Viesģimene

• Viesģimenes statusa iegūšana. • Atteikšanās no viesģimenes statusa.

Aizgādnība

Aizgādnību nodibina tiesa. Bāriņtiesa ieceļ aizgādni (personai vai mantojumam). Aizgādnībā esošas personas mantisko interešu aizstāvība.