Vienotā valsts un pašvaldību pakalpojumu portāla www.latvija.lv lietošanas noteikumi

1. Lietotie termini

Autentifikācija - Lietotāja atpazīšanas process, kura gaitā noskaidro, vai Lietotājs ir pilnvarots izmantot datus, programmas vai ierīces, kā arī noteiktus sistēmas darbības režīmus.

Aģentūra – Valsts reģionālās attīstības aģentūra (www.vraa.gov.lv).

E-pakalpojums - pakalpojums, kura sniegšanas veids nodrošina visa pakalpojuma vai atsevišķu tā sniegšanai nepieciešamo posmu (soļu) izpildi attālinātā (neklātienes) veidā, izmantojot informācijas tehnoloģiju un komunikācijas līdzekļus.

E-pakalpojuma turētājs – par e-pakalpojumu atbildīgā iestāde.

Pakalpojuma turētājs - par publiskā pakalpojuma sniegšanu atbildīgā iestāde, no kuras nolikumā vai citos normatīvajos aktos noteiktajiem iestādes vai tās struktūrvienības pienākumiem un uzdevumiem izriet atbilstošā pakalpojuma sniegšana.

Portāls – Vienotais valsts un pašvaldību pakalpojumu portāls www.latvija.lv.

Lietotājs – jebkura persona, kura atbilstoši šiem noteikumiem lieto Portālu.

Droši autentificējies lietotājs - lietotājs, kurš izmanto e-pakalpojumu, autentificējoties ar vienu no Portālā izmantotajiem autentifikācijas līdzekļiem: elektroniskā paraksta viedkarti, eID karti vai internetbanku autentifikāciju.

Lietotājs ar deklarēto identitāti - lietotājs, kurš e-pakalpojumu saņemšanai izmanto Portāla autentifikācijas lietotājvārdu un paroli. Lietotājs pats izveido savu lietotājvārdu un paroli un uzņemas pilnu atbildību par e-pakalpojuma ietvaros sniegto datu patiesumu.

Lietotāja konts –autentificētas personas izveidota personificēta darba vieta, kas satur lietotāja identifikācijas un personificēto informāciju darbam Portālā. Informācija ir pieejama tikai katram lietotājam par sevi un tikai pēc autentificēšanās.

Pārzinis – valsts institūcija, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā organizē un vada Portāla darbību.

2. Vispārīgā informācija

2.1.    Portāla pārzinis ir Aģentūra.

2.2.    Portāla mērķis ir nodrošināt Latvijas un ārvalstu iedzīvotājiem pieeju Latvijas valsts institūciju publisko pakalpojumu aprakstiem un centralizētu piekļuvi dažādu institūciju sniegtajiem e-pakalpojumiem.

2.3.    Šie noteikumi nosaka Portāla un tajā pieejamās informācijas lietošanas noteikumus, ierobežojumus, un ir saistoši visiem Lietotājiem. Aģentūrai ir tiesības jebkurā laikā grozīt lietošanas noteikumus un šīs izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas Portālā.

2.4.    Aģentūra veic Lietotāja personas datu apstrādi, lietotājam brīvprātīgi reģistrējoties vai veicot autentifikācijas procesu Lietotāja identitātes noskaidrošanai. Autentifikācijas procesā saņemtie personas dati tiek saņemti no Lietotāja izvēlētā autentifikācijas pakalpojuma sniedzēja un nodoti E-pakalpojuma turētājam izvēlētā e-pakalpojuma saņemšanai. Lietotāja kontā reģistrācijas gaitā ietvertā kontaktinformācija nepieciešamības gadījumā tiek izmantota saziņai ar Lietotāju e-pakalpojumu izpildes ātrākai un ērtākai nodrošināšanai. Jebkura personīgā informācija, kuru Lietotājs brīvprātīgi nodod Portālā publicētā e-pakalpojuma turētāja sistēmai, tiek apstrādāta atbilstoši paredzētajam mērķim un tam nepieciešamā apjomā – sniegt valsts un pašvaldību iestāžu pakalpojumus elektroniskā veidā, izmantojot personificētu darba vidi. Citu personas datu apstrāde Portālā netiek veikta.

3. Portāla lietošana

3.1.    Portāls ir pieejams visiem interneta lietotājiem, visu diennakti.

3.2.    Portāla darbībā ir pieļaujami īslaicīgi darbības pārtraukumi, kas saistīti ar Portāla un ar to saistīto sistēmu uzturēšanas, apkalpošanas un uzlabošanas darbiem.

3.2. ¹ Portāla darbība tiek atbalstīta, izmantojot šādas interneta pārlūkprogrammas versijas: Microsoft Internet Explorer – v11, Apple Safari OS X v10.x, Google Chrome un Mozilla Firefox pārlūku versijām, kas tiek oficiāli atbalstītas no ražotāju puses. Pārējo pārlūkprogrammu lietošana netiek ierobežota, bet var nenodrošināt pilnu Portāla funkcionalitāti.

3.3.    Portāls sastāv no divām publisko pakalpojumu kataloga sadaļām:

3.3.1.  „Privātpersonām” - vienotais valsts un pašvaldības iestāžu sniegto pakalpojumu katalogs - visa informācija par iedzīvotājiem interesējošajiem pakalpojumiem un to saņemšanas iespējām un nosacījumiem;

3.3.2.  „Uzņēmējiem ” - vienotais valsts un pašvaldības iestāžu sniegto pakalpojumu katalogs - visa informācija par uzņēmējiem interesējošajiem pakalpojumiem un to saņemšanas iespējām un nosacījumiem;

3.4.    Portālā izvietotie e-pakalpojumi atkarībā no pakalpojuma pieejamības prasībām ir pieejami jebkuram lietotājam vai tikai autentificētam lietotājam.

3.5.    Lietotājs Portālā var autentificēties ar šādiem līdzekļiem:

3.5.1.  VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centra” izsniegto elektroniskā paraksta viedkarti;

3.5.2.  Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izsniegto e-ID karti;

3.5.3.  SEB, Swedbank, Citadele, Nordea, DnB, Norvik, PrivatBank vai Meridian Trade Bank internetbankas autentifikācijas līdzekļiem.

3.5.4. Portāla izsniegto lietotājvārdu un paroli.

3.6.    Lietotājiem pieejamais Portāla informācijas un e-pakalpojumu apjoms var atšķirties, ņemot vērā Lietotāja izvēlēto autentifikācijas līdzekli un e-pakalpojuma turētāja izvirzītās prasības.

3.7. Atkarībā no izmantotā autentifikācijas līdzekļa, lietotājs var tikt klasificēts kā droši autentificējies lietotājs vai lietotājs ar deklarēto identitāti.

3.8.    Lai nodrošinātu ērtu e-pakalpojumu saņemšanu Portālā, Aģentūra iesaka savlaicīgi izveidot Lietotāja kontu:

3.8.1.  Lietotāja konts tiek izveidots Lietotājam pirmo reizi autentificējoties Portālā, ievadot un apstiprinot Lietotāja personīgo informāciju, kas tiek uzturēta Portālā;

3.8.2.  (izslēgts ar 21.07.2016. grozījumiem);

3.8.3.  Lietotājs ir atbildīgs par savas kontaktinformācijas aktualizēšanu.

3.9.    Portāla sadaļā “Palīdzība” atrodas paskaidrojošā informācija par Portāla uzbūvi un lietošanas iespējām.

3.10.   Lietotājam ir iespēja visus neskaidros jautājumus uzdot Portāla pārzinim, nosūtot jautājumu uz e-pastu portals@vraa.gov.lv . Atbilde Lietotājam tiek sniegta 3 (trīs) darba dienu laikā.

4. Lietotāja tiesības un pienākumi

4.1.    Lietošanas noteikumi ir saistoši katram Lietotājam.

4.2.    Lietotājs nedrīkst nodot savu Lietotāja kontu lietošanai citai personai.

4.3.    Lietotājs  ir atbildīgs par savas personīgās informācijas aktualizēšanu Lietotāja kontā.

4.4.    Lietotājs nedrīkst veikt darbības, kas būtu vērstas pret Portāla drošību, stabilitāti un ātrdarbību.

4.5.    Lietotājs nedrīkst Portālā veikt apvainojošas, aizskarošas un pretlikumīgas darbības, lietot necenzētu valodu.

4.6.    Citējot vai atsaucoties uz Portālā iegūto informāciju, Lietotājam jānorāda informācijas avots – www.latvija.lv. Materiāla pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz autortiesību īpašnieku ir obligāta.

5. Aģentūras tiesības un pienākumi

5.1.    Par Portāla nepārtrauktas darbības nodrošināšanu ir atbildīga Aģentūra.

5.2.    Par Portālā publicētajiem e-pakalpojumiem un „Pakalpojumu katalogā” pieejamajiem pakalpojumu aprakstiem ir atbildīgs Pakalpojuma turētājs.

5.3.    Aģentūra sniedz un koordinē atbilžu sniegšanu uz e-pakalpojumu saņēmēju uzdotajiem jautājumiem vai iesniegtajām sūdzībām par e-pakalpojuma ietvaros iegūtajiem datiem, konstatētiem kļūdas ziņojumiem un nepieejamību.

5.4.    Aģentūrai ir tiesības, iepriekš par to nebrīdinot Lietotāju, mainīt Portāla pakalpojumu sniegšanas kārtību, mainīt Lietotājam pieejamo pakalpojumu un informācijas apjomu, Portāla funkcionālo un vizuālo risinājumu.

5.5.    Aģentūra neatbild par zaudējumiem, kas radušies Lietotājam, ja trešā persona pieslēdzas un/ vai lieto Portālu, izmantojot Lietotājam pieejamos personīgos autentifikācijas līdzekļus.

5.6.    Visi strīdi, kas saistībā ar šiem noteikumiem rodas starp Aģentūru un Lietotāju, tiek risināti savstarpējo pārrunu ceļā. Ja pārrunu ceļā strīdus atrisināt neizdodas, tie risināmi saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.