Ārpusģimenes aprūpe (aizbildnība)
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
1. Bāriņtiesa lemj par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu bērnam, ja:
1.1 bērna vecāki ir miruši vai izsludināti par mirušiem;
1.2. bērna vecākiem ir pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības;
1.3. bērna vecāki ir pazuduši un izsludināti meklēšanā;
1.4. bērna vecāki slimības dēļ nespēj pienācīgi aprūpēt un uzraudzīt bērnu;
1.5. abi bērna vecāki ir nepilngadīgi;
1.6. radušās būtiskas domstarpības bērna un vecāku attiecībās;
1.7. radušies citi neatliekami gadījumi (nodrošinot normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošanu).
2. Bāriņtiesa raugās, lai par aizbildni ieceļamajai personai būtu aizbildņa pienākumu pildīšanai nepieciešamās spējas un īpašības.
3. Bāriņtiesa īpašos gadījumos var iecelt aizbildni uz laiku, var iecelt vairākus aizbildņus vai sevišķu aizbildni.
4. Bāriņtiesa uzrauga aizbildnību. Ja konstatētas kļūdas aizbildņa iesniegtajā norēķinā vai bērna interesēm neizdevīga aizbildņa darbība, bāriņtiesa:
4.1. dod aizbildnim attiecīgus norādījumus;
4.2. lemj par aizbildņa atstādināšanu;
4.3. lemj par aizbildņa atcelšanu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Aizbildnība pār nepilngadīgajiem piekrīt vispirms viņu tuvākajiem radiniekiem, bet tam ir nepieciešams bāriņtiesas apstiprinājums. Par tuvākajiem nepilngadīgo radiniekiem uzskatāmi tie, kas, šiem nepilngadīgajiem mirstot, būtu viņu likumiskie mantinieki.
Par aizbildņiem bāriņtiesa izrauga no vienādi tuviem radiniekiem piemērotākos, bet, ja tuvākie izrādītos nepiemēroti, tad tālākos.
Par aizbildņiem nevar būt:
1) personas, ko vecāki testamentā noraidījuši no aizbildnības pār saviem palikušajiem nepilngadīgajiem;
2) personas, kuru intereses acīm redzami runā pretim svarīgām aizbilstamā interesēm;
3) tās bāriņtiesas locekļi, kura uzrauga attiecīgo aizbildnību;
4) nepilngadīgas personas;
5) personas, kuras sodītas par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu, — neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;
6) personas, kuras sodītas par noziedzīgiem nodarījumiem pret tikumību un dzimumneaizskaramību, — neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;
7) personas, kuras atceltas no aizbildņa pienākumu pildīšanas nekārtīgas aizbildņa pienākumu izpildīšanas dēļ;
8) personas, kurām atņemts audžuģimenes vai viesģimenes statuss, jo tās nav pildījušas pienākumus atbilstoši bērna interesēm;
9) personas, kurām ar tiesas spriedumu atņemtas aizgādības tiesības;
10) personas, kurām tiesa ir piemērojusi Krimināllikumā noteiktos medicīniska rakstura piespiedu līdzekļus par nepieskaitāmības stāvoklī izdarītu Krimināllikumā paredzētu noziedzīgu nodarījumu;
11) ārvalstnieki, izņemot gadījumus, kad aizbildnība piekrīt bērna radiniekiem vai personām, kuras atrodas ar nepilngadīgo nedalītā saimniecībā.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Iesniegums tiek izskatīts mēneša laikā, ja objektīvu iemeslu dēļ minēto termiņu nav iespējams ievērot, bāriņtiesa to var pagarināt Administratīvā procesa likuma 64.pantā noteiktajā kārtībā (uz laiku ne ilgāku par četriem mēnešiem no iesnieguma iesniegšanas dienas, bet ilgstošas faktu konstatācijas nepieciešamības gadījumā - līdz gadam).
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona, kura vēlas kļūt par aizbildni, bāriņtiesā iesniedz iesniegumu ar lūgumu iecelt personu par bērna aizbildni (iesniegumā jānorāda personas motivācija kļūt par aizbildni), kā arī atzinumu par veselības stāvokli, ko sniedz ģimenes ārsts, kura veselības aprūpē persona atradusies vismaz sešus mēnešus, kā arī psihiatrs un narkologs. Personai jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.
Bāriņtiesa nosaka, kādi dokumenti iesniedzami papildus, kā piemēram:
1) dokumentu, kas apliecina nodrošinājumu ar dzīvojamo platību;
2) informāciju par nodarbinātību;
3)informāciju par izglītību;
4) psihologa atzinumu utt.
Bāriņtiesa raugās, lai par aizbildni ieceļamajai personai būtu aizbildņa pienākumu pildīšanai nepieciešamās spējas un īpašības, un izvērtē personas:
1) motivāciju kļūt par aizbildni;
2) ģimenes locekļu savstarpējās attiecības;
3) nodarbinātību;
4) dzīves apstākļus;
5) spēju pārstāvēt bērnu personiskajās un mantiskajās attiecībās.
Noskaidrotie apstākļi tiek vērtēti bāriņtiesas sēdē un pieņemts attiecīgs lēmums.
Dokumentus var iesniegt klātienē, nosūtīt elektroniski vai pa pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas bāriņtiesa
Adrese: Tērbatas iela 69, Rīga, LV-1001
Tālrunis: +37167 037 746
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts bt@riga.lv
Pasts Rīgas bāriņtiesa
Adrese: Tērbatas iela 69, Rīga, LV-1001
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lēmums tiek pieņemts bāriņtiesas sēdē un paziņots lietas dalībniekiem.
Bāriņtiesa lēmumu rakstiski noformē un tā norakstu nosūta administratīvā procesa dalībniekam 10 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas. Lēmuma norakstu iespējams saņemt arī klātienē Rīgas bāriņtiesā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas bāriņtiesa
Adrese: Tērbatas iela 69, Rīga, LV-1001
Tālrunis: +37167 037 746
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki