Aizbildnības nodibināšana un aizbildņa iecelšana bērnam (Liepājas pilsētas Bāriņtiesa)
Izvēlētā organizācija: LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Īss apraksts:
Bāriņtiesa lemj par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu bērnam, ja:
- bērna vecāki ir miruši vai izsludināti par mirušiem,
- bērna vecākiem ir pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības,
- bērna vecāki ir pazuduši vai izsludināti meklēšanā,
- bērna vecāki slimības dēļ nespēj pienācīgi aprūpēt un uzraudzīt bērnu,
- bērna vecāki ir nepilngadīgi,
- radušās būtiskas domstarpības bērna un vecāku attiecībās,
- radušies citi neatliekami gadījumi.
Bāriņtiesa raugās, lai par aizbildni ieceļamajai personai būtu aizbildņa pienākumu pildīšanai nepieciešamās spējas un īpašības, izvērtē personas motivāciju kļūt par aizbildni, ģimenes locekļu savstarpējās attiecības, nodarbinātību, dzīves apstākļus, spēju pārstāvēt bērnu personiskajās un mantiskajās attiecībās.
Īpaši grūtos un sarežģītos aizbildnības gadījumos Bāriņtiesa var iecelt vairākus aizbildņus, bet ne vairāk par trim.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Bāriņtiesa viena mēneša laikā izskata iesniegumu un pieņem motivētu lēmumu. Ja objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams lēmumu pieņemt viena mēneša laikā, izskatīšanas termiņš var tikt pagarināts līdz četriem mēnešiem.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Bāriņtiesai klātienē, pa pastu vai elektroniski ar drošu e-parakstu iesniedzams iesniegums (rakstāms brīvā formā, norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, telefona numuru) ar motivētu lūgumu nodibināt aizbildnību un iecelt aizbildni konkrētam/-iem bērnam/-iem un dokumenti, kas nepieciešami Bāriņtiesai objektīva lēmuma pieņemšanai:
1) atzinums par veselības stāvokli, ko sniedz ģimenes ārsts, kura veselības aprūpē persona atradusies vismaz sešus mēnešus;
2) psihiatra izziņa;
3) narkologa izziņa.
Papildus iesniegumam iesniedzami dokumenti vai citi pierādījumi, kas pamato iesniegumā izteikto lūgumu (piemēram, izziņa par nodarbinātību, ienākumiem u.c. dokumenti) pēc Bāriņtiesas pieprasījuma.
Bāriņtiesa savas kompetences ietvaros pieprasa minētos dokumentus no attiecīgajiem speciālistiem vai arī iesnieguma iesniedzējs tos iesniedz Bāriņtiesā personīgi.

Par aizbildni nevar būt:
- personas, kuras atrodas aizgādnībā;
- personas, kurām jau reiz ar tiesas spriedumu atņemtas aizgādības tiesības un kuras atceltas no aizbildnības nekārtīgas aizbildņa pienākumu pildīšanas dēļ;
- personas, kuras atzītas par maksātnespējīgiem parādniekiem;
- personas, kuras vecāki testamentā noraidījuši no aizbildnības pār saviem palikušajiem nepilngadīgajiem;
- personas, kuru intereses acīm redzami runā pretim svarīgām aizbilstamā interesēm;
- Bāriņtiesas locekļi, kuri pārzina attiecīgo aizbildnību;
- ārvalstnieki, izņemot gadījumus, kad aizbildnību nodibina pār viņu valsts pilsoņiem vai viņi ir tuvi bērna radinieki;
- nepilngadīgas personas.

Bāriņtiesa pastāvīgi uzrauga aizbildņa rīcību bērna personisko un mantisko tiesību un interešu nodrošināšanā. Bāriņtiesa ne retāk kā reizi gadā pārbauda bērna dzīves apstākļus aizbildņa ģimenē. Ja konstatētas kļūdas aizbildņa iesniegtajā norēķinā vai bērna interesēm neizdevīga aizbildņa darbība, Bāriņtiesa dod aizbildnim attiecīgus norādījumus vai lemj par aizbildņa atstādināšanu, atcelšanu.

Ja persona iesniedz dokumentus elektroniski, tie jāsagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un ir jāapliecina ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu (elektronisko parakstu vēlams uzlikt uz katra iesniedzamā dokumenta atsevišķi).

Konsultācijas par pakalpojumu un iesniedzamajiem dokumentiem var saņemt, zvanot uz telefona nr.: 6 34 01992; 6 34 81260; 2 708 81 22 vai apmeklējot Bāriņtiesu apmeklētāju pieņemšanas laikā (24. kab.):
- P.: 9:00 – 12:00
- O.: 9:00 – 12:00
- T.: 14:00 – 18:00
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Liepājas pilsētas Bāriņtiesa
Adrese: Jelgavas iela 48, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 6 34 22496
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Liepājas pilsētas Bāriņtiesa
Adrese: Jelgavas iela 48, Liepāja, LV-3401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
1. Līdz iesnieguma izskatīšanai Bāriņtiesas sēdē tiek organizēta:
a) tikšanās ar atbildīgo Bāriņtiesas speciālistu, kuras laikā tiek noskaidrota nepieciešamā informācija par lietas apstākļiem, iesniedzamajiem dokumentiem u.c.;
b) sadarbība ar Bāriņtiesas speciālistu, lai nodrošinātu Bāriņtiesas procesuālo darbību veikšanu – dzīves apstākļu pārbaudi, pārrunas ar ģimenes locekļiem u.c.

2. Bāriņtiesas sēdē, pamatojoties uz lietā esošajiem materiāliem un Bāriņtiesas sēdes dalībnieku sniegtajiem paskaidrojumiem, tiek pieņemts lēmums par lūguma apmierināšanu vai atteikumu.

Bāriņtiesas lēmumu var saņemt 10 darba dienu laikā pēc tā stāšanās spēkā klātienē, pa pastu vai elektroniski.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Liepājas pilsētas Bāriņtiesa
Adrese: Jelgavas iela 48, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 6 34 22496
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Liepājas pilsētas Bāriņtiesa
Adrese: Jelgavas iela 48, Liepāja, LV-3401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: