Ārpusģimenes aprūpe - ievietošana audžuģimenē (Kārsavas novada bāriņtiesa)
Izvēlētā organizācija: Kārsavas novada pašvaldība
Īss apraksts:
Bāriņtiesa lemj par bāreņa vai bez vecāku gādības palikuša bērna ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, ja aprūpe pie aizbildņa vai audžuģimenē konkrētam bērnam nav piemērota. Bērnu aprūpes iestādē bērns atrodas līdz brīdim, kad viņam tiek nodrošināta piemērota aprūpe pie aizbildņa vai audžuģimenē.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Iesniegums tiek izskatīts mēneša laikā, ja objektīvu iemeslu dēļ minēto termiņu nav iespējams ievērot, bāriņtiesa to var pagarināt Administratīvā procesa likuma 64.pantā noteiktajā kārtībā
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Ārpusģimenes aprūpi ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā ir iespējams saņemt, ja:
1) bērna vecāki miruši;
2) vecākiem pārtrauktas vai atņemtas bērna aizgādības tiesības;
3) vecāki sava veselības stāvokļa dēļ lūguši bērnam nodrošināt ārpusģimenes aprūpi;
4) ārpusģimenes aprūpi nav iespējams nodrošināt audžuģimenē vai pie aizbildņa.
Ārpusģimenes aprūpi ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā izbeidz, ja:
1) bērna vecākiem ir atjaunotas aizgādības tiesības;
2) bērnam ir nodibināta aizbildnība;
3) bērns tiek nodots audžuģimenei;
4) likumīgā spēkā stājies tiesas spriedums par bērna adopcijas apstiprināšanu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Kārsavas pilsēta
Mežvidu pagasts
Mērdzenes pagasts
Salnavas pagasts
E-pasts
Telefons
26489801, 28686389
28302531
28686146
28723357
Fakss 65781395
2. solis / Pakalpojuma apstrāde
Bāriņtiesa pēc savas iniciatīvas pieprasa un apkopo lietā nepieciešamos dokumentus (kuros ir informācija par bērna vecākiem, ziņas par tuvāko radinieku viedokli par iespējām uzņemties bērna audzināšanu, ziņas par iespēju bērnu ievietot audžuģimenē vai pie aizbildņa, bērna viedoklis par iespējamo ārpusģimenes aprūpes veidu, vecāku iesniegums par bērna ievietošanu institūcijā vecāku veselības stāvokļa dēļ).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Kārsavas pilsēta
Mežvidu pagasts
Mērdzenes pagasts
Salnavas pagasts
E-pasts
Telefons
26489801, 28686389
28302531
28686146
28723357
Fakss 65781395
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pirms lēmuma pieņemšanas par bērna ārpusģimenes aprūpi, bāriņtiesa sagatavo rakstisku pārskatu par darbībām, kas veiktas, lai bērnam nodrošinātu piemērotu aprūpi pie aizbildņa vai audžuģimenē.

Bāriņtiesa vismaz reizi gadā pārbauda ārpusģimenes aprūpes iestādē ievietota bērna aprūpi.

No vecākiem, kuriem ir pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības, var piedzīt samaksu par sniegto ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.

Iestādes vadītājs (ievietotā bērna aizbildnis) katru gadu līdz 1.februārim, kā arī, aizbildnībai beidzoties, iesniedz bāriņtiesā norēķinu par mantas pārvaldību.
Maksājumi: Skatīt maksājumus