E-pakalpojumu saites

1. Lietotie termini 

1.1. E-adrese - Oficiālā elektroniskā adrese;

1.2. E-adreses konts – e-adresei piesaistītais KDV konts, kurā ir pieejama e-adreses funkcionalitāte un e-adreses ziņojumi; 

1.3. E-adreses konta aktivizācija – darbība, kuras rezultātā e-adreses kontā var tikt nosūtīti vai saņemti e-adreses ziņojumi; 

1.4. E-adreses konta deaktivizācija - darbība, kuras rezultātā e-adreses kontā nevar tikt nosūtīti vai saņemti e-adreses ziņojumi; 

1.5. E-adreses konta īpašnieks: 

1.5.1. Fiziskas personas gadījumā – Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistrā reģistrēta fiziskā persona, kuras personas kods veido KDV kontam piesaistīto e-adresi; 

1.5.2. Juridiskas personas gadījumā – Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta juridiskā persona, kuras reģistrācijas numurs veido KDV kontam piesaistīto e-adresi. 

1.6. E-adreses konta lietotājs – lietotājs, kas ir e-adreses konta īpašnieks vai kuram e-adreses konta īpašnieks ir devis tiesības piekļūt un izmantot e-adreses kontu. 

1.7. E-adreses sistēma – tehnoloģisku risinājumu kopums, kas nodrošina Oficiālās elektroniskās adreses likumā noteiktās funkcijas - drošu, efektīvu un kvalitatīvu elektronisko saziņu un elektronisko dokumentu apriti starp valsts iestādēm un privātpersonām; 

1.8. E-adreses ziņojums – tehniski standartizēts elektronisks sūtījums, kas tiek veidots un sūtīts e-adreses sistēmā ar vai bez datnēm; 

1.9. KDV – autentificētas personas izveidota personificēta klienta darba vieta Portālā “Mana darba vieta”, kas satur lietotāja identifikācijas un personificēto informāciju darbam Portālā. Informācija ir pieejama tikai katram lietotājam par sevi un tikai pēc autentificēšanās; 

1.10. Lietotājs – fiziska persona vai juridiskas personas autorizēts pārstāvis, kas identificējies ar Portālā pieejamajiem identifikācijas līdzekļiem; 

1.11. Portāls - valsts pārvaldes pakalpojumu portāls www.latvija.lv; 

1.12. Monitorings – šo noteikumu izpratnē tehnisks paņēmiens, ar kādu divas vai vairākas informācijas sistēmas veic informācijas apmaiņu, lai viena informācijas sistēma iegūtu izmaiņas apstrādājamajos datos, kas notikušas otrā sistēmā

2. Vispārīga informācija 

2.1. Šie noteikumi ir saistoši visiem e-adreses konta lietotājiem. 

2.2. E-adreses sistēmas pārzinis ir Valsts reģionālās attīstības aģentūra (turpmāk - VRAA). 

2.3. Pēc e-adreses konta aktivizēšanas, e-adreses konta lietotājam e-adreses konta saturs un funkcionalitāte vienmēr būs pieejama Portāla KDV sadaļā “Mana darba vieta” – “Sarakste”. 

2.4. E-adreses konta lietotājs var norādīt e-pasta adresi informatīvu paziņojumu saņemšanai par jauniem saņemtajiem e-adreses ziņojumiem vai par nosūtāmiem e-adreses ziņojumiem, kurus nav izdevies piegādāt adresātam. 

2.5. Ja e-adreses konta īpašnieks ir fiziska persona, tā var deaktivizēt vai aktivizēt savu e-adreses kontu sadaļā “Profils/Iestatījumi”. Šo darbību var veikt ne biežāk, kā reizi 24 stundās. 

2.6. E-adreses ziņojumi e-adreses kontā tiek glabāti 5 gadus, izņemot šo noteikumu 3.2.3.punktā minēto gadījumu. E-adreses ziņojumi 30 dienas pirms dzēšanas termiņa iestāšanās nonāk sadaļā “Dzēstie” un vairs nav atjaunojami no tās. E-adreses ziņojumi, kas nonāk sadaļā “Dzēstie”, tiek dzēsti pavisam pēc 30 dienām.

3. E-adreses konta lietošana 

3.1. E-adreses konta sadaļām ir šāda nozīme: 

3.1.1. Visi e-adreses ziņojumi e-adreses kontā ir pieejami sadaļā “Sarakste”; 

3.1.2. Saņemtie e-adreses ziņojumi ir pieejami sadaļā “Saņemtie”; 

3.1.3. Nosūtītie e-adreses ziņojumi ir pieejami sadaļā “Nosūtītie”; 

3.1.4. E-adreses ziņojumu saglabātie melnraksti ir pieejami sadaļā “Melnraksti”; 

3.1.5. Visi dzēstie e-adreses ziņojumi ir pieejami sadaļā “Dzēstie”. 

3.2. E-adreses konta lietotājs var: 

3.2.1. Skatīt, lejupielādēt, kārtot pēc laika intervāla, meklēt, atlasīt pēc konkrētajās sadaļās pieejamajām pazīmēm visus e-adreses ziņojumus visās šo noteikumu 3.1.punktā minētajās sadaļās; 

3.2.2. Sastādīt jaunu e-adreses ziņojumu, tam pievienot pielikumus (pielikumu kopējo atļauto izmēru un datņu formātus var uzzināt nospiežot uz “?” blakus pogai “Pievienot pielikumu” e-adreses ziņojuma sastādīšanas formā), norādīt vienu vai vairākus adresātus, pirms nosūtīšanas parakstīt e-adreses ziņojumu ar drošu elektronisko parakstu, atcelt e-adreses ziņojuma sastādīšanu, saglabāt sastādīto e-adreses ziņojumu kā melnrakstu, nosūtīt sastādīto e-adreses ziņojumu; 

3.2.3. Dzēst e-adreses ziņojumus no sadaļām "Saņemtie" (izņemot tos ziņojumus, kas ir izcelti treknrakstā - nav atvērti), "Nosūtītie", "Melnraksti", kā arī pavisam dzēst no sadaļas “Dzēstie”; 

3.2.4. Atjaunot sadaļā “Dzēstie” redzamos e-adreses ziņojumus, ja tie nav tur novietoti automātiski E-adreses sistēmas darbības rezultātā atbilstoši šo noteikumu 2.6.punktam; 

3.2.5. Sadaļā “Profils/Iestatījumi”: 

3.2.5.1. Fiziskas personas e-adreses kontam: 

3.2.5.1.1. Pārliecināties par savas identitātes datiem; 

3.2.5.1.2. Norādīt papildus saziņas kanālus: e-pastu, tālruni, adresi, piekrist e-pasta izmantošanai paziņojumiem, kas var tikt sūtīti Portāla e-pakalpojumu izmantošanas rezultātā; 

3.2.5.1.3. Norādīt bankas kontu, kas var tikt izmantots e-pakalpojumos, kuros e-pakalpojuma tālākai izpildei ir jānorāda savs bankas konts; 

3.2.5.1.4. Norādīt noklusēto attēlojamo ierakstu skaitu e-adreses konta sadaļās; 

3.2.5.1.5. Aktivizēt vai deaktivizēt e-adreses kontu atbilstoši šo noteikumu 2.5.punktam; 

3.2.5.1.6. Piekrist e-pasta izmantošanai paziņojumiem, kas tiks sūtīti e-adreses sistēmas darbības rezultātā. 

3.2.5.2. Juridiskas personas e-adreses kontam: 

3.2.5.2.1. Pārliecināties par juridiskās personas identitātes datiem; 

3.2.5.2.2. Norādīt papildus saziņas kanālus: e-pastu, tālruni, adresi, piekrist e-pasta izmantošanai paziņojumiem, kas var tikt sūtīti Portāla e-pakalpojumu izmantošanas rezultātā; 

3.2.5.2.3. Norādīt bankas kontu, kas var tikt izmantots e-pakalpojumos, kuros e-pakalpojuma tālākai izpildei ir jānorāda savs bankas konts; 

3.2.5.2.4. Norādīt Juridiskās personas e-adreses konta konkrētā lietotāja: 

3.2.5.2.4.1. Papildus saziņas kanālus: e-pastu un tālruni; 

3.2.5.2.4.2. Piekrist e-pasta izmantošanai paziņojumiem, kas var tikt sūtīti Portāla e-pakalpojumu izmantošanas rezultātā; 

3.2.5.2.4.3. Norādīt noklusēto attēlojamo ierakstu skaitu e-adreses konta sadaļās; 

3.2.5.2.5. Piekrist juridiskās personas e-pasta izmantošanai paziņojumiem, kas tiks sūtīti e-adreses sistēmas darbības rezultātā. 

3.3. E-adreses ziņojumam ir šādi apstrādes statusi un informatīvie lauki: 

3.3.1. Saņemtam ziņojumam: 

3.3.1.1. No - e-adreses ziņojuma sūtītāja nosaukums; 

3.3.1.2. Reģistr. nr. - e-adreses ziņojuma sūtītāja reģistrācijas numurs; 

3.3.1.3. Saņemts – datums un laiks; 

3.3.1.4. Ziņojuma ID - e-adreses ziņojuma unikālais identifikators; 

3.3.1.5. E-adreses ziņojuma temats; 

3.3.1.6. E-adreses ziņojuma saturs; 

3.3.1.7. E-adreses ziņojuma pielikumi, ja tādi ir. 

3.3.2. Nosūtītam ziņojumam: 

3.3.2.1. Kam - e-adreses ziņojuma adresāts; 

3.3.2.2. Reģistr. nr. - e-adreses ziņojuma adresāta reģistrācijas numurs; 

3.3.2.3. Nosūtīts: 

3.3.2.3.1. Apstrādē – e-adreses ziņojums nodots e-adreses sistēmai turpmākai apstrādei, bet vēl nav pieejams adresātam saņemšanai; 

3.3.2.3.2. Datums un laiks, kad e-adreses ziņojums ir pieejams adresātam saņemšanai. 

3.3.2.4. Piegādāts – datums un laiks, kad e-adreses ziņojumu ir saņēmis adresāts; 

3.3.2.5. Ziņojuma ID - e-adreses ziņojuma unikālais identifikators; 

3.3.2.6. E-adreses ziņojuma temats; 

3.3.2.7. E-adreses ziņojuma saturs; 

3.3.2.8. E-adreses ziņojuma pielikumi, ja tādi ir. 

3.4. Ja e-adreses ziņojums tiek nosūtīts vairākiem adresātiem, tad sadaļā “Nosūtītie” tiks izveidots katram adresātam atsevišķs nosūtīta e-adreses ziņojuma ieraksts un katram no tiem atsevišķi tiks fiksēts piegādes statuss atbilstoši šo noteikumu 3.3.2.3. un 3.3.2.4.punktiem.

4. E-adreses konta lietotāja pienākumi 

4.1. E-adreses konta lietotājs ir atbildīgs par autentifikācijai izmantoto identifikācijas līdzekļu drošību, kurus tas izmanto piekļuvei e-adreses kontam. 

4.2. Ja e-adreses konta lietotājam ir aizdomas, ka tā e-adreses kontam ir nesankcionēti piekļūts vai veiktas citas darbības, e-adreses konta lietotājam ir pienākums par to nekavējoties informēt VRAA izmantojot šo noteikumu 5.3.1.punktā norādīto kontaktinformāciju. 

4.3. E-adreses konta lietotājs ir atbildīgs par savas kontaktinformācijas informācijas aktualizēšanu e-adreses kontā sadaļā “Profils/Iestatījumi” un tās patiesumu. 

4.4. E-adreses konta lietotājs nedrīkst veikt apzinātas ļaunprātīgas darbības, kas būtu vērstas pret E-adreses sistēmas drošību, stabilitāti un ātrdarbību. 

4.5. E-adreses konta lietotājam ir aizliegts e-adreses ziņojumam pievienot datnes, kas satur ļaunatūru. Ja e-adreses konta lietotājam ir aizdomas, ka tā e-adreses kontā ir saņemts tāds e-adreses ziņojums, kas satur ļaunatūru, e-adreses konta lietotājam ir pienākums nekavējoties par to informēt VRAA izmantojot šo noteikumu 5.3.1.punktā norādīto kontaktinformāciju. 

4.6. E-adreses konta lietotājs nedrīkst e-adreses kontā veikt apvainojošas, aizskarošas un pretlikumīgas darbības, lietot necenzētu valodu e-adreses ziņojumos vai citādā veidā. 

4.7. E-adreses konta lietotājs ievēro Portāla lietošanas noteikumus, ciktāl tie nav pretrunā ar šiem noteikumiem.

5. Fizisko personu datu apstrāde 

5.1. E-adreses sistēmā tiks apstrādāti fiziskās personas, kurai ir izveidota e-adrese, dati (vārds/vārdi, uzvārds/uzvārdi, personas kods, dzimšanas datums, fiziskās personas miršanas fakts) un šo datu aktualitāti monitoringa ietvaros e-adreses sistēmā no Iedzīvotāju reģistra nodrošinās Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (turpmāk - PMLP), Rīga, Čiekurkalna 1. līnija 1, k-3, LV-1026, tālr. 67209400, e-pasts: pmlp@pmlp.gov.lv. 

5.2. Fizisko personu datu apstrādes mērķis e-adreses sistēmā personas datu apstrādes pārziņiem ir šāds: 

5.2.1. VRAA – nodrošināt drošu e-adreses ziņojumu apriti un pieejamību fiziskām personām; 

5.2.2. PMLP – nodrošināt aktuālu informāciju e-adrešu katalogā par fiziskām personām, kuras ir izveidojušas e-adresi. 

5.3. E-adreses konta lietotājam ir tiesības sazināties ar: 

5.3.1. VRAA par fiziskas personas datu apstrādi, nosūtot iesniegumu VRAA datu aizsardzības speciālistam uz e-pastu: personasdati@vraa.gov.lv vai vdar@vraa.gov.lv; 

5.3.2. PMLP par fiziskas personas datu apstrādi, nosūtot iesniegumu PMLP uz e-pastu: pmlp@pmlp.gov.lv.

6. Personas koda maiņa personai, kurai ir izveidota e-adrese 

6.1. Ja e-adreses konta īpašnieks atbilst šo noteikumu 1.5.1.punkta definīcijai un maina savu personas kodu, tad: 

6.1.1. E-adreses sistēma izmantojot monitoringu iegūst informāciju par personas koda maiņu un: 

6.1.1.1. E-adrešu katalogā nomaina e-adreses konta īpašnieka e-adresi uz tādu, kura satur jauno personas kodu. No šī brīža uz iepriekšējo e-adresi sūtīti e-adreses ziņojumi netiks piegādāti e-adreses konta īpašniekam. 

6.1.1.2. Jaunajai e-adresei (personas kodam) piesaistītais e-adreses konts tiks automātiski aktivizēts (arī tad, ja pirms personas koda maiņas iepriekšējais e-adreses konts ir bijis deaktivizēts). Ja e-adreses konta īpašnieks tomēr nav vēlējies savu e-adreses kontu aktivizēt, tas var veikt darbības atbilstoši šo noteikumu 2.5.punktam. 

6.1.1.3. E-adreses kontā nodrošina piekļuvi arī e-adreses ziņojumiem, kas ir tikuši nosūtīti uz iepriekšējo e-adresi (kas saturēja iepriekšējo personas kodu) pirms šo noteikumu 6.1.1.1.punktā minētās darbības. 

6.1.2. E-adreses konta īpašnieks ir atbildīgs par informācijas nodošanu par jauno personas kodu tām valsts iestādēm, no kurām tas vēlas saņemt e-adreses ziņojumus uz savu e-adreses kontu.

7. E-adreses sistēmas pilotdarbināšana līdz 2019.gada 1.janvārim 

7.1. E-adreses sistēmas pilotdarbināšanas nolūks ir pirms Oficiālās elektroniskās adreses likumā (turpmāk - Likums) noteiktā termiņa uzsākt Likuma piemērošanu pēc brīvprātības principa, nodrošinot E-adreses sistēmas darbību un fizisko personu datu apstrādi atbilstoši Likuma prasībām un savlaicīgi iegūt sabiedrības (privātpersonu un valsts iestāžu) viedokli par nepieciešamākajiem e-adreses informācijas sistēmas uzlabojumiem. 

7.2. Ja e-adreses konta īpašnieks atbilst šo noteikumu 1.5.1.punkta definīcijai, tad: 

7.2.1 Sniedzot savu piekrišanu e-adreses sistēmas izmantošanai tās pilotdarbināšanas laikā, e-adreses konta īpašnieks kļūst par pilottestēšanas dalībnieku un: 

7.2.1.1. Var elektroniski sazināties vai nosūtīt dokumentus valsts iestādei, kas būs izveidojusi e-adresi, un saņemt valsts iestādes atbildi e-adresē, ja iestāde pilotdarbināšanas laikā varēs to nodrošināt; 

7.2.1.2. Tiek informēts, ka gadījumā, ja dalībnieks e-adresi nav deaktivizējis, pēc e-adreses pilotdarbināšanas beigām, tas ir sākot ar 2019.gada 1.janvāri, pilotdarbināšanas laikā izveidotā e-adrese turpinās darboties Oficiālās elektroniskās adreses likuma noteiktajā kārtībā. 

7.2.1.3. Piekrīt, ka tā personas dati (vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, fiziskās personas miršanas fakts) e-adreses sistēmā tiek aktualizēti, ņemot vērā PMLP sniegto informāciju, un tiek izmantoti VRAA pārziņā esošajā informācijas sistēmā (tai skaitā, e-adreses sistēmā citu e-adreses dalībnieku sagatavotā un apritinātā personas datus saturošā informācija), piedaloties e-adreses sistēmas pilottestēšanā, kuras laikā personas datu apstrāde tiks veikta atbilstoši Oficiālās elektroniskās adreses likumā noteiktajai kārtībai, kas stāsies spēkā no 2019. gada 2. janvāra. 

7.2.1.4. Apņemas šīs piekrišanas atsaukšanas gadījumā veikt darbības atbilstoši šo noteikumu 2.5.punktam. 

7.2.2.E-adreses sistēmas pilotdarbināšanas laikā tas var atsaukt piekrišanu dalībai pilottestēšanā atbilstoši šo noteikumu 2.5.punktam spiežot pogu “Atsaukt”, kā rezultātā arī tiks deaktivizēts e-adreses konts.

8. Noslēguma noteikumi 

8.1. Noteikumi stājas spēkā 2018.gada 3.septembrī; 

8.2. Šo noteikumu 7.punkts stājas spēkā 2018.gada 7.septembrī un ir spēkā līdz 2019.gada 1.janvārim.