Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.Latvija.lv, izmantojot e-pakalpojumu „Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa”, ikviens var elektroniski pārbaudīt un samaksāt gan Sodu reģistrā esošos administratīvos sodus, gan CSDD reģistra datubāzē iekļautās stāvēšanas un apstāšanās pārkāpumu soda kvītis, kas izrakstītas bez vadītāja klātbūtnes.

Valsts reģionālās attīstības aģentūras un Iekšlietu ministrijas Informācijas centra izstrādātā e-pakalpojuma „Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa” lietotājiem iespējams bez maksas iegūt informāciju par saviem, savu nepilngadīgo bērnu, aizbildnībā un/vai aizgādnībā esošo personu izdarītajiem administratīvajiem pārkāpumiem. Elektroniski iespējams samaksāt gan sev, gan trešajām personām piemērotos naudas sodus un segt izdevumus par apreibinošo vielu ietekmes konstatēšanai veikto pārbaudi.

Naudas sodu apmaksa ar portāla www.Latvija.lv  starpniecību izslēdz neprecīzas informācijas norādīšanu maksājuma uzdevuma mērķī, kā rezultātā maksājums var netikt identificēts vai pievienots novēloti. Pakalpojums samazina arī personas tiesību aizskāruma risku, piemēram, piespiedu soda izpildes uzsākšanu, kaut naudas sods jau ir samaksāts.

E-pakalpojums pieejams ar kādu no portālā www.Latvija.lv piedāvātajām autentifikācijas iespējām (internetbanku, eID karti, elektroniskā paraksta viedkarti eME). Savukārt sodu apmaksu var veikt ar SEB bankas, Swedbank, Norvik bankas un bankas Citadele internetbanku starpniecību.

Uz aktualitāšu sarakstu >