Kā iesniegt pārskatus par atkritumu apsaimniekošanu, ūdens resursu lietošanu un gaisa aizsardzību

Lai komersantiem atvieglotu kārtību, kādā veicama ikgadējā ziņošana par darbībām ar atkritumiem, ūdens resursu lietošanu un gaisa aizsardzību, turpmāk vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapas jāiesniedz elektroniski, datus ievadot Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) tīmekļa vietnē. Reģistrācija un datu ievade – bez maksas.

Reģistrējies

Lai varētu ievadīt datus, reģistrējies LVĢMC tīmekļa vietnē un saņem lietotājvārdu un paroli.
Konsultācijas par reģistrācijas un datu ievades kārtību vari saņemt, rakstot uz e-pasta adresi atbalsts@lvgmc.lv.

Autorizējies

Kad lietotājvārds un parole piešķirti, autorizējies LVĢMC tīmekļa vietnē un nospied saiti „PĀRSKATI”.

Aizpildi līgumu

Pārskatu datu iesniegšana būs iespējama tikai pēc līguma parakstīšanas Valsts Vides dienestā (VVD), tāpēc aizpildi* pieteikumu („Pieteikuma izveide”), saglabā to un apstiprini, lai pieteikums tiktu elektroniski iesniegts un uz Tavu e-pastu tiktu nosūtīta līguma sagatave.
* Pieteikumu kā „Fiziska persona” sagatavo tikai fiziskas personas, kas vēlas iesniegt pārskatu par ūdens resursu lietošanu („2-Ūdens”) par objektu, kas ir fiziskas personas īpašums. Juridiskām personām izvēlnē „Līguma parakstītājs” jāizvēlas „Juridiska persona” un obligāti jāaizpilda visi aizpildīšanai piedāvātie lauki.
Līguma sastādīšanas kārtības apraksts pieejams LVĢMC tīmekļa vietnes sadaļas „Pakalpojumi” apakšsadaļā „Statistikas veidlapas”.

Par katru juridisko personu jāiesniedz viens pieteikums

Ja juridiskai personai ir vairāki objekti, tad pārskatus būs iespējams iesniegt pamatojoties uz vienu pieteikumu (līgumu).

Pārbaudi līguma datus

Kad būsi saņēmis līguma sagatavi, lejupielādē to un pārbaudi* līguma datus.
* Līguma teksts ir labojams, izmantojot MS Word teksta redaktoru. Ja ir jālabo kontaktpersonas e-pasta adrese vai organizācijas reģistrācijas numurs, ir jāiesniedz jauns pieteikums!

Līgumu paraksta

Līgumu paraksta organizācijas paraksttiesīga persona un tad līgumu nodod parakstīšanai VVD reģionālajai vides pārvaldei. Ērtāk ir parakstīt līgumu ar drošu elektronisko parakstu un nosūtīt to attiecīgajai VVD reģionālajai vides pārvaldei uz tās oficiālo e-pasta adresi (kontaktinformāciju meklē VVD tīmekļa vietnē).
Kad līgums parakstīts no VVD puses, tiek aktivizēts lietotāja konts un var iesniegt pārskatu(s).

Pārskati jāsagatavo

Pārskati par atkritumu apsaimniekošanu, ūdens resursu lietošanu un gaisa aizsardzību jāsagatavo līdz attiecīgā gada 1. martam. Minēto vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapas aizpilda un iesniedz atbilstoši Ministru kabineta 2008. gada 22. decembra noteikumiem Nr. 1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām”.

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA