Bērna un aizgādnībā esošas personas mantisko interešu aizsardzība
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
1. Bāriņtiesa, aizstāvot bērna vai aizgādnībā esošas personas (ievērojot tiesas spriedumā noteikto ierobežojuma veidu un apjomu) mantiskās intereses lemj par:
1. 1. Atļauju pieņemt vai atraidīt mantojumu.
1.2. Mantas pārdošanu par tirgus vērtību vai izsolē.
1.3. Mantojuma sadalīšanu, bērna mantas (ja tās vērtība nepārsniedz 14 000 euro) atsavināšanu, ieķīlāšanu vai apgrūtināšanu ar citām lietu tiesībām.
1.4. Aizgādnībā esošajai personai piederoša nekustamā īpašuma (ja tā vērtība nepārsniedz 14 000 euro) atsavināšanu, ieķīlāšanu vai apgrūtināšanu ar citām lietu tiesībām.
1.5. Nekustamā īpašuma (ja tā vērtība pārsniedz 14 000 euro) atsavināšanas, ieķīlāšanas vai apgrūtināšanas ar citām lietu tiesībām lietderīgumu.
1.6. Īpašuma iegūšanu.
2.Bāriņtiesa, aizstāvot bērna mantiskās intereses:
2.1. Lemj par mantojuma pārvaldīšanas un lietošanas tiesību atņemšanu, ja pārdzīvojušais laulātais bērnam piekritušo mantojumu pārvalda vai lieto nekārtīgi.
2.2. Lemj par vecāka atstādināšanu no bērna mantas pārvaldības, ja vecāks pārvalda bērna mantu neatbilstoši bērna interesēm un veic citus mantisko interešu aizsardzības pasākumus.
2.3. Ieceļ aizbildni tiesisku darījumu noslēgšanai starp bērnu un vecākiem.
2.4. Veic citus bērna mantisko tiesību aizsardzības pasākumus.
3. Bāriņtiesa, aizstāvot aizgādnībā esošas personas mantiskās intereses (ievērojot spriedumā noteikto ierobežojuma veidu un apjomu):
3.1. Seko, lai aizgādnis nerīkojas ar aizgādnībā esošajai personai piederošu mantu bez bāriņtiesas atļaujas, ja tā saskaņā ar likumu ir nepieciešama.
3.2. Pārbauda, vai aizgādnis noskaidro aizgādnībā esošās personas viedokli un gribu un pārvalda mantu atbilstoši šīs personas interesēm un normatīvo aktu prasībām.
3.3. Uzrauga aizgādņa rīcību aizgādņa pienākumu izpildē un Civillikumā paredzētajos gadījumos, ievērojot tiesas spriedumā noteikto ierobežojuma veidu un apjomu, atļauj aizgādnim kārtot darījumus.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Atkarībā no izlemjamā jautājuma - bērna likumiskais/ie pārstāvji vai aizgādnībā esošās personas likumiskais pārstāvis.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Iesniegums tiek izskatīts mēneša laikā, ja objektīvu iemeslu dēļ minēto termiņu nav iespējams ievērot, bāriņtiesa to var pagarināt Administratīvā procesa likuma 64.pantā noteiktajā kārtībā (uz laiku ne ilgāku par četriem mēnešiem no iesnieguma iesniegšanas dienas, bet ilgstošas faktu konstatācijas nepieciešamības gadījumā - līdz gadam).
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Personai jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.
Nepieciešamie dokumenti:
1) iesniegums ar izteikto lūgumu un lūguma pamatojumu;
2) iesniedzēja ieskatā lietas izskatīšanai nepieciešamo un iesniegumā norādītās informācijas apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu), jo īpaši darījuma dokumenta projekti (līguma projekts).

Bāriņtiesa pēc savas iniciatīvas pieprasa un apkopo lietā nepieciešamos dokumentus atbilstoši izskatāmajam jautājumam, noskaidro bērna, aizgādnībā esošās personas viedokli, nepieciešamības gadījumā veic nekustamā īpašuma apskati. Dokumentus, kurus bāriņtiesa nevar pieprasīt, jāiesniedz bērna vai aizgādnībā esošās personas likumiskajiem pārstāvjiem.
Dokumentus var iesniegt klātienē, nosūtīt elektroniski vai pa pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas bāriņtiesa
Adrese: Tērbatas iela 69, Rīga, LV-1001
Tālrunis: +37167 037 746
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts bt@riga.lv
Pasts Rīgas bāriņtiesa
Adrese: Tērbatas iela 69, Rīga, LV-1001
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lēmums tiek pieņemts bāriņtiesas sēdē un paziņots lietas dalībniekiem.
Bāriņtiesa lēmumu rakstiski noformē un tā norakstu nosūta administratīvā procesa dalībniekam 10 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas. Lēmuma norakstu iespējams saņemt arī klātienē Rīgas bāriņtiesā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas bāriņtiesa
Adrese: Tērbatas iela 69, Rīga, LV-1001
Tālrunis: +37167 037 746
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki