Kā pieteikties lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības ES fondu investīciju projektiem

Lai Latvijā attīstītu saimniecisko darbību un palielinātu nozaru konkurētspēju, Lauku atbalsta dienests (turpmāk – LAD) administrē valsts un ES fondu atbalstu laukiem, lauksaimniecībai, mežsaimniecībai un zivsaimniecībai, radot iespēju klientiem pieteikties projektiem un investīcijām klātienē kādā no klientu apkalpošanas centriem un elektroniski, izmantojot LAD elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS).

Ar jaunāko informāciju par investīciju projektiem var iepazīties „Latvijas Vēstnesī”, kur LAD publicē paziņojumus, kad tiek izsludināta projektu pieteikumu pieņemšanas kārta. Kā arī ar jaunāko informāciju var iepazīties LAD mājas lapā sadaļā Projekti un investīcijas.

 Fiziskai vai juridiskai personai, kas vēlas pretendēt uz atbalstu LAD administrēto pasākumu ietvaros, ir jābūt reģistrētai LAD Klientu reģistrā. Reģistrācija veicama, pretendējot uz atbalstu pirmo reizi. Klientu reģistrācijas veidlapas, kuras ir pieejamas LAD tīmekļa vietnē, var iesniegt klātienē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, kā arī elektroniski veidlapu parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pastu lad@lad.gov.lv.

Atsevišķiem projektiem atkarībā no pieteikšanās kārtības, kas noteikta Ministru Kabineta noteikumos, LAD piedāvā iespēju pieteikties projektiem, izmantojot elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS). Projekta iesnieguma sagatavošana

Par katru no finansētajiem pasākumiem tiek izdoti atbilstoši Ministru Kabineta (turpmāk - MK) noteikumi, ar kuriem var iepazīties LAD mājas lapā sadaļā Projekti un investīcijas. Pretendenta projekta pieteikumam jābūt izstrādātam atbilstoši MK noteikumu prasībām.
Sagatavojot projekta iesniegumu, nepieciešams aizpildīt projekta veidlapu, kas atrodama pie attiecīgā projekta apraksta. Lai atvieglotu veidlapu aizpildīšanu, pie katra no projektiem sadaļā Rokasgrāmatas ir pieejami metodiskie norādījumi un vadlīnijas.

Dokumentu iesniegšana

Sagatavotos dokumentus atbalsta pretendents var iesniegt kādā no tuvākajiem Klientu apkalpošanas centriem vai elektroniski, parakstot dokumentus ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pasta adresi lad@lad.gov.lv., kā arī atsevišķiem projektiem izmantojot Elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS).

Lēmuma pieņemšana

Pēc pretendenta pieteikuma saņemšanas LAD atbilstoši izstrādātajiem MK noteikumu projektu atlases kritērijiem sarindo dilstošā secībā atbalsta pretendentu projektus, vērtējot pēc maksimālo iespējamo punktu skaita.
Pēc projektu iesniegumu sarindošanas LAD turpina vērtēt tos projektu iesniegumus, kuri ir saņēmuši minimālo punktu skaitu un kuru īstenošanai attiecīgajā kārtā publiskais finansējums ir pietiekams.
LAD veic projektu izvērtēšanu un lēmuma pieņemšanu - piešķirt vai atteikt atbalstu.
Tos projektu iesniegumus, kuriem piešķirtais punktu skaits publiskā finansējuma iegūšanai attiecīgajā kārtā nav pietiekams, noraida, ja nav pieņemts lēmums par papildu finansējuma piešķiršanu.
LAD lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai atteikšanu pieņem 3 mēnešu laikā, pamatojoties uz MK 30.09.2014. noteikumiem Nr.598. Ja projekta iesnieguma izvērtēšanai nepieciešams papildu laiks faktu pārbaudei, lēmuma pieņemšanas termiņu pagarina, bet ne ilgāk kā līdz 12 mēnešiem no projekta iesniegšanas brīža.

Projekta realizēšana un atbalsta saņemšana

Pēc lēmuma par projekta apstiprināšanu, LAD rakstiski informē atbalsta pretendentu par to, ka var tikt uzsākta projekta realizēšana.
Atbalsta pretendents ir tiesīgs uzsākt projekta īstenošanu arī tūlīt pēc projekta iesnieguma iesniegšanas LAD, bet uzņemoties pilnu finanšu risku gadījumā, ja projekta iesniegums netiks apstiprināts.
Iesniegtā projekta īstenošanas beigu termiņš atkarībā no projekta veida ir atšķirīgs, to nosaka atbilstoši normatīvajiem aktiem par atbalsta piešķiršanu konkrētam pasākumam.
Kad atbalsta pretendents ir realizējis projektu, LAD veic vizuālo un dokumentālo pārbaudi uz vietas un pēc pretendenta maksājuma pieprasījuma iesniegšanas sāk atbalsta izmaksāšanu.

Projekta uzraudzība

Pēc projekta realizēšanas LAD veic uzraudzību, kas var būt no 5 līdz 7 gadiem atkarībā no projektā ieguldīto investīciju veida.
Projekta uzraudzības periodā atbalsta saņēmējam katru gadu nepieciešams iesniegt finanšu atskaites.
Ja atbalsta saņēmējs projekta īstenošanas vai uzraudzības periodā neievēro normatīvajos aktos noteiktās prasības, LAD atbalsta summu proporcionāli samazina vai pieņem lēmumu par atbalsta atmaksu Lauku atbalsta dienestam.

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA