Vispārējā/profesionālā vidējā izglītība

Vispārējā vidējā izglītība

Vidējās izglītības pakāpē ir divu veidu programmas: vispārējās vidējās un profesionālās vidējās izglītības programmas. Vispārējās vidējās izglītības programmas ir akadēmiski orientētas, bet profesionālās vidējās izglītības programmas ir vairāk orientētas uz profesionālās kvalifikācijas ieguvi. Papildus informācija.

Profesionālā vidējā izglītība

Profesionālās izglītības uzdevums ir radīt iespējas izglītības turpināšanai pēc pamatskolas vai vidusskolas beigšanas, lai apgūtu sākotnējo profesionālo kvalifikāciju.
Labas saskarsmes prasmes, zināšanas matemātikā, dabas un sociālajās zinātnēs, spējas sazināties svešvalodās, prasme izmantot modernas informācijas tehnoloģijas ir mūsdienu darba tirgus prasība. Turklāt profesionālās izglītības apguves laikā tiek pievērsta uzmanība uzņēmības attīstīšanai, vides aizsardzības un starpkultūru jautājumu izpratnei, jauniešu pašattīstībai, lai palīdzētu viņiem veiksmīgi veidot savu karjeru. Papildus informācija.

Kultūrizglītība

Kultūrizglītība jeb interešu izglītība piedāvā iespēju izkopt savu talantu un saturīgi pavadīt brīvo laiku. Interešu izglītības iestādes, bērnu un jauniešu centri, profesionālās ievirzes skolas kā arī muzeji un bibliotēkas piedāvā dejas, mūzikas, vizuāli plastiskās mākslas un teātra nodarbības. Informāciju par mūzikas un mākslas skolām meklējiet šeit.
Par interešu izglītības centriem Rīgā atradīsiet šeit.
Lai iegūtu informāciju par interešu izglītības iespējām ārpus Rīgas, aicinām interesēties attiecīgajā pašvaldībā.

Valodas apguve

Papildini savas latviešu valodas prasmes apmeklējot Latviešu valodas aģentūras izveidoto sadaļu.
Iesakām apmeklēt arī latviešu valodas vārdnīcu E-PUPA.

Sevis izzināšanas metodika

Iespējas noskaidrot savas profesionālās intereses, dotības un piemērotību darbam konkrētajā darbības sfērā, kā arī iegūt informāciju par izglītības turpināšanas iespējām. Profesiju apraksti, interaktīvas prasmju noteikšanas lapas, profesionāli nozīmīgu īpašību atbilstības pašvērtējums. Vairāk informācijas: Karjeras pakalpojumi.

Jauniešu programmas

Informācija par NVA piedāvātajiem apmācību pasākumiem jauniešiem, kas veicina jauniešu profesionālo zināšanu un iemaņu veidošanos un paaugstina konkurētspēju darba tirgū. Bezmaksas karjeras konsultācijas: palīdzība profesijas un izglītības izvēlē, daba meklēšanā, profesionālās piemērotības noteikšanā. Vairāk informācijas.

Prakses iespējas

Aicinām apmeklēt interneta portālu, kur iespējams iziet praksi kādā no Latvijas perspektīvākajiem uzņēmumiem. Prakses iespējas.

Kas ir nepieciešams, lai kļūtu par IT speciālistu? Kas ir galvenais, lai kļūtu par inženieri? Uzzini vairāk virtuālā prakse.

Biežāk uzdotie jautājumi

 1. Papildus iespējams gatavoties eksāmeniem, ieskaitēm http://www.uzdevumi.lv/vs
 2. Lai attīstītu valodas prasmes, tās ir jāpilnveido, lasot grāmatas. Iesakām apmeklēt latviešu dainu skapi. http://www.dainuskapis.lv/
 3. Skolnieka zināšanu līmenis/kādā klasē uzņems
  Zināšanu līmeni un papildus pasākumu nepieciešamību vērtē konkrētā skola, kurā plānojat turpināt mācības.
 4. Informāciju par interešu izglītību Rīgā var atrast apmeklējot  http://dati.e-skola.lv/lv/izglitibas-iestades/interesu-izglitibas-iestades. Par interešu izglītības iespējām ārpus Rīgas, aicinām interesēties konkrētajā pašvaldībā.
 5. Sabiedriskais transports
  Rīgā skolēniem no 10.-12. klasei sabiedriskais transports ir bez maksas. Par sabiedriskā transporta maksas atvieglojumiem citās pašvaldībās aicinām interesēties konkrētajā pašvaldībā
 6. Mācību līdzekļi/skolas formas
  Mācību literatūra (grāmatas), metodiskie materiāli tiek finansēti no valsts/pašvaldības budžeta. Vecāki savus skolēnus iespēju robežās nodrošina ar individuālajiem mācību piederumiem - rakstāmpiederumi, krāsas, apģērbs tai skaitā skolas formas, apavi u.c.).