Zemes dzīļu izmantošanas licence
Izvēlētā organizācija: Valsts vides dienests
Īss apraksts:
Zemes dzīļu izmantošanas licences pamatuzdevums ir nodrošināt zemes dzīļu kompleksu, racionālu, vidi saudzējošu un ilgtspējīgu izmantošanu.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
1. Pakalpojumu var saņemt:
• Zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs;
• Zemes īpašnieka pilnvarotā persona;
• Persona, kas ar zemes īpašnieku vai pilnvaroto personu noslēgusi līgumu.
1. Pakalpojumu var pieprasīt klātienē Valsts vides dienestā, kā arī pa pastu vai pa e-pastu (nosūtot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu).
2. Jāiesniedz iesniegums zemes dzīļu izmantošanas licences saņemšanai (saskaņā ar 06.09.2011. Ministru kabineta noteikumu Nr.696 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” 22.punktu un 23.punktu) ar tam pievienotajiem dokumentiem (oriģināli vai apstiprinātas kopijas).
3. Iesnieguma veidlapa un licences saņemšanai nepieciešamo dokumentu uzskaitījums: http://www.vvd.gov.lv/atskaisu-iesniegumu-un-veidlapu-formas/ .
4. Iesniegumā norāda zemes dzīļu izmantošanas veidu, uz kuru vēlas saņemt zemes dzīļu izmantošanas licenci.
5. Valsts vides dienests elektronisko dokumentu apriti regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā licenci var izsniegt elektroniska dokumenta formā, ja iesniedzējs ir izteicis šādu lūgumu.
6. Ja nav iesniegta visa MK noteikumu Nr.696 22.punktā un 23.punktā minētā informācija, Valsts vides dienests 10 darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas rakstiski pieprasa trūkstošo informāciju.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts vides dienests
Adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045
Tālrunis: 67084200
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts vides dienests
Adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045
Tālrunis: 67084200
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
1. Zemes dzīļu izmantošanas licenci var saņemt klātienē, pa pastu vai e-pastu (ja izsniegta elektroniska dokumenta formā).
2. Saņemot licenci klātienē, uzrāda:
• Fiziska persona – personu apliecinošs dokuments;
• Juridiskās personas pārstāvis – dokuments (pilnvara), kas apliecina, ka pārstāvis ir pilnvarots saņemt licenci juridiskās personas vārdā, ja personai komercreģistrā nav reģistrētas juridiskās personas pārstāvniecības tiesības.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts vides dienests
Adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045
Tālrunis: 67084200
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki