Kā meža īpašniekam iesniegt pārskatu par mežsaimniecisko darbību

Meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pienākums ir katru gadu līdz 1. februārim informēt Valsts meža dienestu par šādām iepriekšējā gada laikā meža zemē veiktajām  darbībām:

    *par  koku ciršanu saskaņā ar apliecinājumu;

   *par koku ciršanu bez apliecinājuma, ja tas nav bijis nepieciešams saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

    *par koku ciršanu pēc Valsts meža dienestam sniegta paziņojuma;

    *par meža atjaunošanu;

    *par meža ieaudzēšanu;

    *par jaunaudžu kopšanu. 

Šādu prasību nosaka Meža likuma 29. panta otrā daļa un Ministru kabineta 21.06.2016. noteikumu Nr. 384 „Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi” IV nodaļa.

 

Jāaizpilda pārskata veidlapa - Pārskata veidlapas ir pieejamas Valsts meža dienesta (turpmāk – VMD) mājas lapā sadaļā „Meža īpašniekiem” .

 

Pārskatu var iesniegt tūlīt pēc saimnieciskās darbības pabeigšanas, bet ne vēlāk kā līdz nākamā gada 1. februārim.

 

Ja iesniedz pārskatu elektroniski - aizpildot pārskatu, parakstam paredzētās vietas atstājiet neaizpildītas un parakstiet sagatavoto iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu. Pārskatu nosūtiet uz VMD e-pastu vmd@vmd.gov.lv. Jūsu pārskats tiks pārsūtīts uz attiecīgo teritoriālo struktūrvienību.

 

Pēc dokumentu saņemšanas VMD vienas darba dienas laikā uz meža īpašnieka norādīto e-pasta adresi nosūta apstiprinājumu, ka dokumenti ir saņemti. Ja minētais apstiprinājums netiek saņemts, tad par dokumenta saņemšanu vēlams sazināties ar VMD.

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA