Aizgādnība Vecumnieku novada dome

Personu ar ierobežotu rīcībspēju interešu aizstāvība. Bāriņtiesa saskaņā ar tiesas nolēmumu par aizgādnības nodibināšanu ieceļ aizgādni: • personai ar garīga...

Vecāku pabalsts

Tiesības saņemt vecāku pabalstu ir vienam no bērna vecākiem vai vienam no adoptētājiem, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņties...

Aizgādnības statusa iegūšana

Aizgādnību nodibina tiesa. Bāriņtiesa ieceļ aizgādni (personai vai mantojumam). Aizgādnībā esošas personas mantisko interešu aizstāvība.

Bērna adopcijas pabalsts

No 2019.gada 1.jūlija adoptētājiem ir tiesības uz bērna adopcijas pabalstu . Tiesības saņemt pabalstu ir adoptētājiem, kuri pastāvīgi dzīvo Latvijā, kuriem piešķirt...

Atlīdzība par adoptējamā bērna aprūpi

Atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi un piemaksu par vienlaikus vairāku adoptējamo bērnu aprūpi un uzraudzību piešķir adoptētājam, kura aprūpē un uzraudzībā pirms...

Atlīdzība par adopciju

Atlīdzību piešķir adoptētājam pēc tiesas sprieduma par adopcijas apstiprināšanu spēkā stāšanos. Atlīdzību par bērna adopciju izmaksā par katru bērnu, kurš atradies...