Adopcija (Jelgavas novada pašvaldība)

1. Pēc adopcijas pieteikuma un attiecīgo dokumentu saņemšanas bāriņtiesa pārbauda iesniegtos dokumentus un vismaz sešus mēnešus veic ģimenes izpēti, to skaitā: izvē...

Adopcija (Babītes novada bāriņtiesa)

Adopcijas procesā laulātie vai persona gūst iespēju adoptēt vienu vai vairākus likumīgi brīvus bērnus, kuri pēc adopcijas apstiprināšanas tiesā kļūs par adoptētāju...

Pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu

Pabalstu piešķir aizbildnim par aizbildnībā esoša bērna uzturēšanu no aizbildnības nodibināšanas dienas līdz dienai, kad aizbildnība tiek atcelta, vai līdz aizbild...

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA