Kā reģistrēt dzīvesvietu ārpus Latvijas

Plānojot uzturēties ārvalstīs ilgāk par sešiem mēnešiem, ņem vērā, ka Latvijas likumdošana nosaka, ka katras personas pienākums ir informēt valsti par jaunās dzīvesvietas adresi, lai persona būtu sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldībām.

Ja uzturies ārvalstīs ilgāk par 6 mēnešiem

Ja persona un tās nepilngadīgie bērni, kuriem ir Latvijas valstiskā piederība, uzturas ārpus Latvijas ilgāk par sešiem mēnešiem, tās pienākums ir paziņot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei (PMLP) savas dzīvesvietas adresi ārvalstīs, lai tā būtu sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldībām.

Lai paziņotu par dzīvesvietu ārvalsīs

Lai paziņotu dzīvesvietas adresi ārvalstī pa pastu vai klātienē, personai ir jāaizpilda noteikta parauga iesniegums vai jāuzraksta iesniegums brīvā formā, tajā norādot datus par sevi vai savu nepilngadīgo bērnu (vārds, uzvārds, personas kods) un adresi ārvalstī. 

Iesniegumu var iesniegt:

Lai iesniegtu iesniegumu elektroniski

personai ir jāizmanto e-pakalpojums „Iesniegums par dzīvesvietas reģistrēšanu ārvalstīs”.
Iesniegumu var sagatavot arī brīvā formā, iekļaujot tajā norādi par jauno dzīvesvietu ārzemēs un e-pasta adresi, kur nosūtīt aktualizēto informāciju. Iesniegumu jāparaksta drošu elektronisko parakstu un jānosūta uz PMLP oficiālo e-pasta adresi pmlp@pmlp.gov.lv.

Pēc iesnieguma saņemšanas

PMLP aktualizē ziņas Iedzīvotāju reģistrā un nosūta informāciju par veiktajām izmaiņām uz iesniegumā vai vēstulē norādīto e-pastu. Par jaunās adreses veiksmīgu reģistrāciju vari pārliecināties, izmantojot e-pakalpojumu „Mani dati Iedzīvotāju reģistrā”.
Paziņojot par dzīvesvietas adresi ārvalstīs, ziņas par personas iepriekšējo dzīvesvietas adresi Latvijā Iedzīvotāju reģistrā automātiski tiks aizstātas ar ziņām par jauno dzīvesvietas adresi. Līdz ar to, personai nav jāvēršas attiecīgajā iestādē, lai tā anulētu ziņas par tās deklarēto dzīvesvietas adresi Latvijā. Atgriežoties Latvijā, personai ir jādeklarē dzīvesvieta Latvijā.

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA