Viesģimene (Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā esoša bērna nodošana citas personas aprūpē Latvijā un ārvalstī, aprūpes uzraudzība)
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
1. Nodrošināt iespēju bērnam iestādē tikties ar personu, vai nodot bērnu uz laiku šīs personas aprūpē Latvijā, ja tai piešķirts viesģimenes statuss, vai nodot bērnu citas personas aprūpē ārvalstī, ja attiecīgā persona ārvalstī ieguvusi atzinumu, ka viņa atbilst viesģimenes statusam.
2. Bāriņtiesa lemj par laulāto vai personas piemērotību viesģimenes pienākumu veikšanai un viesģimenes statusa piešķiršanu. Viesģimenes statusu piešķir laulāto vai personas dzīvesvietas bāriņtiesa.
3. Bāriņtiesa lemj par viesģimenes statusa izbeigšanu, ja viesģimene atsakās no viesģimenes pienākumu pildīšanas, vai par viesģimenes statusa atņemšanu, ja bāriņtiesa konstatē, ka viesģimene nepilda viesģimenes pienākumus atbilstoši bērna interesēm.
4. Bērnu aprūpes iestādē esošu bērnu, kurš sasniedzis 12 gadu vecumu, var nodot uz laiku citas personas aprūpē ārvalstī, ja to vēlas bērns un ja tam piekrīt bērnu aprūpes iestāde un bāriņtiesa, kas pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi, ir atzinusi, ka nodošana atbilst bērna interesēm un attiecīgā persona spēs bērnu pienācīgi aprūpēt. Izņēmuma gadījumā bērnu aprūpes iestādē esošu bērnu, kurš jaunāks par 12 gadiem, var nodot uz laiku citas personas aprūpē ārvalstī, ja bērns citas personas aprūpē ārvalstī tiek nodots kopā ar brāļiem un māsām, pusbrāļiem un pusmāsām, no kuriem vismaz viens ir sasniedzis 12 gadu vecumu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Par viesģimeni nedrīkst būt persona:
1) kura sodīta par tīšu noziedzīgu nodarījumu, kas saistīts ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu, - neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;
2) kura sodīta par noziedzīgu nodarījumu pret tikumību un dzimumneaizskaramību, - neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;
3) kura atcelta no aizbildņa pienākumu pildīšanas nekārtīgas to izpildes dēļ;
4) kurai atņemts audžuģimenes vai viesģimenes statuss, jo persona nav pildījusi pienākumus atbilstoši bērna interesēm;
5) kurai ar tiesas spriedumu atņemtas aizgādības tiesības;
6) kurai tiesa ir piemērojusi Krimināllikumā noteiktos medicīniska rakstura piespiedu līdzekļus par nepieskaitāmības stāvoklī izdarītu Krimināllikumā paredzētu noziedzīgu nodarījumu.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Iesniegums tiek izskatīts mēneša laikā, ja objektīvu iemeslu dēļ minēto termiņu nav iespējams ievērot, bāriņtiesa to var pagarināt Administratīvā procesa likuma 64.pantā noteiktajā kārtībā (uz laiku ne ilgāku par četriem mēnešiem no iesnieguma iesniegšanas dienas, bet ilgstošas faktu konstatācijas nepieciešamības gadījumā - līdz gadam).
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Personai jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.
1.Viesģimenes statusa iegūšanai nepieciešamie dokumenti:
1.1. Personas iesniegums ar lūgumu piešķirt viesģimenes status un attiecīgā statusa iegūšanās motīvi.
1.2. Dokumenti, kas pamato iesniegumā noradīto (kopijas, uzrādot oriģinālu).
1.3. Ģimenes ārsta izziņa par veselības stāvokli (oriģināls).

2. Bērna, kurš atrodas ārpusģimenes aprūpē, nodošana citas personas aprūpē uz laiku ārvalstī:
Attiecīgās valsts kompetentās bērnu tiesību aizsardzības iestādes atzinums, kurā sniedz personas piemērotības izvērtējumu un apliecinājums. Minētie dokumenti iesniedzami bāriņtiesai, pievienojot to notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā. Bērna viedoklis.

Bāriņtiesa izvērtē iespējamās viesģimenes piemērotību viesģimenes statusa iegūšanai, tajā skaitā, izvērtē laulāto vai personas motivāciju kļūt par viesģimeni, savstarpējās attiecības ģimenē un spējas aprūpēt bērnu, pārbauda un izvērtē laulāto vai personas sadzīves un materiālos apstākļus, pieprasa ģimenes ārsta atzinumu par laulāto vai personas veselības stāvokli, nosūta laulātos vai personu pie psihologa, lai saņemtu atzinumu par piemērotību viesģimenes statusa iegūšanai, pieprasa informāciju par Sodu reģistrā iekļautajām ziņām par laulātajiem vai personu.
Bāriņtiesa, izvērtējot iespējamās viesģimenes piemērotību viesģimenes statusam, pieņem lēmumu par viesģimenes statusa piešķiršanu laulātajiem vai personai vai atteikumu piešķirt viesģimenes statusu laulātajiem vai personai.
Ja persona atzīta par viesģimeni, bērnu aprūpes iestāde, rakstveidā vienojoties ar viesģimeni, nosaka bērna uzturēšanās ilgumu viesģimenē, pušu tiesības un pienākumus, kā arī izmaksā viesģimenei piešķirto bērna uzturnaudu vai pabalstu uzturam atbilstoši laikposmam, kurā bērns atrodas citas personas aprūpē.
Bērnu aprūpes iestāde nosūta viesģimenes dzīvesvietas bāriņtiesai noslēgtās vienošanās apliecinātu kopiju.
Bāriņtiesa nodrošina regulāru viesģimenē ievietotā bērna dzīves apstākļu pārbaudi.
Bāriņtiesa, kas pieņēmusi lēmumu par viesģimenes statusa piešķiršanu, ne retāk kā reizi gadā izvērtē viesģimenes piemērotību viesģimenes statusam un pārliecinās, vai viesģimene arī turpmāk var veikt viesģimenes pienākumus.
Dokumentus var iesniegt klātienē, nosūtīt elektroniski vai pa pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas bāriņtiesa
Adrese: Tērbatas iela 69, Rīga, LV-1001
Tālrunis: +37167 037 746
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts bt@riga.lv
Pasts Rīgas bāriņtiesa
Adrese: Tērbatas iela 69, Rīga, LV-1001
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lēmums tiek pieņemts bāriņtiesas sēdē un paziņots lietas dalībniekiem.
Bāriņtiesa lēmumu rakstiski noformē un tā norakstu nosūta administratīvā procesa dalībniekam 10 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas. Lēmuma norakstu iespējams saņemt arī klātienē Rīgas bāriņtiesā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas bāriņtiesa
Adrese: Tērbatas iela 69, Rīga, LV-1001
Tālrunis: +37167 037 746
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki