Kā anulēt personas deklarēto dzīvesvietu

Latvijas dzīvesvietas deklarēšanas sistēma ļauj ikvienam vienkāršoti deklarēt savu dzīvesvietu, taču gadās, ka šo vienkāršoto procedūru kāds savā labā izmanto negodprātīgi. Bet kā ir iespējams izdeklarēt kādu personu, kas bez tiesiskā pamata deklarējusi savu dzīvesvietu Tev piederošā īpašumā? Kā uzzināt, kas ir deklarējis dzīvesvietu Tavā īpašumā?

Lai iegūtu informāciju

Lai iegūtu informāciju par Tev piederošajiem nekustamajiem īpašumiem un tajā deklarētajām personām portālā www.latvija.lv izvēlies e-pakalpojumu „Manā īpašumā deklarētas personas”.

Kā anulēt personas deklarēto dzīvesvietu manā īpašumā

Ja konstatē, ka kāds bez tiesiskā pamata ir deklarējis savu dzīvesvietu Tev piederošā īpašumā, sagatavo iesniegumu par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu, iesniegumā norādot, kādas pašvaldības Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas komisijai tas adresēts, un pēc iespējas detalizētāku informāciju, kas palīdzētu pieņemt galējo lēmumu:

  • iesniedzēja tiesisko pamatojumu uzturēties deklarētajā dzīvesvietā;
  • personas (kurai lūdz anulēt deklarāciju dzīvesvietā) vārdu, uzvārdu un personas kodu;
  • adresi, no kuras, vēlas izdeklarēt kādu personu;
  • pamatojumu*, kāpēc vēlies izdeklarēt.
* Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. pantu, ziņas par personas deklarēto dzīvesvietu tiek anulētas, ja:
  1. persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas ziņas vai 
  2. attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 

Iesniegumā norādi kādu no šiem pamatojumiem, lai paātrinātu lēmuma pieņemšanas procesu.

Ja vēlies iesniegumu iesniegt elektroniski

paraksti to ar drošu elektronisko parakstu un nosūti attiecīgajai pašvaldībai pēc īpašuma atrašanās vietas uz pašvaldības oficiālo e-pasta adresi.

Pašvaldības rīcība

Pašvaldībai ir tiesības pēc savas iniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu patiesumu, tai skaitā atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vai deklarētājam ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses. Pēc savas iniciatīvas vai personas iesnieguma pašvaldības Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas komisija veic pārbaudi un ziņu anulēšanu vai atteikumu anulēt deklarētās dzīvesvietas ziņas.
Ja pašvaldības Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas komisija pieņem lēmumu par personas deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu, fakts, ka ziņas par deklarēto dzīvesvietu ir anulētas, tiek aktualizētas Iedzīvotāju reģistrā.

Vairāk informācijas lasi Latvijas vēstneša portālā.

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA