Dzīvesvieta

Mūsdienās cilvēki arvien biežāk maina savu dzīvesvietu. Pārceļoties no vienas pilsētas daļas uz otru vai no vienas pilsētas uz citu, jāatceras, ka Latvijas likumdošana uzliek par pienākumu mēneša laikā pēc pārcelšanās deklarēt jauno dzīvesvietu:

  • vairāk informācijas par dzīvesvietas deklarēšanu Latvijā aprakstā „Kā deklarēt (reģistrēt) savu dzīvesvietu?”
  • informācija tiem, kas vēlas reģistrēt dzīvesvietu ārpus Latvijas: „Kā reģistrēt dzīvesvietu ārpus Latvijas?” . Zināt deklarēto dzīvesvietas adresi nepieciešams gan aizpildot dažādu valsts iestāžu veidlapas, gan noteiktu labumu saņemšanai, piemēram, saņemot labumus, kas pieejami, tikai noteiktajā pilsētā deklarētiem iedzīvotājiem.

Kur var saņemt informāciju par manu deklarēto dzīvesvietu?

  • Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde izsniedz izziņas no Iedzīvotāju reģistra par personas dzīvesvietu, ģimenes stāvokli, pases datiem u.c.
  • Pašvaldība sniedz ziņas tikai par deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietas adresi, ja dzīvesvieta ir attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā.
  • Izziņu var pieprasīt elektroniski izmantot e-pakalpojumu "E-iesniegums iestādei".
  • Plašāka informācija, kur elektroniski uzzināt deklarēto dzīvesvietu - „Kā uzzināt, kāda ir mana deklarētā dzīvesvietas adrese?” Noderīgi!

Situācijās, kad uz dzīvesvietu sāk pienākt svešām personām adresēta korespondence vai komunālo pakalpojumu rēķinos paradās vēl kāds iemītnieks, ir dažādas iespējams kā noskaidrot, kas deklarējis dzīvesvietu manā īpašumā. Vairāk informācijas aprakstā „Kā uzzināt, kas ir deklarējis dzīvesvietu manā īpašumā?
Noteiktā kārtībā iespējams anulēt ziņas par personas deklarēto dzīvesvietu. Plašāka informācija -„Kā anulēt ziņas par personas deklarēto dzīvesvietu?”Biežāk uzdotie jautājumi

Vai valsts vai pašvaldība var nodrošināt dzīvokli?
Lēmumu par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā pieņem attiecīgās pašvaldības dome vai tās deleģēta institūcija, ievērojot likuma noteikumus un pašvaldības domes saistošos noteikumus. Vairāk informācijas par iespējām saņemt palīdzību sniegs konkrētā pašvaldība.

Vai es varu uzzināt ziņas par citas personas deklarēto dzīvesvietu?
To var uzzināt tikai konkrētās personas pilnvarots pārstāvis, vai arī iesniedzot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē pieprasījumu, kurā norādīts:

  • pamatojums ziņu saņemšanas nepieciešamībai un to apliecinošs dokuments;
  • ziņu izmantošanas mērķis;
  • dati, pēc kuriem var identificēt personu.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes tīmekļa vietnē ir atrodama informācija par izziņu izsniegšanas kārtību no Iedzīvotāju reģistra un izziņas pieprasīšanai nepieciešamajiem dokumentiem.
Savukārt, kā noskaidrot šo informāciju elektroniskā veidā, var lasīt aprakstā „Kā pārbaudīt citas personas deklarētās dzīvesvietas adresi?

Kādas ir komunālo pakalpojumu izmaksas Latvijā?
Komunālo pakalpojumu izmaksas Latvijā veido ~30-40% no vidējās algas. Vairāk informācijas sniegs konkrētā pašvaldība.

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA