Bērna aizgādības tiesību pārtraukšana, pārtraukto aizgādības tiesību atjaunošana un prasības celšana tiesā par bērna aizgādības tiesību atņemšanu vecākiem
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
1. Bāriņtiesa lemj par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākam, ja:
1.1. ir faktiski šķēršļi, kas liedz vecākam iespēju aprūpēt bērnu;
1.2. bērns atrodas veselībai vai dzīvībai bīstamos apstākļos vecāka vainas dēļ (vecāka apzinātas rīcības vai nolaidības dēļ);
1.3. vecāks ļaunprātīgi izmanto savas tiesības vai nenodrošina bērna aprūpi un uzraudzību;
1.4. vecāks ir devis piekrišanu bērna adopcijai, izņemot gadījumu, kad viņš kā laulātais ir devis piekrišanu tam, ka bērnu adoptē otrs laulātais;
1.5. konstatēta vecāka vardarbība pret bērnu vai ir pamatotas aizdomas par vecāka vardarbību pret bērnu.
2. Bāriņtiesa lemj par pārtraukto aizgādības tiesību atjaunošanu vecākam, ņemot vērā bērna intereses, ja bērna aizgādības tiesību pārtraukšanas iemesli ir zuduši.
3. Bāriņtiesa lemj par prasības iesniegšanu tiesā (prasības celšanu tiesā) aizgādības tiesību atņemšanai vecākam, ja:
3.1. viņa vainas dēļ (vecāka apzinātas rīcības vai nolaidības dēļ) ir apdraudēta bērna veselība vai dzīvība;
3.2. vecāks ļaunprātīgi izmanto savas tiesības vai nenodrošina bērna aprūpi un uzraudzību un tas var apdraudēt bērna fizisko, garīgo vai tikumisko attīstību.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Bērna vecāks.
Bāriņtiesa pēc savas iniciatīvas, saņemot informāciju par riskiem bērnam atrasties vecāku aizgādībā.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
66
Termiņš:
Iesniegums tiek izskatīts mēneša laikā, ja objektīvu iemeslu dēļ minēto termiņu nav iespējams ievērot, bāriņtiesa to var pagarināt Administratīvā procesa likuma 64.pantā noteiktajā kārtībā (uz laiku ne ilgāku par četriem mēnešiem no iesnieguma iesniegšanas dienas, bet ilgstošas faktu konstatācijas nepieciešamības gadījumā - līdz gadam).
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Personai jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.
Nepieciešamie dokumenti:
1) iesniegums ar izteikto lūgumu un lūguma pamatojumu;
2) iesniedzēja ieskatā lietas izskatīšanai nepieciešamo un iesniegumā norādītās informācijas apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu).

Bāriņtiesa pēc savas iniciatīvas lemj par prasības celšanu tiesā par bērna aizgādības tiesību atņemšanu vecākiem.

Bāriņtiesa, ierosinot lietu par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākam, veic riska novērtēšanu un  informē vecāku par sekām un uzdod viņam sadarbībā ar sociālo dienestu noteiktā termiņā novērst bērna attīstībai nelabvēlīgos apstākļus.
Ja vecāks šajā termiņā nenovērš bērna attīstībai nelabvēlīgos apstākļus un bērna palikšana ģimenē var radīt draudus bērna dzīvībai un veselībai, bāriņtiesa lemj par aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākam un bērna šķiršanu no ģimenes.

Bāriņtiesa, pieņemot lēmumu par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākam, rakstveidā informē vecākus:
1) par pienākumu sadarboties ar savas dzīvesvietas pašvaldības sociālo dienestu un citām institūcijām un personām, lai sekmētu bērna atgriešanos ģimenē;
2) par pienākumu maksāt par bērnam sniegto ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu;
3) par tiesībām saņemt valsts nodrošināto juridisko palīdzību, ja vecāks atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem šīs palīdzības saņemšanas nosacījumiem.

Sagatavojot lietu par pārtraukto bērna aizgādības tiesību atjaunošanu vai par prasības celšanu tiesā aizgādības tiesību atņemšanai vecākam, bāriņtiesa:
1) noskaidro, vai ir zuduši iemesli, kuru dēļ vecākam tika pārtrauktas bērna aizgādības tiesības;
2) pieprasa vecāka dzīvesvietas sociālajam dienestam atzinumu par iespējām bērnam atgriezties vecāka aizgādībā;
3) pieprasa no audžuģimenes, aizbildņa vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas informāciju par bērna un vecāka saskarsmi, garīgo un materiālo atbalstu bērna audzināšanā ārpusģimenes aprūpes laikā;
4) pieprasa citu informāciju, kas nepieciešama, lai pieņemtu pamatotu lēmumu.
Dokumentus var iesniegt klātienē, nosūtīt elektroniski vai pa pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas bāriņtiesa
Adrese: Tērbatas iela 69, Rīga, LV-1001
Tālrunis: +37167 037 746
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts bt@riga.lv
Pasts Rīgas bāriņtiesa
Adrese: Tērbatas iela 69, Rīga, LV-1001
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lēmums tiek pieņemts bāriņtiesas sēdē un paziņots lietas dalībniekiem.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas bāriņtiesa
Adrese: Tērbatas iela 69, Rīga, LV-1001
Tālrunis: +37167 037 746
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki