Kā pieprasīt valsts sociālos pabalstus

Valsts sociālie pabalsti papildina sociālās apdrošināšanas sistēmu un sniedz materiālu atbalstu noteiktām iedzīvotāju grupām. Šie pabalsti paredzēti sociālā riska situācijām un gadījumiem, kad samazinās ienākumi tādām personām, kuras nav sociāli apdrošinātas vai kuru veiktās iemaksas nav pietiekamas valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu un pensiju saņemšanai, vai tādu papildus izdevumu rašanās gadījumos, kuros sociālās apdrošināšanas sistēma neparedz aizsardzību (piemēram, ģimenes valsts pabalsts, bērna kopšanas un piedzimšanas pabalsti, valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts, kas sniedz aizsardzību vecuma, invaliditātes vai apgādnieka zaudējuma gadījumā tām personām, kuras nav sociāli apdrošinātas u. c.).

Valsts sociālo pabalstu veidi un pieprasīšanas iespējas

Pieprasījumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai (VSAA) var iesniegt klātienē, pa pastu vai elektroniski šādu valsts sociālo pabalstu piešķiršanai

 • bērna piedzimšanas pabalsts – piešķir vienam no bērna vecākiem vai personai, kura ņēmusi aizbildnībā bērnu līdz viena gada vecumam. Tiesības uz šo pabalstu rodas no bērna astotās dzīvības dienas;
 • bērna kopšanas pabalsts – piešķir personai, kura kopj bērnu līdz viena gada vecumam, ja šī persona nav bijusi nodarbināta pabalsta piešķiršanas dienā, kā arī personai, kura kopj bērnu no viena līdz divu gadu vecumam;
 • piemaksa pie bērna kopšanas pabalsta un vecāku pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem – piešķir personai, kurai bērna kopšanas pabalsts vai vecāku pabalsts piešķirts par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem;
 • maternitātes pabalsts - lai kompensētu darbā negūtos ienākumus, kad sieviete aiziet grūtniecības un dzemdību atvaļinājumā, valsts ikvienai sociāli apdrošinātai sievietei piešķir maternitātes pabalstu;
 • paternitātes pabalsts - ja jaundzimušā bērna tētis strādā algotu darbu un ir sociāli apdrošināts, tad ir iespējams saņemt atvaļinājumu sakarā ar bērna piedzimšanu, kas ilgst desmit kalendārās dienas, par kurām maksā paternitātes pabalstu;
 • ģimenes valsts pabalsts - piešķir personai, kura audzina bērnu vecumā no viena līdz 15 gadiem, kā arī vecāku par 15 gadiem, ja bērns turpina mācības vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē, nesaņem stipendiju un nav stājies laulībā. Šādā gadījumā pabalstu piešķir uz laiku, kamēr bērns apmeklē izglītības iestādi, bet ne ilgāk kā līdz dienai, kad viņš sasniedz 19 gadu vecumu vai stājas laulībā; 
 • vecāku pabalsts - sociāli apdrošinātai personai, kura kopj bērnu vai vairākus vienās dzemdībās dzimušus bērnus vecumā līdz vienam gadam, ja šī persona ir nodarbināta pabalsta piešķiršanas dienā;
 • bērna invalīda kopšanas pabalsts – piešķir personai, kas kopj bērnu, kuram Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija ir noteikusi invaliditāti un izsniegusi atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem;
 • piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu – piešķir personai, kura audzina bērnu invalīdu vecumā līdz 18 gadiem. Tiesības uz šo piemaksu personai, kura audzina bērnu invalīdu, ir no bērna invalīda statusa noteikšanas dienas līdz dienai, kad bērns invalīds sasniedz 18 gadu vecumu, neatkarīgi no ģimenes valsts pabalsta izmaksas;
 • pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana – piešķir personai, kura atzīta par invalīdu, pārsniegusi 18 gadu vecumu un kurai sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem nepieciešama īpaša kopšana. Atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību izsniedz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija;
 • pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās – piešķir personai, kurai pašai vai kuras bērnam likumā un citos normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā ir noteikta invaliditāte un izsniegts atzinums par medicīnisko indikāciju noteikšanu speciāli pielāgota vieglā automobiļa iegādei un pabalsta saņemšanai;
 • valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts – piešķir personai, kurai nav tiesību saņemt valsts pensiju (izņemot apgādnieka zaudējuma pensiju invalīdam) vai apdrošināšanas atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību, ja persona: nav nodarbināta, atzīta par invalīdu un pārsniegusi 18 gadu vecumu, nav sasniegusi pilngadību, ir zaudējusi vienu vai abus apgādniekus un nav stājusies laulībā; 
 • slimības pabalsts - lai cilvēkam kompensētu darbā negūtos ienākumus slimības gadījumā, valsts piešķir un izmaksā slimības pabalstu;
 • apbedīšanas pabalsts – piešķir personai, kura uzņēmusies valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēja apbedīšanu.
Lai pieteiktos uz augstāk minētajiem pabalstiem, ir nepieciešams aizpildīt VSAA mājas lapā pieejamās veidlapas, bet, ja persona vēlas, iesniegumus var rakstīt arī brīvā formā.

 

Pie veidlapas vairs nav nepieciešams pievienot dažādus dokumentus

kas pierāda, ka Jūs esat tiesīgs saņemt pabalstu, ja informācija, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai, ir citas institūcijas rīcībā, tad iestāde to iegūst pati, piemēram, personai vairs nav jāuzrāda bērna dzimšanas apliecība, jo minētās ziņas VSAA iegūs no Iedzīvotāju reģistra datiem.

Ja veidlapu iesniedz elektroniski

Aizpildītā veidlapa ir jāsagatavo atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumiem Nr. 473, jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu un jānosūta uz e-pasta adresi: vsaa@vsaa.lv. Iepriekšminēto noteikumu 17. punkts nosaka, ka iestādei vienas darbdienas laikā uz e-pasta adresi, no kuras e-dokuments nosūtīts, ir jānosūta paziņojums par elektroniskā dokumenta saņemšanu.

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA