Kur vērsties, lai aizstāvētu savas patērētāja tiesības

Ikvienam iedzīvotājam ir tiesības, iegādājoties preces vai pakalpojumus, izvirzīt pārdevējam pretenzijas par preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem 2 gadu laikā no preces iegādes vai pakalpojuma saņemšanas dienas.

Ja esi konstatējis nopirktās preces vai pakalpojuma neatbilstību

līguma noteikumiem (izdarot jebkuru pirkumu tiek noslēgts līgums un kā darījuma apliecinošs dokuments kalpo pirkuma čeks), tev ir tiesības pārdevējam izvirzīt pretenziju.
Ražotāja vai pārdevēja pienākums ir nodrošināt preces vai pakalpojuma atbilstību līguma noteikumiem, t.i., nodrošināt, lai precei, pakalpojumam vai tā rezultātā izgatavotai lietai nebūtu defektu, lai preci vai pakalpojumu varētu izmantot paredzētajam nolūkam.

Lai izvirzītu pretenziju pārdevējam,

defekts nedrīkst būt maznozīmīgs vai radies nepareizas lietošanas rezultātā.

Ja neatbilstība līguma noteikumiem atklājās pirmo 6 mēnešu laikā

no iegādes brīža, var izvirzīt vienu no šādām prasībām:

Precēm:

 • samazināt preces cenu;
 • bez atlīdzības novērst preces neatbilstību līguma noteikumiem vai atlīdzināt Jums preces neatbilstības novēršanas izdevumus;
 • apmainīt preci pret līguma noteikumiem atbilstošu tādu pašu vai līdzvērtīgu preci;
 • atcelt pirkuma līgumu un atmaksāt par preci samaksāto naudas summu.
Pakalpojumiem:
 • samazināt pakalpojuma cenu;
 • bez atlīdzības novērst pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem;
 • izgatavot citu lietu no tāda paša vai tādas pašas kvalitātes materiāla, vai sniegt līguma noteikumiem atbilstošu pakalpojumu; 
 • atcelt līgumu un atmaksāt par pakalpojumu samaksāto naudas summu. 

Ja neatbilstība līguma noteikumiem atklājās pēc 6 mēnešiem,

var izvirzīt vienu no šādām prasībām:

Precēm:
 • bez atlīdzības novērst preces neatbilstību līguma noteikumiem vai atlīdzināt Jums preces neatbilstības novēršanas izdevumus;
 • apmainīt preci pret līguma noteikumiem atbilstošu tādu pašu vai līdzvērtīgu preci.
Pēc pirmā pusgada patērētājs nevar saņemt pilnu par preci samaksāto naudas summu, jo prece jau ir nolietota. Tāpēc tiek aprēķināts nolietojums un par tā vērtību tiek samazināta preces sākotnējā cena. Lai aprēķinātu nolietojumu, puses vienojas par nolietojuma vērtību vai arī pārdevējs piesaka neatkarīgu ekspertīzi. Ekspertīzes, kuras mērķis ir nolietojuma aprēķināšana, izmaksas sedz pārdevējs.
Pakalpojumiem:
 • bez atlīdzības novērst pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem; 
 • apmainīt preci pret līguma noteikumiem atbilstošu tādu pašu vai līdzvērtīgu preci. 

Lai izvirzītu kādu no iepriekšminētajām pretenzijām

nepieciešams uzrakstīt iesniegumu uzņēmumam, no kura iegādāta prece/pakalpojums, aprakstot konstatēto problēmu un pievienojot čeka/līguma kopiju, kas apliecina, ka esiet preces vai pakalpojuma īpašnieks.

Pārdevējam jāsniedz atbilde

10 kalendāro dienu laikā. Ja uzņēmuma vadība kaut kādu apsvērumu dēļ jūsu pretenziju ignorē vai arī atsakās preces / pakalpojuma neatbilstību novērst, Jums ir tiesības vērsties ar sūdzību Patērētāju tiesību aizsardzības centrā (PTAC).

Iesniegums PTAC

PTAC elektroniski ir jāiesniedz iesniegums, kur aprakstīta konkrētā problēma, un tam jāpievieno skanētus dokumentus (čeku / līgumu, iesniegumu ar izteikto pretenziju uzņēmējam, uzņēmēja atbildi u.c.). Elektroniskie dokumenti pirms nosūtīšanas ir jāsagatavo atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.473, jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu un jānosūta uz elektronisko pasta adresi: ptac@ptac.gov.lv.

Pēc dokumentu saņemšanas PTAC

Pēc dokumentu saņemšanas PTAC vienas darbdienas laikā nosūta iesniedzējam paziņojumu par elektroniskā dokumenta saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments nosūtīts. PTAC atbilde uz iesniegumu tiek sniegta mēneša laikā. Ja sastopies ar nekvalitatīvu preci, vai tev radušās par to pamatotas aizdomas, ziņo to Patērētāju tiesību aizsardzības centram vai Pārtikas veterinārajam dienestam!

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA