Dzīvesvietas maiņa

1.1. Informācija par vietējām iestādēm (piemēram, skolām, sporta un veselības iestādēm)

Mainot savu dzīvesvietu, ir būtiski iepazīties ar izvēlētās pašvaldības infrastruktūru, pakalpojumu pieejamību un iespējām. Katrai pašvaldībai ir sava mājaslapa, kur vienmēr būs pieejama aktuālā informācija, kā arī kontaktinformācija, kā sazināties ar pašvaldību. Informācija par pašvaldību mājaslapām ir pieejama šeit - http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/pasv/kont/?doc=13066.

Citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, lai pārceltos, ir nepieciešama īpaša atļauja, bet Latvijā šāda prasība nav.

 

1.2. Latvijā reģistrēt dzīvesvietu (jaunu adresi) var šādos veidos:

  1. tās pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestādē, kurā atrodas jaunā dzīvesvieta;
  2. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē - tikai ārzemniekiem, bezvalstniekiem, ES dalībvalsts, EEZ valsts un Šveices Konfederācijas pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem (Pārvaldes adreses http://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/k/pmlp-nodalas/tr.html )

Ja jaunā dzīvesvieta tiek deklarēta elektroniski, tad atsevišķi nav jāvēršas pašvaldībā – šī informācija pašvaldībai tiek nosūtīta.

 

1.3. Ziņot citām iestādēm (nodokļu vai veselības aprūpes iestādei, skolai) par adreses maiņu

Latvijā informāciju par aktuālo deklarēto dzīvesvietu uztur Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistrs, no kura informāciju saņem citas publiskās pārvaldes institūcijas. Ja nepieciešams informēt kādu citu iestādi (piemēram, veselības aprūpes iestādi), persona to dara pati.

 

1.4. Pasta un citu pakalpojumu sniedzēju informēšana par adreses maiņu

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējus par jaunu adresi informē pati persona, atbilstoši izmantoto pakalpojumu klāstam. Adreses maiņas paziņošanas nepieciešamība un kārtība lielākoties ir atrunāta savstarpējos līgumos starp pakalpojumu sniedzēju un personu.

 

1.5. Izrakstīšanās no pašvaldības

Deklarējot dzīvesvietu, ziņas par personas iepriekšējo dzīvesvietas adresi Iedzīvotāju reģistrā automātiski tiks aizstātas ar ziņām par jauno dzīvesvietas adresi. Līdz ar to personai nav jāvēršas attiecīgajā iestādēlai tā anulētu ziņas par tās iepriekšējo deklarēto dzīvesvietas adresi Latvijā.

 

1.6. Reģistrēšanās Valsts zemes dienestā

Citās Eiropas Savienības dalībvalstīs personām, mainot dzīvesvietu, jāvēršas arī Valsts zemes dienestā, lai reģistrētu savu jauno mājvietu. Latvijā šāda prasība ir tikai tajos gadījumos, kad persona kļūst par mājvietas īpašnieku (plašāka informācija - http://www.vzd.gov.lv/lv ).

 

1.7. Ja ieceļo Latvijā:

 Pirms ieceļošanas Latvijā jānoskaidro, vai ir personai ir visi nepieciešamie dokumenti un kādas ir prasības Latvijā http://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/pakalpojumi/iecelosana-lv/ .

 Pirms ieceļošanas Latvijā jānoskaidro, vai ir personai ir visi nepieciešamie dokumenti un kādas ir prasības Latvijā  .

Eiropas Savienības pilsonim, uzturoties Latvijas Republikā ilgāk par trim mēnešiem, skaitot no pirmās ieceļošanas dienas, nav nepieciešams reģistrēties Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē un saņemt reģistrācijas apliecību, ja viņam ir derīgs ceļošanas dokuments un viņš:

1. uzturas Latvijas Republikā līdz sešiem mēnešiem gadā, skaitot no pirmās ieceļošanas dienas, ja uzturēšanās mērķis ir darba tiesisko attiecību nodibināšana Latvijas Republikā.

2. ir nodarbināts Latvijas Republikā, bet dzīvo citā Eiropas Savienības dalībvalstī, kurā atgriežas vismaz reizi nedēļā;

3. ir Latvijas Republikas Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētas izglītības iestādes audzēknis, un viņa paredzamais uzturēšanās termiņš Latvijas Republikā nepārsniedz vienu gadu.

Plašāka infoŗmācija par reģistrācijas apliecībām - http://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/pakalpojumi/iecelosana-lv/uzturesanas-atlaujas/es/eez-pilsoniem/kadus-uzturesanas-dokumentus-izsniedz.html

 

1.8. Ja izceļo no Latvijas:

Ja persona plāno uzturēties ārvalstīs ilgāk par sešiem mēnešiem, atbilstoši Latvijas likumdošanai katras personas pienākums ir informēt valsti par jaunās dzīvesvietas adresi, lai persona būtu sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldībām.

Ja persona plāno uzturēties ārvalstīs ilgāk par sešiem mēnešiem, atbilstoši Latvijas likumdošanai katras personas pienākums ir informēt valsti par jaunās dzīvesvietas adresi, lai persona būtu sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldībām.

Ārvalstīs ilgāk par 6 mēnešiem: Ja persona un tās nepilngadīgie bērni, kuriem ir Latvijas valstiskā piederība, uzturas ārpus Latvijas ilgāk par sešiem mēnešiem, tās pienākums ir paziņot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei savas dzīvesvietas adresi ārvalstīs, lai tā būtu sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldībām.

Paziņošanas kārtība - lai paziņotu dzīvesvietas adresi ārvalstī pa pastu vai klātienē, personai ir jāaizpilda noteikta parauga iesniegums vai jāuzraksta iesniegums brīvā formā, tajā norādot datus par sevi vai savu nepilngadīgo bērnu (vārds, uzvārds, personas kods) un adresi ārvalstī. 

Iesniegumu var iesniegt:

  • * personīgi klātienē PMLP vai Latvijas diplomātiskajās vai konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs
  • * pa pastu  PMLP teritoriālajās nodaļās, Personu statusa kontroles nodaļai vai Latvijas diplomātiskajās vai konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs
  • * elektroniski – e-pakalpojuma https://www.latvija.lv/epakalpojumi/ep26/Apraksts ietvaros vai nosūtot ar drošu elektronisko parakstu uz pmlp@pmlp.gov.lv.

Pirms došanās uz citu valsti, jāiepazīstas ar izvēlētās valsts nosacījumiem, piedāvātajām iespējām un kultūru. Nepieciešamības gadījumā atbalstu var sniegt Latvijas vēstniecībās vai pārstāvniecībās http://www.mfa.gov.lv/konsulara-informacija/celotajiem/arvalstis-dzivojosajiem

 

 

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA