Kā nokārtot ar darba zaudēšanu un meklēšanu saistītās formalitātes

 

1. Bezdarbniekam tūlītēji veicamās darbības

 

1.1 Reģistrēšanās bezdarbnieka statusam (Nodarbinātības valsts aģentūra - NVA)

Lai personai piešķirtu bezdarbnieka statusu, NVA jāiesniedz iesniegums un klātienē jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība. Ja persona nav Latvijas Republikas valstspiederīgais, nepieciešama arī uzturēšanās atļauja. Personām, kuras bijušas nodarbinātas Eiropas Savienībā vai Eiropas ekonomikas zonas valsti nepieciešams uzrādīt dalībvalstī, kurā persona bijusi nodarbināta izsniegto U2 veidlapu. Lai pierakstītos uz noteiktu apmeklējuma laiku, lūgums sazināties ar NVA filiāli, ar kuru ir ērtāk sadarboties. Sākot ar 2016. gada 1. janvāri NVA adresētu iesniegumu bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa piešķiršanai var iesniegt, izmantojot tiešsaistes formu „E-iesniegums iestādei”, kas pieejama, autorizējoties Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv. Šī forma nodrošina elektronisku iesniegumu nosūtīšanu valsts un pašvaldību iestādēm saskaņā ar Iesniegumu likuma 2.panta 3.daļu.

Ja bezdarbnieks vēlas NVA elektroniski iesniegt pieteikumu statusa piešķiršanai, izmantojot Vienotā valsts un pašvaldību pakalpojumu portāla iespējas, tad :
1) jāautorizējas portālā www.latvija.lv;
2) jāieiet sadaļā „E - iesniegums iestādei”;
3) jāaizpilda nepieciešamos „E-iesnieguma iestādei” datu laukus un iesniegums bezdarbnieka statusa piešķiršanai jāpievieno kā pielikums. Iesniegums bezdarbnieka statusa piešķiršanai atrodams NVA tīmekļa vietnē ŠEIT;
4) jānosūta iesniegums.

 

Iesniegumu bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa iegūšanai tagad var iesniegt arī izmantojot NVA pašapkalpošanās portālu, ja iesniegums ir apliecināts ar drošu elektronisko parakstu (plašāk par drošu elektronisko parakstu lasiet Elektronisko dokumentu likumā). Augšupielādēt iesniegumu bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa saņemšanai var NVA pašapkalpošanās portālā.

 

1.2. Reģistrēšanās bezdarbnieka pabalstam (Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra - VSAA)

Pieprasīt bezdarbnieka pabalstu var persona, kura ieguvusi bezdarbnieka statusu (bezdarbnieka statusu piešķir Nodarbinātības valsts aģentūra). Lai pieprasītu bezdarbnieka pabalstu, persona var vērsties jebkurā VSAA teritoriālajā nodaļā vai Nodarbinātības valsts aģentūrā.

Pieprasot pakalpojumu klātienē, pabalsta pieprasītājam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte), bet pilnvarotajai personai - personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte) un pilnvara.

Iesniegumu pabalsta piešķiršanai persona VSAA var iesniegt personīgi, ar pilnvarotas personas vai ārvalstu kompetentās iestādes starpniecību, nosūtīt pa pastu vai e-pastu (ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu), kā arī  portālā www.latvija.lv  - https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP172/Apraksts

Gadījumā, ja persona vēlas doties darba meklējumos uz citu ES/EEZ valsti vai Šveici un eksportēt savu bezdarbnieka pabalstu, tad Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā jāiesniedz U2 veidlapa, kas meklējama VSAA mājas lapā http://www.vsaa.gov.lv/lv/noderigi/iesniegumu-veidlapas/starptautisko-pakalpojumu-iesniegumi/pakalpojumiem-eiropas-savieniba

 

1.3 Piekļuve personalizētai informācijai (Nodarbinātības valsts aģentūra - NVA)

CV un vakanču portālā  https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/pakalpojumi/klientam ir iespējams autorizēties, izveidot savu CV, veikt pašizpētes testus un profilēšanu, lai noteiktu un izpētītu savas individuālās darba atrašanas iespējas.

2. Pieteikšanās pabalstiem

2.1 Finansiālo līdzekļu plānošana (Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra - VSAA): Pabalsta saņemšanas ilgums visiem bezdarbniekiem ir 9 mēneši, neatkarīgi no apdrošināšanas (darba) stāža. Pirmos 3 mēnešus pabalsts visiem bezdarbniekiem tiek maksāts piešķirtajā apmērā, nākamos 3 mēnešus - 75% no piešķirtā pabalsta apmēra, bet pēdējos 3 mēnešus - 50% no piešķirtā pabalsta apmēra.

 

2.2. Iestāžu piedāvātā palīdzība:

NVA, kas veic operatīvu un kvalitatīvu rīcību, lai veicinātu konkurētspēju darba tirgū. Reģistrē bezdarbnieka un darba meklētāja statusu. Organizē un īsteno aktīvos nodarbinātības pasākumus un preventīvos bezdarba samazināšanas pasākumus. Plašāka informācija www.nva.gov.lv

VSAA, kas izskata iesniegumus bezdarbnieka pabalsta piešķiršanai, ja persona ieguvusi bezdarbnieka statusu Nodarbinātības valsts aģentūrā. Plašāka informācija http://www.vsaa.lv/.

Pašvaldībā, atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai, kur persona var vērsties, lai uzzinātu informāciju par bezdarbniekiem pieejamajiem atbalsta veidiem.  

2.3. Medicīniskās apdrošināšanas nepārtrauktība Latvijas Republikā netiek īstenota obligātā veselības apdrošināšana. Lai gūtu plašāku informāciju par veselības apdrošināšanu, persona var vērsties kādā no apdrošināšanas iestādēm. Dodoties meklēt darbu uz citu ES/EEZ vai Šveici, personai vēlams saņemt Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK), kas apliecina ieceļotāja no citas dalībvalsts tiesības saņemt valsts garantētu neatliekamo un nepieciešamo veselības aprūpi tādā pašā apjomā, kādā tā ir nodrošināta attiecīgās valsts iedzīvotājiem. Informācija par pieteikšanos EVAK kartei http://www.vmnvd.gov.lv/lv/nvd-pakalpojumi/456-evak-karte.

 

2.4. Pensijas iemaksu nepārtrauktība Bezdarbnieka pabalsta saņemšanas laikā persona ir apdrošināta pensijai. Pensiju apdrošināšanai tiek veiktas obligātās iemaksas no nodarbinātības speciālā budžeta par personām, kuras saņem bezdarbnieka pabalstu, 20% apmērā no bezdarbnieka pabalsta.

 

2.5. Konsultācijas un atbalsts mājokļa jautājumos Lai noskaidrotu sociālā atbalsta saņemšanas iespējas, nepieciešams vērsties deklarētās dzīvesvietas pašvaldībā.

 

2.6. Konsultācijas parādu jautājumos Personām, kuras ieguvušas maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu ir tiesības pieprasīt valsts nodrošinātu juridisko palīdzību. Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības saņemšanai ir jāiesniedz administrācijā aizpildītas pieprasījuma veidlapas http://jpa.gov.lv/valsts-nodrosinatas-juridiskas-palidzibas-veidlapas .Plašāka informācija skatāma http://jpa.gov.lv/pakalpojumi. Ar parādu atmaksu saistītos jautājumus ieteicams risināt sadarbībā ar konkrēto pakalpojumu sniedzēju, ar kuru noslēgts līgums par pakalpojumu.

 

2.7. Konsultācijas veselības apdrošināšanas jautājumos Latvijas Republikā netiek īstenota obligātā veselības apdrošināšana. Lai gūtu plašāku informāciju par veselības apdrošināšanu, persona var vērsties kādā no apdrošināšanas iestādēm.

 

2.8. Konsultācijas invaliditātes, slimības un darba traumu gadījumos (Valsts darba inspekcija - VDI)

Lai veiktu nelaimes gadījuma izmeklēšanu, personai ir jāvēršas reģionālajā VDI http://www.vdi.gov.lv/lv/kontakti/regionalas-inspekcijas/rigas-regionala-valsts-darba-inspekcija/ vai e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv  jāiesniedz VDI iesniegums https://www.latvija.lv/Epakalpojumi/EP72/Apraksts .

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija veic pirmreizējo un atkārtoto invaliditātes ekspertīzi. Lai veiktu invaliditātes ekspertīzi, personai vispirms ir jādodas pie sava ģimenes vai ārstējoša ārsta, kurš, ņemot vērā vispusīgas medicīniskās izmeklēšanas un atbilstošas ārstēšanas rezultātus, izlems jautājumu par nosūtīšanu uz Valsts komisiju invaliditātes ekspertīzes veikšanai. Invaliditātes ekspertīzei nepieciešamos dokumentus noteiks ģimenes ārsts.

 

2.9. Finansiālas palīdzības saņemšana, uzsākot uzņēmējdarbību kā pašnodarbinātajam

NVA sniedz konsultatīvus un finanšu atbalsta pasākumus, kas palīdz bezdarbniekiem ar iepriekšēju sagatavotību un ievirzi komercdarbības veikšanā uzsākt komercdarbību vai pašnodarbinātību un veiksmīgi darboties izvēlētajā jomā ne mazāk kā divus gadus. Lai iesaistītos pasākumā personai jābūt reģistrēta bezdarbnieka statusā. Plašāka informācija skatāma šeit .

LIAA sniedz iespēju pretendēt iesaistei pasākumā „Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai”. Atbalsts tiek piešķirts saimnieciskās darbības uzsācējiem, sniedzot apmācības, konsultācijas un finansiālu atbalstu uzņēmējdarbība uzsākšanai. Pāpildu informācija - www.liaa.gov.lv.

Pašvaldība - lai noskaidrotu atbalsta uzņēmējdarbības uzsākšanai saņemšanas iespējas, nepieciešams vērsties deklarētās dzīvesvietas pašvaldībā.

 

2.10. Sociālā atbalsta pārsūdzēšana

Lēmumu par bezdarbnieka pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu VSAA pieņem 10 darba dienu laikā pēc visas pabalsta piešķiršanai nepieciešamās informācijas saņemšanas no Nodarbinātības valsts aģentūras un Valsts ieņēmumu dienesta.

VSAA izdoto administratīvo aktu (lēmumu) par bezdarbnieka pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt bezdarbnieka pabalstu persona var apstrīdēt mēneša laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas, iesniedzot iesniegumu VSAA direktoram. VSAA direktora lēmumu persona var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

3. Pabalstu saņemšana

3.1 Darba meklēšanas pierādījumu iesniegšana (Nodarbinātības valsts aģentūra NVA)

NVA darbinieks bezdarbniekam izsniedz Darba meklējumu dienasgrāmatu, kurā fiksējami darba meklējumu rezultāti. Aizpildītā Darba meklējumu dienasgrāmata jāuzrāda NVA darbiniekam.

 

3.2. Nodokļu atmaksa un citi ar nodokļiem saistītie atvieglojumi un pabalsti (Valsts ieņēmumu dienests - VID)

Nodokļu maksātājam, kurš Latvijas Republikā maksājis iedzīvotāju ienākuma nodokli, ir iespēja atgūt pārmaksāto nodokli par trim iepriekšējiem gadiem. Deklarācijas veidlapa un pielikumi, kā arī informācija par deklarācijas aizpildīšanu ir atrodama VID mājaslapā www.vdi.gov.lv, papildus konsultāciju par Gada ienākumu deklarācijas aizpildīšanas kārtību var saņemt zvanot uz VID informatīvo tālruni 67120000 vai vēršoties jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā.

Deklarācijas var iesniegt:

  • * VID klientu apkalpošanas centros;
  • * Nosūtot pa pastu;
  • * Elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (“Deklarācijas iesniegšana VID EDS”).
  •  

4. Darba meklēšana

 4.1 Orientēšanās darba tirgū (Nodarbinātības valsts aģentūra - NVA)

Karjeras konsultanti sniedz atbalstu darba meklēšanā. Lai apmeklētu karjeras konsultācijas nav nepieciešams reģistrēties bezdarbnieka statusā. Pieejamas Individuālās un Grupu karjeras konsultācijas par darba meklēšanu, CV sagatavošanu un informāciju par darba tirgus aktualitātēm. Karjeras konsultantu kontaktinformācija skatāma http://www.nva.gov.lv/karjera/index.php?cid=2&mid=14.

 

4.2. Darba meklēšana (Nodarbinātības valsts aģentūra - NVA)

Aktuālās NVA reģistrētās vakances apskatāmas NVA CV un vakanču portālā http://cvvp.nva.gov.lv/

NVA ir pieejami arī Darba informācijas kabineti ir konsultāciju sniegšanas vietas iedzīvotājiem, kuri aktīvi meklē darbu. Apmeklējot Darba informācijas kabinetu, nav nepieciešams reģistrēties NVA. Darba informācijas kabinetā ir pieejama informācija par vakancēm, speciālistu konsultācijas nodarbinātības jautājumos, kā arī darba meklētājiem aktuālo dokumentu paraugi (CV, pieteikuma vēstules u.c.). Darba informācijas kabinetu kontaktinformācija skatāma http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=123

 

5. Piedalīšanās apmācību programmās

5.1 Pieteikšanās apmācību un izglītības programmās (Nodarbinātības valsts aģentūra - NVA)

Reģistrētiem bezdarbniekiem un darba meklētājiem ir iespēja iesaistīties NVA neformālo apmācību programmās. Lai pieteiktos apmācībām, personai jāvēršas NVA klātienē http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=2&mid=27.  Lai paaugstinātu konkurētspēju darba tirgū, NVA pieejami Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi – lekcijas, semināri, dažu dienu kursi. Uz konkurētspējas paaugstināšanas pasākumiem iespējams pieteikties arī elektroniski sazinoties ar NVA filiāli, ar kuru vēlaties sadarboties.

 

 5.2 Pieteikšanās profesionāliem un karjeras attīstības kursiem

NVA - reģistrētiem bezdarbniekiem ir iespēja iesaistīties NVA profesionālās pilnveides un tālākizglītības apmācību programmās. Lai pieteiktos apmācībām, personai jāvēršas NVA klātienē http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=2&mid=27.

Valsts izglītības attīstības aģentūra Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot). Jauniešiem uzņemšana tiek piedāvāta divas reizes gadā – vasarā un ziemā – iestāties un uzsākt mācīties kādā no Latvijas profesionālās izglītības iestādēm. Kontaktinformācija un izglītības iestādes skatāmas http://viaa.gov.lv/lat/es_fondu_projekti/jauniesu_garantija/

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA