Viesģimenes statusa piešķiršana

Viesģimene ir laulātie vai persona, kas uz laiku uzņem savā dzīvesvietā bērnu aprūpes iestādē ievietotu bērnu vai bērnu aprūpes iestādē kontaktējas ar tur ievietotu...

Aizgādnība

Pieteikuma iesniegšana personas atzīšanai par piemērotu aizgādņa pienākumu pildīšanai, tiesas nodibinātas aizgādnības (personai vai mantojumam) gadījumā. Aizgādnīb...

Ārpusģimenes aprūpe

Pēc vecāku lūguma bērna ievietošana aizbildņa ģimenē, audžuģimenē vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, ja viņi slimības dēļ neva...

Audžuģimene

Audžuģimenes statusa iegūšana. Bērna ievietošana audžuģimenē.