Ārpusģimenes aprūpe (audžuģimene un specializētā audžuģimene: krīzes audžuģimene un audžuģimene bērnam ar invaliditāti)
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Audžuģimenes/specializētās audžuģimenes statusa iegūšana, atņemšana, izbeigšana. Bērna ievietošana un uzturēšanās izbeigšana audžuģimenē/specializētajā audžuģimenē.
Audžuģimene ir ģimene vai persona, kas nodrošina aprūpi bērnam, kuram uz laiku vai pastāvīgi atņemta viņa ģimeniskā vide vai kura interesēs nav pieļaujama palikšana savā ģimenē, līdz brīdim, kad bērns var atgriezties savā ģimenē vai, ja tas nav iespējams, tiek adoptēts, viņam nodibināta aizbildnība vai bērns ievietots bērnu aprūpes iestādē.
Specializētā audžuģimene (krīzes vai bērnam ar invaliditāti) ir audžuģimene, kas nodrošina aprūpi noteiktas mērķgrupas bērnam, kuram ir nepieciešama īpaša aprūpe.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Audžuģimenes statusu var piešķirt laulātajiem (personai), ja vismaz viens no laulātajiem (persona) ir Latvijas pilsonis, nepilsonis vai ārzemnieks, kuram ir ar attiecīgiem dokumentiem apliecinātas tiesības uzturēties Latvijas teritorijā ne mazāk kā divus gadus pēc iesnieguma iesniegšanas.
Uz audžuģimenes statusa piešķiršanu ir tiesības pretendēt laulātajiem (personai), ja vismaz viens no laulātajiem (persona) ir vecumā no 25 līdz 60 gadiem. Izņēmuma kārtā, ja tas ir bērna interesēs, uz audžuģimenes statusa piešķiršanu var pretendēt laulātie (persona), kas neatbilst minētajam vecumam.
Audžuģimenes statusu nepiešķir, ja attiecībā uz vienu no laulātajiem (personu) ir piemēroti šādi nosacījumi:
1. pārtrauktas vai atņemtas bērna aizgādības tiesības;
2. tiesa ir piemērojusi Krimināllikumā noteiktos medicīniska rakstura piespiedu līdzekļus;
3. persona ir sodīta par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu, – neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;
4. persona ir sodīta par noziedzīgiem nodarījumiem pret tikumību un dzimumneaizskaramību – neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;
5. persona ir atcelta no aizbildņa pienākumu pildīšanas nekārtīgas aizbildņa pienākumu pildīšanas dēļ;
6. atņemts audžuģimenes vai specializētās audžuģimenes statuss, vai viesģimenes statuss, jo nav pildīti pienākumi atbilstoši bērna interesēm.
Par krīzes audžuģimeni var kļūt audžuģimene, kurai ir vismaz triju gadu pieredze audžuģimenē ievietoto bērnu aprūpē un kura jebkurā diennakts laikā var uzņemt bērnu.
Par audžuģimeni bērnam ar invaliditāti var kļūt ģimene kurā vismaz vienam laulātajam (personai) ir vismaz 12 mēnešus ilga personīgā vai profesionālā pieredze darbā ar bērniem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Iesniegums tiek izskatīts mēneša laikā, ja objektīvu iemeslu dēļ minēto termiņu nav iespējams ievērot, bāriņtiesa to var pagarināt Administratīvā procesa likuma 64.pantā noteiktajā kārtībā (uz laiku ne ilgāku par četriem mēnešiem no iesnieguma iesniegšanas dienas, bet ilgstošas faktu konstatācijas nepieciešamības gadījumā - līdz gadam).
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai personas atzītu par piemērotiem audžuģimenes pienākumu veikšanai, personas deklarētās dzīvesvietas bāriņtiesā uzrāda personu apliecinošu dokumentu, kā arī iesniedz šādus dokumentus:
1) iesniegumu (Veidlapa – Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumu Nr.354 “Audžuģimenes noteikumi”  1.pielikums);
2) psihiatra atzinumu par personas psihiskās veselības stāvokli un narkologa atzinumu par personas atkarību no narkotiskām un psihotropām vai citām atkarību izraisošām vielām.

Lai audžuģimeni atzītu par piemērotu specializētās audžuģimenes pienākumu veikšanai, audžuģimene deklarētās dzīvesvietas bāriņtiesā uzrāda personu apliecinošu dokumentu, iesniedz iesniegumu, norādot vēlamo specializācijas veidu, kā arī iesniedz pieredzi apliecinošus dokumentus atbilstoši izvēlētajai specializācijai.

1.Bāriņtiesa, pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas, izvērtē tos, kā arī:
   -izvērtē personu motivāciju kļūt par audžuģimeni, ģimenes locekļu savstarpējās attiecības,
   -zināšanas un prasmes bērna aprūpē;
   -noskaidro ģimenes materiālo stāvokli;
   -pārbauda personu dzīves apstākļus un sastāda dzīves apstākļu pārbaudes aktu;
   -pieprasa informāciju no Sodu reģistra.

Pēc visas nepieciešamās informācijas noskaidrošanas un izvērtēšanas, bāriņtiesa lemj par personu piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai.

2.Kad audžuģimene vēlas tikt atzīta par specializēto audžuģimeni, bāriņtiesa izvērtē tai pieejamos audžuģimenes dokumentus, kā arī sadarbībā ar ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru atbilstoši izvēlētajai specializācijai:
   -izvērtē audžuģimenes motivāciju un sadzīves apstākļu piemērotību;
   -izvērtē iespējas nodrošināt vides, mobilitātes un rehabilitācijas pakalpojumu pieejamību;
   -izvērtē pieredzi;
   -izvērtē zināšanas un prasmes bērna aprūpē.

Pēc visas nepieciešamās informācijas noskaidrošanas un izvērtēšanas, bāriņtiesa lemj par audžuģimenes piemērotību specializētās audžuģimenes pienākumu veikšanai attiecīgajā specializācijā.

3.Pēc lēmuma pieņemšanas par piemērotību audžuģimenes vai specializētās audžuģimenes statusam, personai sekmīgi ir jāapgūst mācību kurss, par to saņemot apliecību un jānoslēdz vienošanās ar ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru.
Dokumentus var iesniegt klātienē, nosūtīt elektroniski vai nosūtīt pa pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas bāriņtiesa
Adrese: Tērbatas iela 69, Rīga, LV-1001
Tālrunis: +37167 037 746
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts bt@riga.lv
Pasts Rīgas bāriņtiesa
Adrese: Tērbatas iela 69, Rīga, LV-1001
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Bāriņtiesa, saņemot apliecību par mācību kursu apguvi, informāciju no ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra par personu piemērotību konkrētajam statusam, izvērtē saņemtos dokumentus, veic pārrunas ar personām un lemj par audžuģimenes statusa piešķiršanu.
Lēmums tiek pieņemts bāriņtiesas sēdē un paziņots lietas dalībniekiem.
Bāriņtiesa lēmumu rakstiski noformē un tā norakstu nosūta administratīvā procesa dalībniekam 10 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas. Lēmuma norakstu iespējams saņemt arī klātienē Rīgas bāriņtiesā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas bāriņtiesa
Adrese: Tērbatas iela 69, Rīga, LV-1001
Tālrunis: +37167 037 746
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki