Aizgādnība, aizgādņa iecelšana un aizgādnībā esošas personas interešu aizsardzība
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
1. Bāriņtiesa saskaņā ar tiesas nolēmumu par aizgādnības nodibināšanu ieceļ aizgādni:
1.1. personai ar garīga rakstura vai citiem veselības traucējumiem, kurai rīcībspēju ierobežojusi tiesa;
1.2. personai, kurai tiesa nodibinājusi pagaidu aizgādnību;
1.3. personai, kurai rīcībspēju tiesa ierobežojusi izlaidīgas vai izšķērdīgas dzīves dēļ, kā arī alkohola vai citu apreibinošo vielu pārmērīgas lietošanas dēļ;
1.4. promesošas vai pazudušas personas mantai;
1.5. testamenta izpildīšanai.
2. Bāriņtiesa saskaņā ar notāra taisīto notariālo aktu par aizgādnības nodibināšanu mantojumam ieceļ aizgādni mantojumam.
3. Bāriņtiesa saskaņā ar tiesas lēmumu par pagaidu aizgādnības nodibināšanu ieceļ pagaidu aizgādni, ja aizgādnis ir:
3.1. kavēts uzņemties aizgādnību;
3.2. atstādināts;
3.3. personīgi ieinteresēts rīkoties aizgādnībā esošās personas vietā vai kopā ar šo personu.
4. Ja konstatētas kļūdas aizgādņa iesniegtajā norēķinā vai aizgādnības pārvaldības interesēm neizdevīga aizgādņa darbība, bāriņtiesa:
4.1. dod aizgādnim attiecīgus norādījumus;
4.2. lemj par aizgādņa atstādināšanu;
4.3. lemj par aizgādņa atcelšanu.
5. Bāriņtiesa lemj par cita aizgādņa iecelšanu, ja:
5.1. konstatē pārkāpumus aizgādņa rīcībā;
5.2. aizgādnis ir atcelts no aizgādņa pienākumu pildīšanas;
5.3. aizgādnis ir miris.
6. Bāriņtiesa lemj par aizgādņa atbrīvošanu no pienākumu pildīšanas, ja:
6.1. tiesa aizgādnībā esošajai personai atcēlusi rīcībspējas ierobežojumu un izbeigusi aizgādnību garīga rakstura vai citu veselības traucējumu dēļ, aizgādnis iesniedzis bāriņtiesai galanorēķinu un nodevis attiecīgajai personai mantu, kas atradusies viņa pārvaldībā;
6.2. tiesa aizgādnībā esošajai personai izbeigusi pagaidu aizgādnību garīga rakstura vai citu veselības traucējumu dēļ vai beidzies tiesas nolēmuma darbības termiņš par pagaidu aizgādnības nodibināšanu, aizgādnis iesniedzis bāriņtiesai galanorēķinu un nodevis attiecīgajai personai mantu, kas atradusies viņa pārvaldībā;
6.3. ir zuduši apstākļi,...
Lasīt vairāk >
Saņēmēji:
Fiziska persona
Bāriņtiesa par aizgādni var iecelt personas izraudzīto aizgādni, aizgādnībā nododamā laulāto vai kādu no tuvākajiem radiniekiem, turklāt bāriņtiesai jāievēro tās personas pēdējās gribas rīkojums, kura atstājusi viņam mantojumu.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Iesniegums tiek izskatīts mēneša laikā, ja objektīvu iemeslu dēļ minēto termiņu nav iespējams ievērot, bāriņtiesa to var pagarināt Administratīvā procesa likuma 64.pantā noteiktajā kārtībā (uz laiku ne ilgāku par četriem mēnešiem no iesnieguma iesniegšanas dienas, bet ilgstošas faktu konstatācijas nepieciešamības gadījumā - līdz gadam).
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona, kura vēlas kļūt par aizgādni uzrāda personu apliecinošu dokumentu un bāriņtiesā iesniedz:
1) iesniegumu ar izteikto lūgumu un lūguma pamatojumu;
2) attiecīgu tiesas nolēmumu (par aizgādnības nodibināšanu/par pagaidu aizgādnības nodibināšanu) vai notāra taisītu notariālo aktu par aizgādnības nodibināšanu mantojumam, ja minētie dokumenti ir personas rīcībā;
3) ģimenes ārsta izsniegtu izziņu par personas pašreizējo veselības stāvokli, kā arī psihiatra izziņu/atzinumu par personas psihiskās veselības stāvokli un narkologa izziņu/atzinumu par personas atkarību no narkotiskām un psihotropām vai citām atkarību izraisošām vielām, izziņu par uzskaiti/uzskaites neesamību pie psihiatra un narkologa var pieprasīt pati bāriņtiesa no Nacionālā veselības dienesta.

Bāriņtiesa, noskaidro aizgādnībā esošās personas/mantinieku un mantojuma ieinteresēto personu viedokli, pieprasa informāciju par potenciālo aizgādni no Iekšlietu ministrijas informācijas sistēmām, nepieciešamības gadījumā veic potenciālā aizgādņa dzīves apstākļu pārbaudi, pieprasa citu informāciju, to izvērtē bāriņtiesas sēdē un pieņem attiecīgo lēmumu.
Dokumentus var iesniegt klātienē, nosūtīt elektroniski vai pa pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas bāriņtiesa
Adrese: Tērbatas iela 69, Rīga, LV-1001
Tālrunis: +37167 037 746
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts bt@riga.lv
Pasts Rīgas bāriņtiesa
Adrese: Tērbatas iela 69, Rīga, LV-1001
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lēmums tiek pieņemts bāriņtiesas sēdē un paziņots lietas dalībniekiem.
Bāriņtiesa lēmumu rakstiski noformē un tā norakstu nosūta administratīvā procesa dalībniekam 10 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas. Lēmuma norakstu iespējams saņemt arī klātienē Rīgas bāriņtiesā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas bāriņtiesa
Adrese: Tērbatas iela 69, Rīga, LV-1001
Tālrunis: +37167 037 746
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki