Speciālā atļauja (licence) darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm
Izvēlētā organizācija: Valsts vides dienests
Īss apraksts:
Speciālā atļauja (licence) darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām vai fluorētām gāzēm nepieciešama, lai mazinātu aukstuma aģentu ietekmi uz vidi, tas ir, samazinātu siltumnīcefektu un ozona slāņa noārdīšanos
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
15
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu var saņemt fiziska persona vai privāto tiesību juridiska persona, kas veic Regulas (EK) Nr. 1005/2009 23.panta 2.punktā un Regulas (EK) Nr. 517/2014  3.panta 2. un 3.punktā minēto iekārtu uzstādīšanu, apkalpošanu un citas minētās darbības.
Pakalpojumu var pieprasīt klātienē Valsts vides dienestā, kā arī pa pastu, e-pastu ( nosūtot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu) vai izmantojot e-pakalpojumu.
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
- iesniegums;
- sertificēta speciālista (par katru komersanta/iestādes nodarbināto sertificēto speciālistu) sertifikāta kopija;
- dokumenta kopija, kas apliecina, ka sertificētā persona ir pieņemta darbā minēto darbu veikšanai;
- kalibrēšanas sertifikātu kopijas un komersanta/iestādes rakstisks apliecinājums par rīcībā esošiem instrumentiem un aprīkojumu Regulā (EK) Nr. 304/2008 un Komisijas Īstenošanas Regulā (ES) Nr. 2015/ 2067 minēto darbību veikšanai;
- informācija/prognoze par plānotajām darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm, ja minētās gāzes iepriekš nav izmantotas;
- iesniegts pārskats valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" līdz 31.martam par darbībām iepriekšējā gadā (Veidlapa pārskatam par darbībām ar aukstuma aģentiem - http://www.vvd.gov.lv/atskaisu-iesniegumu-un-veidlapu-formas/);
- iesnieguma veidlapa - Iesniegums speciālās atļaujas (licences) saņemšanai darbībām ar aukstuma aģentiem http://www.vvd.gov.lv/atskaisu-iesniegumu-un-veidlapu-formas/
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts vides dienests
Adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045
Tālrunis: 67084200
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts vides dienests
Adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045
Tālrunis: 67084200
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Speciālo atļauju (licenci) var saņemt klātienē vai pa pastu;
Saņemot speciālo atļauju (licenci) klātienē uzrāda:
Fiziskai persona - personu apliecinošs dokumentu; Juridiskas personas pārstāvis - dokumentu (pilnvaru), kas apliecina, ka pārstāvis ir pilnvarots saņemt speciālo atļauju (licenci) juridiskas personas vārdā, ja personai komercreģistrā nav reģistrētas juridiskas personas pārstāvniecības tiesības
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts vides dienests
Adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045
Tālrunis: 67084200
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki