Adopcija (Krustpils novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Krustpils novada pašvaldība
Īss apraksts:
Adopcija bez vecāku gādības palikušajiem bērniem nodrošina pilnīgu, pastāvīgu mājvietu, ģimeni. Tā bērnam ir iespēja dzīvot pilnvērtīgu dzīvi, kāda tam nepieciešama. Adopciju apstiprina tiesa. Adoptētais bērns un viņa pēcnācēji attiecībā pret adoptētāju un viņa radiniekiem iegūst laulībā dzimuša bērna tiesisko stāvokli kā personiskajās, tā mantiskajās attiecībās.
Bāriņtiesa lemj par:
1)personas atzīšanu par adoptētāju;
2)brāļu un māsu, pusbrāļu un pusmāsu šķiršanu Civillikumā noteiktajos gadījumos;
3)to, vai Latvijā iespējams nodrošināt bērna audzināšanu ģimenē vai pienācīgu aprūpi;
4)bērna nodošanu adoptētāja aprūpē un uzraudzībā līdz adopcijas apstiprināšanai;
5)pirmsadopcijas aprūpes izbeigšanu bērnam;
6)adopcijas atbilstību bērna interesēm.

Atgādinājums
1. Adoptētāja personiska piedalīšanās bāriņtiesas sēdē ir obligāta.
2. Citi adopcijas dalībnieki piekrišanu bērna adopcijai izsaka personiski savas dzīvesvietas bāriņtiesā vai iesniedz publiski pie notāra vai bāriņtiesā apliecinātu piekrišanu.
3. Adoptētāja dzīvesvietas bāriņtiesa divus gadus pēc adopcijas apstiprināšanas uzrauga bērna aprūpi ģimenē.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Ne mazāk kā 6 mēnešu laikā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona, kura vēlas kļūt par adoptētāju, bāriņtiesā, kuras darbības teritorijā deklarēta personas dzīvesvieta, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz šādus dokumentus:
1) adopcijas pieteikumu, kurā norādīti adopcijas motīvi, adoptētāja reliģiskā pārliecība, etniskā piederība un saziņas valoda, vēlamais adoptējamo skaits, dzimums un vecums, citi būtiski apstākļi, kas var ietekmēt adoptējamā bērna dzīvi kopā ar attiecīgo personu;
2) laulības apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu), ja atrodas laulībā;
3) dokumenta kopiju, kas apliecina laulības šķiršanu (uzrādot oriģinālu), ja laulība šķirta;
4) dokumentu, kas apliecina nodrošinājumu ar dzīvojamo platību;
5) dzīvesgaitas aprakstu (CV);
6) ģimenes ārsta izsniegtu izziņu par personas pašreizējo veselības stāvokli, kā arī psihiatra atzinumu par personas psihiskās veselības stāvokli un narkologa atzinumu par personas atkarību no narkotiskām un psihotropām vai citām atkarību izraisošām vielām;
7) informāciju par ienākumiem;
8) tiesas sprieduma izrakstu vai apliecinātu noraksta kopiju, ar kuru personai ir ierobežota rīcībspēja, ja personas rīcībspēja ir ierobežota;
9) tiesas sprieduma izrakstu vai apliecinātu noraksta kopiju par otra laulātā atzīšanu par pazudušu (bezvēsts promesošu), ja personas laulātais atzīts par pazudušu (bezvēsts promesošu).

Ja persona vēlas adoptēt otra laulātā bērnu, pieteikumam pievieno adoptējamā bērna dzimšanas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu), kā arī bērna vecāku piekrišanu adopcijai vai dokumentu, kas apliecina, ka pastāv kāds no šādiem apstākļiem:
1) otram vecākam likumā noteiktajā kārtībā ir atņemtas aizgādības tiesības;
2) otrs vecāks ir miris.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Krustpils novada bāriņtiesa
Adrese: Rīgas iela 150A, Jēkabpils, LV-5202
Tālrunis: 65237612
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Mob.: 26469360
Darba laiki
Pasts Korespondence
Adrese: Rīgas iela 150A, Jēkabpils, LV-5202
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma apstrāde
Sešu mēnešu laikā pēc adopcijas pieteikuma saņemšanas bāriņtiesa izvērtē personas piemērotību adoptētāja statusam. Izvērtēšanas laikā:
1) novērtē adopcijas motivāciju, ģimenes locekļu savstarpējās attiecības un spējas izaudzināt bērnu, tai skaitā noskaidro visu nedalītā saimniecībā dzīvojošo personu viedokli par bērna adopciju;
2) noskaidro ģimenes dzīves apstākļus un izvērtē materiālo stāvokli;
3) pieprasa informāciju par Sodu reģistrā iekļautajām ziņām par personu un citām nedalītā saimniecībā dzīvojošām personām;
4) ja adoptētājs pēdējo divu gadu laikā pastāvīgi (ilgāk par vienu gadu) ir dzīvojis ārvalstīs, bāriņtiesa pieprasa adoptētājam iesniegt informāciju par attiecīgās valsts sodu reģistrā iekļautajām ziņām par personu;
5) noskaidro, vai personai nav ierobežota rīcībspēja;
6) nosūta personu pie psihologa, kurš ir ieguvis vismaz maģistra grādu psiholoģijā un kura profesionālā darbība bērnu un ģimenes izpētē ir vismaz piecus gadus ilga, lai saņemtu atzinumu par piemērotību adopcijai;
7) nosūta personu apgūt adoptētāja mācību programmu. Pēc programmas sekmīgas apguves personai izsniedz attiecīgu apliecību, ko viņa iesniedz bāriņtiesā. Atkārtota adoptētāja mācību programmas apguve nav nepieciešama, ja persona vēlas adoptēt nākamo bērnu;
8) audžuģimenei, kura vēlas adoptēt savā audžuģimenē ievietoto bērnu, nav jāapgūst augstākminētā mācību programma.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc personas atbilstības izvērtēšanas un ģimenes izpētes pabeigšanas bāriņtiesa pieņem atbilstošu lēmumu. Ja bāriņtiesa nolemj atzīt personu par piemērotu adoptētāja statusam, tā lēmumā norāda adoptējamo skaitu, vecumu un dzimumu.
Bāriņtiesas lēmums par personas atzīšanu par adoptētāju ir spēkā trīs gadus no tā pieņemšanas dienas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Krustpils novada bāriņtiesa
Adrese: Rīgas iela 150A, Jēkabpils, LV-5202
Tālrunis: 65237612
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Mob.: 26469360
Darba laiki