veikt viesģimenes pienākumus.
Bāriņtiesa lemj par viesģimenes statusa izbeigšanu, ja viesģimene atsakās no viesģimenes pienākumu pildīšanas, vai par viesģimenes statusa atņemšanu, ja bāriņtiesa konstatē, ka viesģimene nepilda viesģimenes pienākumus atbilstoši bērna interesēm.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Izvērtējot visus lietā esošos dokumentus, uzklausot lietas dalībniekus, bāriņtiesas darbinieki pieņem attiecīgu lēmumu.
Lēmumu saņem klātienē vai pa pastu kā ierobežotas pieejamības informāciju.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Krustpils novada bāriņtiesa
Adrese: Rīgas iela 150A, Jēkabpils, LV-5202
Tālrunis: 65237612
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Mob.: 26469360
Darba laiki