Dzīvokļa pabalsts bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku aprūpes (Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests)
Izvēlētā organizācija: LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Īss apraksts:
• Dzīvokļa pabalsts paredzēts ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto izdevumu daļējai segšanai pilngadību sasniegušam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības un par kura ārpusģimenes aprūpi lēmumu pieņēmusi Liepājas pilsētas Bāriņtiesa.
• Pabalsts tiek izmaksāts līdz 24 gadu vecumam.
• Dzīvokļa pabalstu nepiešķir, ja pabalsta pieprasītājs dzīvoklī, par kuru pieprasa pabalstu, nedzīvo vai īrē sociālo dzīvokli.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pilngadību sasniedzis bērns bārenis un bērns, kurš palicis bez vecāku gādības.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pabalsta pieprasītājs Liepājas pilsētas domes Sociālajā dienestā uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti) un iesniedz:
1) iesniegumu (sk. veidlapu “Iesniegums dzīvokļa pabalsta piešķiršanai”),
2) īres līguma kopiju, uzrādot oriģinālu (īres līguma grozīšanas vai izbeigšanas gadījumā iesniedz grozījumu vai jaunu līgumu),
3) līdz katra mēneša 20. datumam izdevumus (kvītis, rēķinus) par dzīvojamās telpas lietošanu (īri) un pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (siltumenerģija apkures un siltā ūdens nodrošināšanai, elektroenerģija, patērētais ūdens, dabasgāze, kanalizācija vai asenizācija, atkritumu apsaimniekošana). Izdevumus apliecinošus dokumentus var iesniegt personīgi, pa pastu vai elektroniski.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Sociālā dienesta Sociālās palīdzības daļa
Adrese: Eduarda Veidenbauma iela 3, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 6 34 89655
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Dzīvokļa pabalstu, izņemot daļu par kurināmā iegādi, katru mēnesi izmaksā dzīvojamās telpas īpašniekam vai pārvaldniekam un/vai pakalpojumu sniedzējam.
Pabalsta daļu kurināmā iegādei izmaksā pieprasītājam apkures sezonā (no novembra līdz aprīlim) katru mēnesi vai vienā reizē (pēc pieprasītāja izvēles).

Dzīvokļa pabalsta apmēru mēnesī aprēķina pamatojoties uz iesniegtajiem izdevumiem par dzīvojamās telpas lietošanu un pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, bet nepārsniedzot pašvaldības noteiktos ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto izdevumu segšanas normatīvus.

Ja pieprasītājam nav tiesību saņemt pabalstu, lēmums par atteikumu ierakstītā vēstulē tiek nosūtīts uz iesniegumā norādīto adresi, norādot pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas kārtību.
Maksājumi: Skatīt maksājumus