Aizbildnība - Ārpusģimenes aprūpe (Krustpils novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Krustpils novada pašvaldība
Īss apraksts:
Aizbildnis aizvieto aizbilstamajam vecākus, kā arī pārstāv bērnu personiskajās un mantiskajās attiecībās.
Bāriņtiesa lemj par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu bērnam, ja:
1) bērna vecāki ir miruši vai izsludināti par mirušiem;
2) bērna vecākiem ir pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības;
3) bērna vecāki ir pazuduši un izsludināti meklēšanā;
4) bērna vecāki slimības dēļ nespēj pienācīgi aprūpēt un uzraudzīt bērnu;
5) abi bērna vecāki ir nepilngadīgi;
6) radušās būtiskas domstarpības bērna un vecāku attiecībās;
7) radušies citi neatliekami gadījumi (nodrošinot normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošanu).
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Iesniegums tiek izskatīts mēneša laikā, ja objektīvu iemeslu dēļ minēto termiņu nav iespējams ievērot, bāriņtiesa to var pagarināt Administratīvā procesa likuma 64.pantā noteiktajā kārtībā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Iesnieguma iesniegšana
Persona, kura vēlas kļūt par aizbildni, bāriņtiesā iesniedz iesniegumu ar lūgumu iecelt personu par bērna aizbildni (iesniegumā jānorāda personas motivāciju kļūt par aizbildni).
Bāriņtiesa nosaka, kādi dokumenti iesniedzami papildus, kā piemēram:
1) dokumentu, kas apliecina nodrošinājumu ar dzīvojamo platību;
2) ģimenes ārsta izsniegtu izziņu par personas pašreizējo veselības stāvokli, kā arī psihiatra atzinumu par personas psihiskās veselības stāvokli un narkologa atzinumu par personas atkarību no narkotiskām un psihotropām vai citām atkarību izraisošām vielām;
3) informāciju par ienākumiem;
4) psihologa atzinumu.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Krustpils novada bāriņtiesa
Adrese: Rīgas iela 150A, Jēkabpils, LV-5202
Tālrunis: 65237612
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Mob.: 26469360
Darba laiki
Pasts Korespondence
Adrese: Rīgas iela 150A, Jēkabpils, LV-5202
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma apstrāde
Bāriņtiesa raugās, lai par aizbildni ieceļamajai personai būtu aizbildņa pienākumu pildīšanai nepieciešamās spējas un īpašības, un izvērtē personas:
1) motivāciju kļūt par aizbildni;
2) ģimenes locekļu savstarpējās attiecības;
3) nodarbinātību;
4) dzīves apstākļus;
5) spēju pārstāvēt bērnu personiskajās un mantiskajās attiecībās.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Izvērtējot personas atbilstību aizbildņa pienākumu pildīšanai, bāriņtiesa ņem vērā atzinumus par personas veselības stāvokli, ko sniedz ģimenes ārsts, kura veselības aprūpē persona atradusies vismaz sešus mēnešus, kā arī psihiatrs un narkologs.
Bāriņtiesa pieņem lēmumu, vai personai piešķirt aizbildņa statusu.

Bāriņtiesa ne retāk kā reizi gadā pārbauda bērna dzīves apstākļus aizbildņa ģimenē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Krustpils novada bāriņtiesa
Adrese: Rīgas iela 150A, Jēkabpils, LV-5202
Tālrunis: 65237612
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Mob.: 26469360
Darba laiki