Kā uzsākt mazo prasību procedūru

 

Nacionālās maza apmēra prasības pieļaujamas prasībās par naudas piedziņu vai uzturlīdzekļu piedziņu, ja prasības kopsumma nepārsniedz 2100,00 euro (divi tūkstoši viens simts euro 00 centi).

 1. Procedūras uzsākšana   2.Sekošana līdzi lietas izskatīšanai   3. Pārsūdzības iespējas    

Noderīga informācija

 

1. Procedūras uzsākšana

1.1 Uzsākt mazā prasījuma procedūru (iesniegt finansiālu prasību tiesā)

Maza apmēra prasībā izmantojamās veidlapas pieejamas Latvijas tiesu portālā. Ja vien līgums pušu starpā neparedz citu prasības celšanas vietu, prasību pret personu ceļ pēc tās deklarētās dzīvesvietas, vai juridiskai personai – pēc tās juridiskās adreses. Ja prasība radusies sakarā ar juridiskās personas filiāles vai pārstāvniecības darbību, prasību var celt tiesā arī pēc filiāles vai pārstāvniecības atrašanās vietas. Informācija par to, kāds ir tiesas nosaukums, kurai iesniedzams prasības pieteikums un kuras nosaukums jānorāda veidlapā, noskaidrojama šeit . Prasības pieteikumu tiesai var iesniegt tiesas kancelejā vai nosūtīt pa pastu, kā arī prasības pieteikumu var aizpildīt arī elektroniski, parakstīt ar e-parakstu un nosūtīt uz tiesas oficiālo e-pasta adresi.

Tiesu kontaktinformācija

1.2 Pierādījumu vai pamatojošo dokumentu iesniegšana

Papildus prasītāja un atbildētāja identifikācijas datiem, maza apmēra prasības veidlapā norādāma arī šāda informācija:

  • -  Tās rajona (pilsētas) tiesas nosaukums, kurai iesniedzams prasības pieteikums.
  • -   Prasītāja pārstāvis - jānorāda gadījumā, ja prasītājs vēlas, lai tā intereses tiesā pārstāvētu cita persona. Lai cita persona varētu būt pārstāvis tiesā, ir jānoformē notariāli apliecināta pilnvara, jāieraksta ailē par pārstāvības pamatu. Ja pārstāvis ir zvērināts advokāts, tad šādā gadījumā kā pārstāvību apliecinošs dokuments ir orderis, bet, ja advokāts uzstājas kā puses pilnvarots pārstāvis, šo pilnvarojumu apliecina ar rakstveida pilnvaru (nav nepieciešama notariāli apliecināta pilnvara).
  • -   Prasības priekšmets – apstrīdētās tiesības, tiesiskās attiecības, kuras pastāv starp prasītāju un atbildētāju, un kuru esamību vai neesamību prasītājs lūdz tiesu konstatēt un arī aizsargāt savas aizskartās vai apstrīdētās tiesības vai ar likumu aizsargātās intereses.
  • -   Prasības summas aprēķins – maza apmēra prasības veidlapā ir jānodala galvenais parāds, t.i., parāda summa bez procentiem un līgumsodiem, līgumsods un nolīgtie vai likumiskie procenti, kā arī jānorāda katras no iepriekš minētajām summām aprēķins.
  • -   Apstākļi, ar kuriem prasītājs pamato savu prasījumu, un pierādījumi, kas tos apstiprina, jānorāda likums (atsevišķās tiesību normas), uz kura prasība pamatota, visbeidzot norādāmi prasītāja prasījumi vai lūgumi tiesai.
  • -   Informāciju par to, vai prasītājs lūdz lietas iztiesāšanu tiesas sēdē.
  • -   Prasības pieteikumu paraksta prasītājs vai viņa pārstāvis, vai prasītājs kopā ar pārstāvi, ja to noteikusi tiesa. Prasības pieteikumam pievienojami dokumenti, kas apliecina lietas iepriekšējās ārpustiesas izskatīšanas kārtības ievērošanu, ja tāda noteikta likumā un apstākļus, uz kuriem prasījums pamatots.

Attiecībā uz pierādījumiem piemērojami vispārējie Civilprocesa likuma noteikumi (15.- 17. nodaļa). Pierādīšanas līdzekļi maza apmēra prasību procedūrās attiecīgi var būt pušu un trešo personu paskaidrojumi, liecinieku liecības, rakstveida pierādījumi, eksperta atzinums.

 

2. Sekošana līdzi lietas izskatīšanai

Pēc prasības pieteikuma saņemšanas tiesā tiesnesis septiņu dienu laikā izlemj jautājumu par prasības pieteikuma pieņemšanu un lietas par maza apmēra prasību ierosināšanu. Portāla www.tiesas.lv e-pakalpojumā "Tiesvedības gaita"  neautorizēti lietotāji  var sekot lietas gaitai, ievadot lietas numuru vai tiesas pavēstes numuru un iegūstot vispārīgus datus par lietas tiesvedības gaitu. Autorizētiem portāla www.tiesas.lv lietotājiem pieejama sadaļa “Manas lietas”, kur nodrošināta iespēja piekļūt tiesvedības gaitas datiem un materiāliem (tai skaitā lietā pievienotajām nolēmumu un audio protokolu datnēm) lietās, kurās fiziskā persona vai pārstāvamā juridiskā persona ir lietas dalībnieks. Plašāka informācija par autorizācijas iespējām portālā.

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr.123 “Noteikumi par tiesu informācijas publicēšanu mājaslapā internetā un tiesu nolēmumu apstrādi pirms to izsniegšanas” 19.1 punktu, lai sekotu līdzi pārstāvamās juridiskās personas tiesvedības datiem un piekļūtu lietā pievienotajām nolēmumu un audio protokolu datnēm portālā www.tiesas.lv, nepieciešams slēgt līgumu ar Tiesu administrāciju.

Sprieduma iegūšana

Tiesas spriedumu pasludina, pusēm nekavējoties pēc sprieduma sastādīšanas izsniedzot sprieduma norakstu. Pēc puses rakstveida lūguma sprieduma norakstu var nosūtīt pa pastu vai, ja tas ir iespējams, citā veidā saskaņā ar Civilprocesa likumā noteikto tiesas dokumentu piegādāšanas un izsniegšanas kārtību. Sprieduma norakstu nosūta nekavējoties pēc pilna sprieduma sastādīšanas datuma.

 

3. Pārsūdzības iespējas

Tiesas spriedumu par maza apmēra prasību var pārsūdzēt apelācijas kārtībā. Apelācijas kārtībā var pārsūdzēt pirmās instances tiesas spriedumu, ja:

-          pirmās instances tiesa ir nepareizi piemērojusi vai iztulkojusi materiālo tiesību normu un tas ir novedis pie lietas nepareizas izspriešanas;

-          pirmās instances tiesa ir pārkāpusi procesuālo tiesību normu un tas ir novedis pie lietas nepareizas izspriešanas;

-          pirmās instances tiesa ir nepareizi konstatējusi faktus vai nepareizi novērtējusi pierādījumus vai sniegusi nepareizu lietas apstākļu juridisko novērtējumu un tas ir novedis pie lietas nepareizas izspriešanas.

Apelācijas sūdzību par pirmās instances tiesas spriedumu var iesniegt 20 dienu laikā no sprieduma pasludināšanas dienas, bet, ja spriedums lietā par maza apmēra prasību taisīts rakstveida procesā – 20 dienu laikā no tā sastādīšanas dienas.

Apelācijas sūdzību iesniedz tiesai, kas taisījusi spriedumu lietā. Par apelācijas sūdzību maksājama valsts nodeva atbilstoši likmei, kuru aprēķina atbilstoši strīda summai pirmās instances tiesā t.i. 15% no prasības summas, bet ne mazāk par 71,14 euro (septiņdesmit viens euro četrpadsmit centi).

Apelācijas sūdzībā attiecībā uz sprieduma nepareizību papildus Civilprocesa likuma 416. pantā noteiktajam norāda:628629

-          kādu materiālo tiesību normu pirmās instances tiesa nepareizi piemērojusi vai iztulkojusi, kādu procesuālo tiesību normu pārkāpusi un kā tas ietekmējis lietas izspriešanu;

-          kādus faktus pirmās instances tiesa nepareizi konstatējusi, kādus pierādījumus nepareizi novērtējusi, kā izpaužas lietas apstākļu juridiskā novērtējuma nepareizība un kā tas ietekmējis lietas izspriešanu.630

Pirmās instances tiesas tiesnesis pieņem lēmumu par apelācijas sūdzības atstāšanu bez virzības un nosaka iesniedzējam termiņu trūkumu novēršanai, ja iesniegta apelācijas sūdzība, kas neatbilst Civilprocesa likumā noteiktajām prasībām un/vai apelācijas sūdzībai nav pievienoti visi nepieciešamie noraksti vai likumā paredzētajos gadījumos nav pievienots noteiktā kārtībā apliecināts apelācijas sūdzības un tai pievienoto dokumentu norakstu tulkojums.

Ja noteiktajā termiņā trūkumi tiek novērsti, apelācijas sūdzību uzskata par iesniegtu tajā dienā, kad tā iesniegta pirmoreiz. Pretējā gadījumā sūdzību uzskata par neiesniegtu un atdod atpakaļ iesniedzējam.

Pārliecinājies, ka ir ievērota apelācijas sūdzības iesniegšanas kārtība, tiesnesis vai noteiktos gadījumos trīs tiesneši koleģiāli 30 dienu laikā pēc apelācijas sūdzības saņemšanas izlemj jautājumu par apelācijas tiesvedības ierosināšanu.

 

4.Noderīga informācija:

4.1. Informācija par tiesību aktiem un tiesībām

Nacionālās maza apmēra prasības regulētas Civilprocesa likumā ( 30.3 nodaļā: 250.18 līdz 250.27 pants, kā arī 54.1 nodaļā: 449.1 līdz 449.12 pants). Nacionālās maza apmēra prasības pieļaujamas prasībās par naudas piedziņu vai uzturlīdzekļu piedziņu, ja prasības kopsumma nepārsniedz 2100,00 euro (divi tūkstoši viens simts euro 00 centi). Lietu par maza apmēra prasību tiesnesis ierosina uz rakstveida prasības pieteikuma pamata, kas noformējams atbilstoši Ministru kabineta 2011. gada 11. oktobra noteikumu Nr. 783 „Noteikumi par maza apmēra prasībā izmantojamām veidlapām” pielikumos esošajām veidlapām (http://likumi.lv/doc.php?id=237849).

4.2. Nodevu kalkulators

Portāla www.tiesas.lv sadaļā “E-pakalpojumi” – “Nodevu kalkulators” izvēloties procesa veidu un iesniedzamā pieteikuma, prasības vai sūdzības veidu ir iespējams aprēķināt ar tiesvedības gaitu saistītos izdevumus. Par prasības pieteikumu maksājama valsts nodeva – 15% no prasības summas, bet ne mazāk par 71,14 euro (septiņdesmit viens euro četrpadsmit centi). Prasībās par uzturlīdzekļu piedziņu bērnam vai vecākam, kā arī citās prasībās par naudas piedziņu, kas Civilprocesa likumā īpaši noteiktas (prasībās par darba samaksas piedzinu, prasībās, kas izriet no personiskiem aizskārumiem, kuru rezultātā radies sakropļojums vai cits veselības bojājums vai iestājusies personas nāve, prasībās par noziedzīga nodarījuma rezultātā radušos materiālo zaudējumu un morālā kaitējuma atlīdzināšanu) valsts nodeva nav jāmaksā.

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA