Kā elektroniski saņemt mednieka sezonas karti

Medniekiem medību sezonai uzsākoties tiek piedāvāta iespēja pieteikties un saņemt mednieka sezonas karti arī elektroniski. Mednieka sezonas karte ir ikgadējs dokuments, kas medību sezonā dod tiesības piedalīties medībās.

Samaksā valsts nodevu

Valsts nodevu par mednieka sezonas karti var maksāt skaidrā naudā (bankā) vai bezskaidra norēķina veidā internetbankā. Maksājuma mērķī norādi (mednieka) vārdu, uzvārdu, personas kodu un tekstu „Valsts nodeva par mednieka sezonas karti”. 

Maksājuma rekvizīti:
Saņēmējs: Valsts kase, Nr. 90000050138
Konts: LV77TREL1060160925000
Saņēmēja iestāde: Valsts kase, BIC kods TRELLV22

Ja vienā maksājumā tiek veikts norēķins par vairākām mednieka sezonas kartēm un maksājuma mērķī nav iespējams minēt visu personu (mednieku) datus, tad maksājuma mērķi norādi tekstu „Valsts nodeva par (norāda mednieka sezonas karšu skaitu) mednieka sezonas kartēm”. Vairāk informācijas šeit.

Aizpildi iesniegumu elektroniski

Elektroniski aizpildi iesniegumu (skaties attiecīgo iesnieguma veidlapu: 1. iesniegums, 2. iesniegums).

Gadījumos, ja uz Jums attiecas valsts nodevas atvieglojumi (vecuma vai izdienas pensionārs vai pilna laika studējošais), tad, nosūtot iesniegumu, jāpievieno statusa apliecinoša dokumenta (apliecības) elektroniskā kopija.

Nosūti iesniegumu

Iesniegumu par mednieka sezonas kartes saņemšanu un maksājuma uzdevumu elektroniskā veidā nosūta uz e-pasta adresi klienti@vmd.gov.lv vai uz attiecīgās virsmežniecības e-pastu (kontaktinformāciju skatīt šeit).

Atbildes sniegšana

Valsts meža dienests pārbauda apliecības derīguma termiņu un izdod mednieka sezonas karti, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot to elektroniskā veidā uz iesniegumā norādīto elektroniskā pasta adresi.

Mednieks mednieka sezonas karti izdrukā un medību laikā uzrāda pēc pieprasījuma.

Brīdinājums

Saskaņā ar Medību noteikumu 9. punktu, mednieks vienas dienas laikā pēc medībām informē atbildīgo personu par medību laikā nomedītajiem vai ievainotajiem medījamiem dzīvniekiem.

Medību noteikumu 10. punkts nosaka, ka, medījot individuāli publiskajās ūdenstilpnēs, mednieks nomedītos nelimitētos medījamos dzīvniekus pats reģistrē nomedīto dzīvnieku reģistrācijas žurnālā, kuru mēneša laikā pēc medību sezonas beigām iesniedz Valsts meža dienestā.

Informācija par personas šaujamieročiem, atļaujām un licencēm

Izmantojot e-pakalpojumu "Ieroču reģistrācija, atļauju, licenču un sertifikātu pārbaude" medniekam ir iespēja uzzināt informāciju par sev reģistrētajiem šaujamieročiem, izsniegtajām licencēm, atļaujām un sertifikātiem, kā arī veikt gāzes ieroča reģistrāciju un pārreģistrāciju.

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA