Audžuģimenes statusa piešķiršana (Liepājas pilsētas Bāriņtiesa)
Izvēlētā organizācija: LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Īss apraksts:
Audžuģimene ir ģimene vai persona, kas nodrošina aprūpi bērnam, kuram uz laiku vai pastāvīgi atņemta viņa ģimeniskā vide vai kura interesēs nav pieļaujama palikšana savā ģimenē. Aprūpi nodrošina uz laiku, kamēr bērns var atgriezties savā ģimenē vai, ja tas nav iespējams, līdz bērna adopcijai vai aizbildnības nodibināšanai.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Bāriņtiesa mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas pieņem lēmumu. Ja objektīvu iemeslu dēļ viena mēneša termiņu nav iespējams ievērot, to var pagarināt uz laiku ne ilgāku par četriem mēnešiem no iesnieguma iesniegšanas dienas, bet, ja nepieciešama ilgstoša faktu konstatācija, līdz gadam.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
1. Audžuģimenes statusa saņemšanai persona vai laulātie, uzrādot personu apliecinošus dokumentus (pases vai ID kartes), iesniedz Bāriņtiesā noteiktas formas iesniegumu (sk. „Iesniegums audžuģimenes statusa piešķiršanai”).
Iesniegumu Bāriņtiesā var iesūtīt arī pa pastu vai elektroniski uz norādīto e-pastu, ja dokumenti tiek sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un ir apliecināti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu (elektronisko parakstu vēlams uzlikt uz katra iesniedzamā dokumenta atsevišķi). Šajos gadījumos pēc iesnieguma saņemšanas Bāriņtiesas darbinieki sazināsies ar iesniedzēju un aicinās ierasties uz pārrunām.

2. Persona vai laulātie ierodas uz pārrunām pie Bāriņtiesas atbildīgā darbinieka, saņem informāciju par Bāriņtiesas darbībām nodrošinot pakalpojumu un iesniedz:
- ģimenes ārsta, kura aprūpē klients atrodas vismaz sešus mēnešus, izziņu par veselības stāvokli;
- narkologa atzinumu;
- psihiatra atzinumu;
kā arī sniedz ziņas par savu dzīvesveidu, materiālo stāvokli un sodāmībām.

3. Bāriņtiesa saņemto informāciju izvērtē un:
- pārbauda laulāto (personas) dzīves apstākļus;
- izvērtē laulāto (personas) motivāciju kļūt par audžuģimeni, ģimenes locekļu savstarpējās attiecības un spējas pienācīgi aprūpēt bērnu;
- noskaidro ģimenes materiālo stāvokli;
- sastāda dzīves apstākļu pārbaudes aktu (ja nepieciešams, piesaistot arī citus speciālistus);
- pieprasa informāciju par Sodu reģistrā iekļautajām ziņām par laulātajiem (personu);
- nosūta laulātos (personu) pie psihologa, kurš sniedz atzinumu par laulāto (personas) piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai.

Audžuģimenes statusu var piešķirt laulātajiem (personai), ja vismaz viens no laulātajiem (persona) ir Latvijas pilsonis, nepilsonis vai ārzemnieks, kuram ir ar attiecīgiem dokumentiem apliecinātas tiesības uzturēties Latvijas teritorijā ne mazāk kā divus gadus pēc iesnieguma iesniegšanas.
Uz audžuģimenes statusa piešķiršanu ir tiesības pretendēt laulātajiem (personai), ja vismaz viens no laulātajiem (persona) ir vecumā no 25 līdz 60 gadiem. Izņēmuma kārtā, ja tas ir bērna interesēs, uz audžuģimenes statusa piešķiršanu var pretendēt laulātie (persona), kas neatbilst minētajam vecumam.

Audžuģimenes statusu nepiešķir, ja vienam no laulātajiem (personai) pārtrauktas vai atņemtas bērna aizgādības tiesības vai tiesa ir piemērojusi Krimināllikumā noteiktos medicīniska rakstura piespiedu līdzekļus par nepieskaitāmības stāvoklī izdarītu Krimināllikumā paredzētu noziedzīgu nodarījumu.
Uz audžuģimenes statusu aizliegts arī pretendēt, ja kāds no laulātajiem (persona):
- pārkāpis bērna tiesību aizsardzību reglamentējošos normatīvos aktus;
- amorāli uzvedies darbā vai ārpus darba un tas konstatēts ar tiesas spriedumu vai citu kompetentas iestādes lēmumu;
- sodīts par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu (neatkarīgi no sodāmības dzēšanas);
- sodīts par noziedzīgiem nodarījumiem pret tikumību un dzimumneaizskaramību (neatkarīgi  no sodāmības dzēšanas);
- atcelts no aizbildņa pienākumu pildīšanas nekārtīgas aizbildņa pienākumu pildīšanas dēļ;
- zaudējis audžuģimenes vai viesģimenes statusu, jo nav pildījis pienākumus atbilstoši bērna interesēm.

Konsultācijas var saņemt, zvanot uz telefona nr.: 63401991, 20216164, 63422496 vai apmeklējot Bāriņtiesas atbildīgos darbiniekus audžuģimenes jautājumos apmeklētāju pieņemšanas laikā (25. kab.):
- O.: 9:00 – 12:00
- T.: 14:00 – 18:00
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Liepājas pilsētas Bāriņtiesa
Adrese: Jelgavas iela 48, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 6 34 22496
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Liepājas pilsētas Bāriņtiesa
Adrese: Jelgavas iela 48, Liepāja, LV-3401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
1. Bāriņtiesa desmit darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas Bāriņtiesas sēdē izsniedz laulātajiem (personai) rakstiski motivētu lēmumu par laulāto (personas)  atzīšanu par piemērotiem audžuģimenes pienākumu veikšanai vai neatzīšanu par piemērotiem audžuģimenes pienākumu veikšanai.

2. Laulātie (persona) apgūst audžuģimenes apmācības programmu, kuru nodrošina Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija. Pēc kursu sekmīgas  apgūšanas laulātie (persona) saņem apliecību par audžuģimenes mācību programmas apguvi.

3. Mēneša laikā pēc mācību programmas apguves, piesaistot speciālistus, Bāriņtiesa veic pārrunas ar laulātajiem (personu), lai konstatētu laulāto (personas) gribu un gatavību iegūt audžuģimenes statusu, un pieņem lēmumu par audžuģimenes statusu.

4. Bāriņtiesa desmit darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas Bāriņtiesas sēdē izsniedz laulātajiem (personai) rakstiski motivētu lēmumu par audžuģimenes statusa piešķiršanu vai nepiešķiršanu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Liepājas pilsētas Bāriņtiesa
Adrese: Jelgavas iela 48, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 6 34 22496
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Liepājas pilsētas Bāriņtiesa
Adrese: Jelgavas iela 48, Liepāja, LV-3401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: